Now showing items 1-2 of 2

  • Rozvoj koncepcie multiindustriálnej siete v procese spolutvorby hodnoty 

    Svobodová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
    Keďže hodnotový reťazec vo väčšine odvetví prešiel rekonfiguráciou, firmy museli spolupracovať a aktívne sa zapájali do konkrétnej strategickej siete. Jednoduchý lineárny hodnotový reťazec pomaly stráca svoje uplatnenie ...
  • Spolutvorba hodnoty prostredníctvom zapojenia spotrebiteľa a jej prínos pre spoločnosť 

    Svobodová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2016-12-09)
    Koncept spolutvorby je zmenou vo vnímaní hodnoty pre zákazníka, so zásadným dopadom na konkurencieschopnosť podniku, ktorá umožňuje podniku disponovať určitou konkurenčnou výhodou. Z pohľadu zákazníka ide nie len o prijímanie ...