Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza financování florbalových klubů 

  Plíva, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou financování dvou vybraných florbalových klubů, jejíž výsledky shrnují možné zdroje celkových výnosů potřebných pro pokrytí celkových nákladů souvisejících s činností klubů. Popisuje, co ...
 • Analýza vybraného sportovního klubu 

  Doubrava, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje fotbalový klub SK Šlapanice. Analýza se zaměřuje zejména na management, marketing, konkurenci, organizační a ekonomickou situaci, ale i na sportovní stránku klubu. V teoretické části práce ...
 • Fundraising jako způsob financování neziskových organizací 

  Zámečník, Jan
  Diplomová práce obsahuje informace o způsobech financování neziskové organizace a o možných zdrojích, které jsou využitelné při fundraisingu. Její součástí je i přehled významných dárců z minulých let. Další část práce se ...
 • Návrh financování České florbalové unie 

  Veselý, Ondřej
  Cílem této práce je analyzovat současnou finanční situaci občanského sdružení ČFbU. Důraz je kladen na finanční analýzu sdružení, z hlediska vybraných finančních ukazatelů příjmu. Na základě zhodnocení finanční situace v ...
 • Návrh komunikační strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Renocar, a.s., jejího vnějšího a vnitřního okolí. Východiskem této práce jsou teoretické znalosti z oblasti marketingu, speciálně pak z oblasti komunikace. V ...
 • Návrhy strategie řízení podpory prodeje firmy 

  Viková, Miroslava
  V diplomová práci analyzuji strategickou pozici předního výrobce energetických nápojů a navrhnout přístupy podporující udržení a zlepšení konkurenčního postavení na trhu. Výsledkem této diplomové práce, by měly být návrhy ...
 • Provoz a řízení klubu sportovní brokové střelby 

  Herberger, Daniel
  Předmětem této práce je analýza, zhodnocení a následné návrhy na zlepšení provozu sportovně střeleckého klubu SSK Activ Sport. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska související s danou problematikou, praktická ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování fotbalového klubu 

  Vašendová, Dominika
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování sportovního klubu. Jedním ze dvou primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Práce se zabývá podstatou a smyslem sponzoringu, jeho typy a cíli. Neoddělitelnou ...
 • Sponzoring a reklama jako zdroj financování hokejového klubu 

  Šatníková, Eva
  Bakalářská práce se zaměřuje na financování hokejového klubu. Jedním z primárních zdrojů k zabezpečení této činnosti je sponzoring. Další nedílné součásti financování klubu jsou jeho reklamní možnosti. V práci je specifikováno ...
 • Sponzoring a reklama v činnostech CESA 

  Suchý, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku reklamy a sponzoringu neziskové organizace zaměřené na poskytování sportovních aktivit pro studenty Vysokého učení technického v Brně a širokou veřejnost. Práce obsahuje teoretické ...
 • Sponzoring sportovního klubu synchronizovaného krasobruslení 

  Slezáková, Monika
  Bakalářská práce se zaměřuje na sponzoring vybraného sportovního klubu. Popisuje sponzorství, vybraný sportovní klub (skupinové krasobruslení), návrh na zlepšení komunikace s firmami, získání nových potenciálních sponzorů, ...