Now showing items 1-13 of 13

 • Algoritmus výpočtu úhlových faktorů pro přenos tepla radiací 

  Bílek, Tomáš
  Tato práce se zabývá výpočtem úhlových faktorů pro přenos tepla radiací. Práce obsahuje matematický popis problému a zabývá se jeho numerickým řešením. Hlavním cílem této práce je vytvoření algoritmu pro výpočet úhlových ...
 • Analýza a hodnocení rizik při výstavbě stínících konstrukcí lékařských ozařovačů. 

  Henzelová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá analýzou a hodnocením možných rizik při návrhu a realizaci stínících konstrukcí proti účinkům ionizujícího záření. Postupem výpočtu a návrh optimalizace dle platného znění atomového zákona a ...
 • Autonomní napájecí zdroj se zvýšenými požadavky na EMC 

  Burian, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem mechanické části, elektrické části a otestováním autonomního napájecího zdroje. Skládá se z výběru materiálů, návrhu tvarů a výpočtů průchodek pro obal zařízení pro zajištění potřebných ...
 • Detekce, stínění a identifikace radioaktivního záření při ochraně obyvatelstva 

  Kumičák, Ivan
  Práce se zaobírá problematikou ionizujícího záření. V jednotlivých kapitolách jsou popsány druhy ionizujícího záření a jeho interakce s látkovým prostředím, také jsou popsány jednotlivé veličiny, které charakterizují jak ...
 • Loop-to-Loop Pulsed Electromagnetic Signal Transfer Across a Thin Metal Screen With Drude-Type Dispersive Behavior 

  Štumpf, Martin (IEEE Press, 2017-10-17)
  A full analytic time-domain analysis is presented for a canonical problem of electromagnetic interference related to the operation of integrated-circuit devices at optical frequencies, where metal screens and substrates ...
 • Optimalizace interního mikroklimatu velkoprostorové kanceláře pomocí stínění 

  Vysloužil, Lukáš
  Cílem diplomové práce je návrh systému VZT a optimalizace vnitřního mikroklimatu pomocí stínících prvků. V teoretické části jsem se zaměřil na rozdělení a popis stínících prvků. V další části práce se věnuji návrhu vhodné ...
 • Plavecké centrum Brno-Židenice 

  Pleva, František
  Tématem práce byl návrh Plaveckého centra v Brně Židenicích. Řešený pozemek komplikovaného tvaru se nachází na úpatí svahu v těsné blízkosti polikliniky na Viniční, která je svým prostorovým řešením dominantou daného území. ...
 • Raytracing na GPU 

  Straňák, Marek
  Raytracing je základnou technikou pro vizualizaci trojrozměrných objektů. Cílem práce je demonstrovat možnost implementace sledovaní paprsků pomocí grafického akcelerátoru.  Popíšem základní algoritmus a jeho modifikovanou ...
 • Systémy TZB v nemovitých památkách 

  Maurerová, Lenka
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou systémů TZB (konkrétně vytápěním, větráním a klimatizací, stíněním), které zajišťují požadované interní mikroklima v nemovitých památkách. V práci se tak vzájemně prolíná ...
 • Tvorba mikroklimatu průmyslové haly s vysokými nároky na jeho rovnoměrnost 

  Tůmová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá optimalizací mikroklimatu v průmyslové hale, kde je pro výrobu požadována stálá teplota s minimálními výkyvy. Při nedostatečném výkonu dílčí klimatizace bylo cílem navrhnout řešení, které zajistí ...
 • Vliv radiace na vlastnosti polovodičových součástek 

  Yermalayeva, Darya
  Tato diplomová práce řeší problematiku vlivu ionizujícího záření na polovodičové součástky a změnu jejich vlastností. Práce vychází z rozboru jednotlivých druhů záření, které se mohou vyskytnout v oblastech použití součástek. ...
 • Vliv stínění na I-U charakteristiky fotovoltaických modulů 

  Hájek, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá principy fotovoltaiky. Popisuje základní principy fungování fotovoltaických panelů a jednotlivé generace jejich vývoje. Práce je dále zaměřena na teoretické poznatky o ekvivalentních obvodech k ...
 • Využití bypassových diod ve fotovoltaických panelech 

  Chocholáč, Jan
  Diplomová práce se zabývá využitím bypassových diod ve fotovoltaických panelech. Seznamuje nás s činností fotovoltaických panelů, jejich elektrických vlastností a parametrů. Cílem práce je ověření vlivu bypassových diod ...