Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování letadla - kinematika a dynamika pohybu letadla 

    Kutal, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá modelováním letu letadla. V první části práce jsou rozebrány základní pojmy týkající se modelování spojitých systémů, principů teorie řízení, lineárních systémů, zpětnovazebních soustav a základních ...
  • Systémy a procesy 

    Pavel, Jura (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013)