Now showing items 1-11 of 11

 • Elektronová litografie na nevodivých substrátech 

  Hovádková, Zuzana
  Elektronová litografie zažívá v posledních letech velký rozmach, zejména díky možnosti vytvořit velké struktury s přesným rozlišením. Tato práce se zabývá elektronovou litografií na nevodivých substrátech, a to konkrétně ...
 • Mesoporézní vrstvy oxidu titaničitého připravené materiálovým tiskem 

  Chludilová, Markéta
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev porézního oxidu titaničitého. Roztoky pro tvorbu tenkých vrstev byly připraveny pomocí sol-gelové metody a to smícháním TTIP, polyethylenglykolu o molekulové hmotnosti 1500 a ...
 • Organické solární články připravené metodami kompatibilními s tiskovými technologiemi 

  Babincová, Kristina
  Teoretická část se věnuje zejména základním vlastnostem organických materiálů, které nachází využití v elektronice, a především v oblasti výroby fotovoltaických článků. Experimentální část se zabývá samotnou přípravou ...
 • Perovskitové solární články 

  Poláková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom perovskitových solárnych článkov. Teoretická časť tejto práce sa venuje stabilite perovskitovej vrstvy a perovskitových solárnych článkov, najmä potom chemickej a tepelnej stabilite. ...
 • Příprava a charakterizace oxidických vodivých vrstev 

  Bartoš, Radim
  Byly připraveny kapalné kompozice pro solgelovou depozici oxidu cíničitého dopovaného antimonem z anorganických prekurzorů chloridu cíničitého a chloridu antimonitého. Do kompozice byly dispergovány ATO nanočástice. Z této ...
 • Příprava a charakterizace perovskitových solárních článků 

  Juřík, Karel
  Tato práce se zabývá perovskitovými fotovoltaickými články. První část práce uvádí shrnutí základních informací o této technologii, společně s nejdůležitějšími milníky v jejím vývoji. Následuje popis parametrů potřebné k ...
 • Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí 

  Papák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo ...
 • Příprava perovskitového solárního článku 

  Lunga, Jiří
  Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava ...
 • Studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin 

  Maráčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin ve formě roztoků a tenkých vrstev. Z volt-ampérových charakteristik bylo určeno průrazné napětí v roztoku. Byly také měřeny ...
 • Studium tloušťky tenkých vrstev organických materiálů 

  Hegerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením tloušťky a indexu lomu tenkých vrstev organických filmů s použitím obrazové analýzy. V teoretické části jsou popsány principy metod, které jsou používány k přípravě tenkých vrstev ...
 • Transparentní elektricky vodivé vrstvy oxidu cíničitého připravené z anorganických prekurzorů 

  Dvorský, Vojtěch
  Práce se zaměřuje na přípravu transparentních elektricky vodivých vrstev oxidu cíničitého. Nejprve byl syntetizován zásobní sol na bázi anorganických prekurzorů. Na substráty bylo naneseno spin coatingem nebo materiálovým ...