Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmy pro rozpoznávání pojmenovaných entit 

  Winter, Luca
  Cieľom práce je zistiť, ktorý algoritmus je schopný najlepšie rozpoznávať pomenované entity v emailových správach. V teoretickej časti práce sú popísané existujúce nástroje v tejto oblasti. Praktická časť obsahuje návrh ...
 • Analýza recenzí výrobků 

  Klocok, Andrej
  Zákazníci internetových obchodov generujú obrovské množstvo informácii o službách a produktoch pomocou recenzií, ktoré sú dôležitým zdrojom spätnej väzby. Táto diplomová práca sa zaoberá vytvorením systému pre analýzu ...
 • Analýza sentimentu bez přímého učení s učitelem 

  Karabelly, Jozef
  Cieľom tejto práce je odprezentovať prehľad aktuálneho výskumu v oblasti analýzy sentimentu bez priameho učiteľa a identifikovať potenciálne smery výskumu. Okrem toho práca predstavuje novú účelovú funkciu na predtrénovanie, ...
 • Automatická extrakce klíčových slov v češtině 

  Gallovič, Ľubomír
  Táto práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním aplikácie pre automatickú extrakciu kľúčových výrazov z odborných textov v českom jazyku. Sú implementované viaceré algoritmy výberu kandidátov a rôzne štatistické ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Dolovanie znalostí z textových dát použitím metód umelej inteligencie 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá problémom dolovania znalostí z textových dát, ktorý je stále aktuálnejší vzhľadom na exponenciálny rast množstva uložených dát v elektronickej podobe, kde 80% týchto dát je v textovej podobe. Práca skúma ...
 • Doplňování interpunkce do automatického přepisu řeči 

  Ščavnický, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá rekonštrukciou interpunkcie vo výstupoch systémov na automatický prepis reči. Výsledný systém by mal byť schopný rekonštruovať interpunkciu vo všeobecnej zväčša hovorenej angličtine s rozumnou mierou ...
 • Navrhování klíčových slov v Centrálním portálu knihoven 

  Balaga, Róbert
  Táto práca sa zaoberá rôznymi metódami extrakcie kľúčových výrazov z dokumentov, zo zameraním na diela z Centrálneho portálu knižníc. Boli implementované rôzne metódy z kategórie štatistických, lingvistických metód a metód ...
 • Porovnávání anotačních nástrojů 

  Prexta, Dávid
  Táto práca sa zaoberá problematikou porovnávania anotačných nástrojov pri práci s rozličnými dátovými sadami a získaním výsledkov porovnávania použiteľných pre vylepšenie znalostnej bázy anotátorov. V práci sú analyzované ...
 • Sémantická podobnost textů 

  Hajdin, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou určovania sémantickej podobnosti textov so zameraním na kategorizáciu webových dokumentov, v tomto prípade záložiek. Súčasťou spracovania je teoretický prehľad metód, pre implementáciu ...
 • Shlukování slov podle významu 

  Hošták, Viliam Samuel
  Táto práca sa zaoberá sémantickou podobnosťou slov. Popisuje a porovnáva existujúce modely, ktoré sa aktuálne pre tento účel používajú. Rozoberá návrh a implementáciu vytvoreného systému na predspracovanie textového korpusu, ...
 • Strojové porozumění s použitím znalostní báze 

  Daniš, Tomáš
  V tejto práci je skumaná schopnosť používať zdravý rozum v moderných systémoch založených na neurónových sieťach. Zdravým rozumom je myslená schopnosť extrahovať z textu fakty, ktoré nie sú priamo spomenuté, ale implikuje ...
 • Strojové učení pro odpovídání na otázky v češtině 

  Pastorek, Peter
  Táto diplomová práca sa zaoberá učením neurónových sietí na odpovedanie otázok v češtine. Neurónové siete sú vytvorené v jazyku Python použitím knižnice PyTorch. Vytvorené sú na základe štruktúry LSTM. Učené sú na českej ...
 • Struktury trie pro zpracování rozsáhlých textových dat 

  Rajčok, Andrej
  Táto práca rozoberá spracovanie prirodzeného jazyka so zameraním sa na morfologickú analýzu a spoznávanie pomenovaných entít. Rozoberá efektívne vyhľadávanie v slovníkoch a v ňom používaných špecializovaných stručných ...