Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza způsobu vedení trasy přes sesuvné území dálnice D1 ve SR 

  Horňáková, Lenka
  Výstavba diaľnic na Slovensku sa vzhľadom k hornatému reliéfu stretáva s radou geotechnických problémov. Jedným z týchto problémov sa zaoberá aj táto diplomová práca, v ktorej je trasa diaľnice vedená zosuvným územím. ...
 • Discussion on the Safety Factors of Slopes Recommended for Small Dams 

  Vrubel, Jan; Říha, Jaromír (Mendel University Press, 2017-03-06)
  The design and assessment of the slope stability of small embankment dams is usually not carried out using slope stability calculations but rather by the comparison of proposed or existing dam slopes with those recommended ...
 • Faktory ovlivňující stabilitu svahů 

  Slováková, Kristýna
  Úkolem bakalářské práce s názvem „Faktory ovlivňující stabilitu svahů je rešerše zabývající se příčinami svahových pohybů, jejich klasifikací, přístupy k řešení stability svahů a možnými sanačními opatřeními. V rámci ...
 • Návrh sanace sesuvu 

  Poruba, Michal
  Úkolem diplomové práce s názvem „Návrh sanace sesuvu“ je, na základě získaných znalostí o problematice svahových sesuvů a jejich možných řešení, stanovit z poskytnutých podkladů příčiny vzniku sesuvu na silnici II. třídy ...
 • Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota 

  Janík, Michal
  Diplomové práce s názvem Návrh sanace sesuvu Nedašova Lhota se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného praktického úkolu, ve kterém se řeší stabilita svahu, příčiny ...
 • Návrh zajištění hlubokého zářezu 

  Štainerová, Lenka
  Cílem práce je navrhnout ekonomické a hlavně bezpečné zajištění hlubokého zářezu, a to jak ve fázi výstavby, tak po celou dobu užívání stavby. V první, rešeržní části diplomové práce bude přiblížena problematika území ...
 • Posouzení stability území náchylného k sesouvání 

  Píchová, Sylvie
  Bakalářská práce uvádí klasifikaci sesuvů podle Profesorů Záruby a Mencla, požadavky na průzkum sesuvů a uvádí způsoby posuzování stabilit svahů metodami mezní rovnováhy (MMR). V práci je řešen recentní sesuv v profilu ...
 • Řešení stability svahu v náročných geotechnických podmínkách 

  Wetterová, Alice
  Cílem diplomové práce je navrhnout prvky stabilizace svahu v souladu s tělesem plánované dálnice D3 na Slovensku v úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec a přeložky místní komunikace. Předmětný úsek se nachází ve svazích města ...
 • Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice 

  Malá, Markéta
  Bakalářská práce s názvem Sanace sesuvu na silnici II/492, Luhačovice se zabývá rozdělením a popisem druhů sesuvů, metodami jejich řešení a způsoby jejich zabezpečení proti dalšímu sesouvání. Součástí je i praktické řešení ...
 • Sesuvy v mělkých neogenních pánvích při jihozápadním okraji karpatské předhlubně na Moravě 

  Brdečková, Helena
  Karpatská předhlubeň je podélná deprese v předpolí Karpat. Na Moravě je vyplněna především neogenními zeminami. Dizertační práce se zaměřuje na jihomoravské sesuvy, které proběhly v mělkých reliktech neogenních uloženin ...
 • Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti 

  Pargač, Martin
  Diplomová práce s názvem Zajištění hlubokého zářezu v sesuvné oblasti se soustředí na základní rozbor problematiky sesuvů a zabezpečování svahů s konkrétním řešením daného problému, ve kterém se pojednává o stabilitě svahu, ...
 • Zhodnocení inženýrskogeologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích 

  Prechtlová, Kateřina
  Práce se zabývá zhodnocením inženýrsko-geologického průzkumu území postiženého svahovými pohyby v Budkovicích. Zájmové území leží v jižní části Boskovické brázdy na levém nárazovém břehu řeky Rokytné. V práci je nejdříve ...