Now showing items 1-10 of 10

 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Možnosti laboratorní přípravy a testování stříkaných betonů 

  Helan, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na možnost laboratorního testování stříkaných betonů. Důležitým bodem práce je porovnání vlastností stříkaného betonu připraveného v laboratoři s přítlakem a betonu stejné receptury aplikovaným ...
 • Možnosti zvyšování trvanlivosti stříkaných betonů 

  Merta, Michael
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stříkaných betonů a možnostmi zvyšování jejich trvanlivosti. Teoretická část je pojata formou rešerše o zjištěných dosavadních poznatcích týkajících se stříkaných betonů. Je kladen ...
 • Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody 

  Vrána, Tomáš
  V první části se diplomová práce zabývá historii kolektorů, typy provádění a materiály z nichž jsou budovány. Zmiňuje metody a materiály chránící konstrukci před vlivem podzemní vody. Dále se práce věnuje návrhu a statickému ...
 • Nové směry provádění hydroizolací dopravních podzemních staveb 

  Čech, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku provádění hydroizolací podzemních staveb pomocí LLDPE membrány zavěšené na kotvy. Tento způsob má v budoucnu nahradit ve Skandinávii hojně využívaný hydroizolační systém ...
 • Podzemní garáže v Brně 

  Nováková, Zuzana
  Tématem této práce je návrh řešení podzemích garáží v centru Brna pod kopcem Petrov. Hlavním cílem práce je dispoziční návrh garáží a samotná studie provedilenosti podzemního objektu, navržení statického řešení a jeho posouzení.
 • Posouzení existující konstrukce průmyslové haly 

  Hamrlík, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávající jednopodlažní průmyslové haly obdélníkového půdorysu. Nosný systém konstrukce je tvořen montovaným skeletem. Cílem této práce je posouzení nosné konstrukce na očekávané ...
 • Rekonstrukce železničního tunelu 

  Nekl, Jiří
  Tato diplomová práce řeší rekonstrukci Domašovského železničního tunelu na traťovém úseku Olomouc – Krnov. Dokumentuje stav současné konstrukce, geotechnické podmínky lokality, uvádí možná řešení rekonstrukce. Samotný návrh ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

  Malaník, Jan
  V diplomové práci je obsažen rozbor zemních prací, základových prací a hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kopečná 9 v Brně. Práce dále obsahuje postupné změny zařízení staveniště, podrobný časový plán na vybrané ...
 • Studium vývoje, trendů a novinek v oblasti technologie stříkaného betonu 

  Záruba, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřená na studium vývoje, trendů a novinek v oblasti technologie stříkaného betonu. Hlavním cílem této práce shrnutí nových postupů v oblasti technologie stříkaného betonu. Dílčími cíli jsou popis ...