Now showing items 1-20 of 59

 • Analýza a optimalizace zdanění osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným 

  Brothánková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zdanění fyzických a právnických osob, konkrétně osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Práce je zaměřena hlavně na daň z příjmů fyzických a právnických osob ...
 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Němec, Vlastimil
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vybrané společnosti. Autor má v této práci za cíl zhodnotit jak vnější tak i vnitřní okolí podniku. Autor se dále zabývá otázkami situace ve firmě za období od jejího vzniku v České ...
 • Analýza přechodu podnikatele – fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

  Reková, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou přechodu fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Hodnotí klady a zápory těchto forem podnikání. Cílem práce je navrhnout podnikateli kdy by bylo vhodné přejít na jinou formu ...
 • Daňové a účetní aspekty volby právní formy podnikání 

  Václavková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je ukončení podnikání fyzické osoby a založení společnosti s ručením omezeným. V této společnosti se stane jednatelem a jediným společníkem majitel původní firmy. Převod majetku i závazků ...
 • Fúze společnosti z daňového hlediska 

  Janíková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na transformaci obchodních společností, konkrétně se jedná o sloučení mateřské a dceřiné společnosti. Mateřská společnost má právní úpravu akciové společnosti a dceřiná společnosti s ručením ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Německu pro vybranou společnost s ručením omezeným 

  Hyršová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na zdaňování příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným. Je provedena komparace korporátní daně mezi Českou republikou a Německem s cílem vymezit postup výpočtu daňové ...
 • Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o. 

  Šebková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje situaci na fiktivním příkladu. Cílem práce je ...
 • Model převodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obch. společnost 

  Busta, Karel
  Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou při přechodu činnosti příspěvkové organizace zřízené obcí na obchodní společnost, v tomto případě na společnost s ručením omezeným. Na základě teoretických poznatků a ...
 • Možnosti rozvoje malé obchodní firmy 

  Berková, Hana
  Diplomová práce „Možnosti rozvoje malé obchodní firmy“ analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající firmu k prosperitě a ...
 • Návrh na řešení optimalizace daně z příjmů právnických osob pomocí odpisů, tvorby rezerv a opravných položek 

  Bláhová, Šárka
  Daňová optimalizace je způsob, jak snížit daňovou povinnost, aniž by byl porušen zákon. Legislativa České republiky umožňuje několik způsobů, kterými lze upravit, resp. snížit základ daně. Cílem této bakalářské práce je ...
 • Návrh na změnu právní formy podnikání 

  Václavíková, Denisa
  Cílem bakalářské práceje návrh na změnu právní formy podnikání z fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku na společnost s ručením omezeným. V práci jsou přesně charakterizovány oba druhy podnikajících subjektů a ...
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele 

  Čoupek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby - podnikatele. Zvolenou optimalizační metodou je koexistence živnostenského podnikání fyzické osoby a podnikání fyzické osoby jako jediného ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Fišerová, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace daňové povinnosti zaměřeného na společníka společnosti s ručením omezeným. Teoretické poznatky jsou aplikovány na konkrétní českou firmu s uvedením návrhů na řešení ...
 • Návrh optimální právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

  Zámečníková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru správné formy podnikání pro společnost. Výběr nejvhodnější formy podnikání bude posuzován především z pohledu daně z příjmu. Do analýzy zahrnu formu podnikání jako fyzická ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Jurášková, Martina
  Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
 • Návrh pro rozvoj živnostenského podnikání 

  Koláčný, Zbyněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem pro rozvoj živnostenského podnikání. V práci je analyzována současná situace podniku pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Cílem práce je navrhnout změny a zvolit vhodnou strategie ...
 • Obchodní společnosti 

  Pecl, Lubomír
  Předložená práce se zabývá problematikou slučování obchodních společností, v tomto případě dvou společností s ručením omezeným. První část práce obsahuje teoretické poznatky týkající se způsobu přeměny obchodních společností. ...
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických osob 

  Kopečná, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá volbou formy podnikání v případě fyzických osob. Jde o společnost s anebo bez spolupracující osoby, dále vstup další fyzické osoby do společnosti, společnost s ručením omezeným, komanditní ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...