Now showing items 1-11 of 11

 • The Dependence of Water Consumption on the Pressure Conditions and Sensitivity Analysis of the Input Parameters 

  Tuhovčák, Ladislav; Sucháček, Tomáš; Ručka, Jan (MDPI, 2018-08-02)
  The paper presents results and sensitivity analysis of the results of a real detailed study focused on changes in water consumption and its unevenness with changing pressure conditions in a particular observed office ...
 • Dopady klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod 

  Benešová, Irena
  Bakalářská práce se zaměřuje na vliv a důsledky klesající spotřeby vody na čistírnu odpadních vod. Práce se zabývá spotřebou vody v ČR i obecně ve světě, přičemž se zohlední dopad na hygienické minimum množství vody na ...
 • An Experimental Water Consumption Regression Model for Typical Administrative Buildings in the Czech Republic 

  Ručka, Jan; Holešovský, Jan; Sucháček, Tomáš; Tuhovčák, Ladislav (MDPI, 2018-04-04)
  This article focuses on water consumption and its prediction, using regression models designed for an experiment regarding an administrative building in the Czech Republic. The variables considered are pressure and ...
 • Měření malých odběrů na vodovodních přípojkách 

  Stehlíková, Veronika
  Diplomová práce v rešeršní části popisuje základní informace o ztrátách vody a jejich vykazování. Předkládá prostředky a postupy pro snižování ztrát vody a vhodnost jejich použití. V neposlední řadě uvádí obecné informace ...
 • Potřeba a spotřeba vody v malých spotřebištích 

  Klement, Jan
  Cílem této bakalářské práce je u vybraných lokalit analyzovat a vypočíst skutečné hodnoty maximální denní nerovnoměrnosti a maximální hodinové nerovnoměrnosti ve vybraných lokalitách. Současně jsem touto prací chtěl poukázat ...
 • Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Černíková, Eva
  Cílem této diplomové práce byla analýza možností a přínosů nasazení systému chytrého měření na fakturačních vodoměrech v areálu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Úkolem bylo získání konkrétních nabídek ...
 • Spotřeba vody u vybraných subjektů 

  Jedličková, Tereza
  Cílem teoretické části bakalářské práce je vymezení základních pojmů, souvisejících s potřebou a spotřebou vody. Jsou zde vysvětleny následující pojmy: průměrná denní potřeba vody, maximální denní a maximální hodinová ...
 • Studie snížení ztrát vody 

  Klement, Jan
  Cílem této diplomové práce je na vybraných lokalitách posoudit skutečný stav ztrát pitné vody z vodovodního řadu a navrhnout variantu vedoucí k jejich snížení.
 • Těžba břidlicového plynu 

  Podhorský, Jakub
  Bakalářská práce na téma Těžba břidlicového plynu se zabývá těžbou a světovými zásobami břidlicového plynu. Na začátku práce obsahuje uvedení do problematiky z hlediska geologie a historického vývoje těžby a klíčových ...
 • Vliv tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu vody 

  Straňák, Petr
  Diplomová práce se zabývá vlivem tlakových poměrů ve vodovodní síti na spotřebu pitné vody. V úvodní části je popsáno, jak tlaky ovlivňují spotřebu vody, také je představeno šest studií z různých států provedených na ...
 • Vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti 

  Nováková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení minimálních nočních průtoků ve vodovodní síti. První část práce je zaměřena na rešerši zahraniční i české literatury z oblasti vyhodnocování ztrát vody ve vodovodních systémech, ...