Now showing items 1-20 of 116

 • Aerodyanmický návrh a výpočet kluzáku "Twin Shark" 

  Krmela, Luděk
  Obsahem práce je určení skutečných aerodynamických charakteristik klapkového profilu PW09-135 pomocí kalibračního výpočtu v CFD. Provedení CFD analýzy dílčích částí a celkové konfigurace kluzáku Twin Shark. Detailně je ...
 • Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru 

  Chromý, Adam
  Práce se zabývá měřicím zařízením EMS62, jehož měřicí metoda vychází z regulace teploty. Cílem práce je vytvoření simulačních modelů regulované soustavy a částí zařízení EMS62, které jsou zapojeny do regulační smyčky. ...
 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Analýza procesu výroby malých přírub 

  Talanda, Jiří
  Tématem diplomové práce je analýza procesu výroby malých přírub. Návrhu optimalizačních opatření předchází analýza výrobního procesu, jeho zmapování, sběr dat, analýza dat pomocí Paretovy analýzy a určení příčin vzniku ...
 • Analýza stability diferenciálních rovnic se zpožděním 

  Pustějovský, Michal
  V práci se zabýváme analýzou asymptotické stability zpožděných diferenciálních rovnic. Nej\-prve se soustředíme na jejich zavedení. Dále se zabýváme rozborem stability pro lineární autonomní rovnice. Zde dospějeme k několika ...
 • Analýza stability lineárních diferenčních rovnic 

  Tesař, Lukáš
  Tato práce pojednává o vyšetřování asymptotické stability lineárních diferenčních rovnic na základě kritéria Schurova-Cohnova a Routhova-Schurova. Obě tato kritéria jsou realizována v programu Maple a jejich použití je ...
 • Aplikace pro měření stability stromů 

  Šoltés, Jakub
  Práce se zabývá problematikou stability stromů při zatížení větrem. Definuje, co je to stabilita, jak se měří a proč je potřebné ji znát. Popisuje vývojový proces tvorby aplikace, která zkoumá stabilitu stromů. Analyzuje ...
 • Automatický hydroponický systém 

  Borsuk, Adam
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku návrhu a tvorby automatického hydroponického systému pre pestovanie rastlín a riešiť tvorbu súčastí systému podľa základných podmienok pre rast rastlín a následne ich ...
 • Delay Difference Equations and Their Applications 

  Jánský, Jiří
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
 • Diferenciální rovnice se superlinearitami v matematickém modelování procesů v mechanice 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřena na kvalitativní studium a interpretaci diferenciální rovnice se superlinearitami. Především řeší otázku existence rovnovážných bodů a vykreslení fázových portrétů pomocí teorie dynamických systémů, ...
 • Digitálně řízený vícekvadrantový zdroj 

  Chytil, Jiří
  Práce se zabývá problematikou, návrhem a realizací čtyř-kvadrantových zdrojů jak v lineárním tak i spínaném režimu. Ve spínaném režimu se navíc zabývá možností rekuperace energie a optimalizaci odezvy zdroje na změnu povahy ...
 • Duffingova rovnice v matematickém modelování kmitů nelineárních oscilátorů 

  Vozárová, Juliana
  Táto práca sa zaoberá skúmaním správania nelineárnych oscilátorov. V ich matematických modeloch sa často objavuje Duffingova rovnica. Cieľmi práce sú zoznámenie sa so základmi teórie diferenciálnych rovníc, interpretácia ...
 • Dvoustupňový nízkošumový zesilovač pro GPS 

  Šindler, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pracujícího v pásmu příjmu signálu GPS. V první části jsou stručně popsány vlastnosti signálu vysílaného družicemi GPS a možné zdroje jeho rušení. V další kapitole jsou ...
 • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

  Bačkovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...
 • Enkapsulace rostlinných extraktů s obsahem fenolických látek do nanočástic a nanovláken 

  Petrželková, Markéta
  Předložená bakalářská práce byla zaměřena na enkapsulaci extraktů s obsahem fenolických látek s cílem aplikovat tyto materiály v kosmetice. V práci byly připraveny vodné, ethanolové a lipidové extrakty z kávy a kakaa. ...
 • Evaluation of Steadiness and Drop Size Distribution in Sprays Generated by Different Twin-Fluid Atomizers 

  Zaremba, Matouš; Mlkvik, Marek; Malý, Milan; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2014-11-18)
  Dvoumédiové trysky prodělaly značný vývoj v posledních desetiletích. Jsou běžné v mnoha průmyslových aplikacích jako rozprašování paliv, rozprašování tavenin a v potravinářství. Tento článek se soustředí na zhodnocení ...
 • Evoluční strategie v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu 

  Pavlík, David
  Tato práce se zabývá otázkou predikce změn stability proteinů v důsledku aminokyselinových mutací. Cílem je vytvořit meta-klasifikátor, který bude využívat výsledky predikcí vybraných nástrojů, použít evoluční strategii ...
 • Experimental investigation of torsional restraint provided to thin-walled purlins by sandwich panels under uplift load 

  Balázs, Ivan; Melcher, Jindřich; Belica, Andrej (Elsevier, 2016-10-19)
  Sandwich panels, usually used as members of wall or roof cladding, can provide lateral and torsional restraint to metal members of the substructure along their spans. They can positively influence the buckling resistance ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Škarda, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na vyhotovení finanční analýzy podniku Heineken Česká republika, a.s. Teoretická část definuje základní pojmy této oblasti. Vysvětluje, jak se finanční analýza vytváří a pomocí jakých nástrojů ...
 • Hodnocení finanční situace v podniku 

  Kovářová, Lucie
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti Zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je provést finanční analýzu tohoto podniku v letech 2008 až 2010. Teoretická část je věnována finanční ...