Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Matejková, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou spokojnosti zákazníkov so zameraním na kvalitu služieb finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Cieľom práce je na základe získaných teoretických poznatkov o spokojnosti ...
 • Marketingový plán pro mikroregion Muránska planina 

  Kochanová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou podmienok pre spoluprácu subjektov cestovného ruchu v oblasti Muránskej Planiny s ciežom navrhnúť ich organizovanú spoluprácu. Zahŕňa marketingové nástroje a kreatívne riešenia ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro společnost IKEA Brno 

  Bezecná, Vladimíra
  Diplomová práca sa zaoberá výskumom spokojnosti zákazníka pre spoločnosť IKEA Brno. V prvej časti sú uvedené ciele práce, vrátane metód na ich dosiahnutie. Ďalej sú popísané teoretické východiská, ktoré budú pouţité pri ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v Hemingway baru 

  Mažárová, Simona
  Predmetom diplomovej práce je zostavenie marketingového výskumu spokojnosti zákazníka pre spoločnosť Cayo s.r.o.. Zámerom práce je vypracovať marketingový výskum a na základe zistených výsledkov navrhnúť opatrenia k zvýšeniu ...