Now showing items 1-20 of 132

 • An Ab Initio Study of Connections between Tensorial Elastic Properties and Chemical Bonds in Sigma5(210) Grain Boundaries in Ni3Si 

  Friák, Martin; Zelený, Martin; Všianská, Monika; Holec, David; Šob, Mojmír (2018-11-13)
  Using quantum-mechanical methods we calculate and analyze (tensorial) anisotropic elastic properties of the ground-state configurations of interface states associated with Sigma5(210) grain boundaries (GBs) in cubic ...
 • An Ab Initio Study of Pressure-Induced Reversal of Elastically Stiff and Soft Directions in YN and ScN and Its Effect in Nanocomposites Containing These Nitrides 

  Friák, Martin; Kroupa, Pavel; Holec, David; Šob, Mojmír (MDPI, 2018-12-01)
  Using quantum-mechanical calculations of second- and third-order elastic constants for YN and ScN with the rock-salt (B1) structure, we predict that these materials change the fundamental type of their elastic anisotropy ...
 • Aerodyanmický návrh a výpočet kluzáku "Twin Shark" 

  Krmela, Luděk
  Obsahem práce je určení skutečných aerodynamických charakteristik klapkového profilu PW09-135 pomocí kalibračního výpočtu v CFD. Provedení CFD analýzy dílčích částí a celkové konfigurace kluzáku Twin Shark. Detailně je ...
 • Algoritmy řízení topného článku tepelného hmotnostního průtokoměru 

  Chromý, Adam
  Práce se zabývá měřicím zařízením EMS62, jehož měřicí metoda vychází z regulace teploty. Cílem práce je vytvoření simulačních modelů regulované soustavy a částí zařízení EMS62, které jsou zapojeny do regulační smyčky. ...
 • Analysis of Recurrent Analog Neural Networks 

  Tobes, Z.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1998-06)
  In this paper, an original rigorous analysis of recurrent analog neural networks, which are built from opamp neurons, is presented. The analysis, which comes from the approximate model of the operational amplifier, reveals ...
 • Analýza dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu 

  Šustková, Apolena
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou dvoudimenzionálních modelů neceločíselného řádu. Samotné analýze předchází seznámení se základní problematikou týkající se teorie celočíselného a neceločíselného řádu. Analýza je ...
 • Analýza procesu výroby malých přírub 

  Talanda, Jiří
  Tématem diplomové práce je analýza procesu výroby malých přírub. Návrhu optimalizačních opatření předchází analýza výrobního procesu, jeho zmapování, sběr dat, analýza dat pomocí Paretovy analýzy a určení příčin vzniku ...
 • Analýza stability diferenciálních rovnic se zpožděním 

  Pustějovský, Michal
  V práci se zabýváme analýzou asymptotické stability zpožděných diferenciálních rovnic. Nej\-prve se soustředíme na jejich zavedení. Dále se zabýváme rozborem stability pro lineární autonomní rovnice. Zde dospějeme k několika ...
 • Analýza stability lineárních diferenčních rovnic 

  Tesař, Lukáš
  Tato práce pojednává o vyšetřování asymptotické stability lineárních diferenčních rovnic na základě kritéria Schurova-Cohnova a Routhova-Schurova. Obě tato kritéria jsou realizována v programu Maple a jejich použití je ...
 • Aplikace pro měření stability stromů 

  Šoltés, Jakub
  Práce se zabývá problematikou stability stromů při zatížení větrem. Definuje, co je to stabilita, jak se měří a proč je potřebné ji znát. Popisuje vývojový proces tvorby aplikace, která zkoumá stabilitu stromů. Analyzuje ...
 • Automatický hydroponický systém 

  Borsuk, Adam
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku návrhu a tvorby automatického hydroponického systému pre pestovanie rastlín a riešiť tvorbu súčastí systému podľa základných podmienok pre rast rastlín a následne ich ...
 • Delay Difference Equations and Their Applications 

  Jánský, Jiří
  Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
 • Diferenciální rovnice se superlinearitami v matematickém modelování procesů v mechanice 

  Maňáková, Lenka
  Tato práce je zaměřena na kvalitativní studium a interpretaci diferenciální rovnice se superlinearitami. Především řeší otázku existence rovnovážných bodů a vykreslení fázových portrétů pomocí teorie dynamických systémů, ...
 • Digitálně řízený vícekvadrantový zdroj 

  Chytil, Jiří
  Práce se zabývá problematikou, návrhem a realizací čtyř-kvadrantových zdrojů jak v lineárním tak i spínaném režimu. Ve spínaném režimu se navíc zabývá možností rekuperace energie a optimalizaci odezvy zdroje na změnu povahy ...
 • Duffingova rovnice v matematickém modelování kmitů nelineárních oscilátorů 

  Vozárová, Juliana
  Táto práca sa zaoberá skúmaním správania nelineárnych oscilátorov. V ich matematických modeloch sa často objavuje Duffingova rovnica. Cieľmi práce sú zoznámenie sa so základmi teórie diferenciálnych rovníc, interpretácia ...
 • Dvoustupňový nízkošumový zesilovač pro GPS 

  Šindler, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem nízkošumového zesilovače pracujícího v pásmu příjmu signálu GPS. V první části jsou stručně popsány vlastnosti signálu vysílaného družicemi GPS a možné zdroje jeho rušení. V další kapitole jsou ...
 • Dynamic Load and Strength Determination of Carrying Structure of Wagons Transported by Ferries 

  Lovska, Alyona; Fomin, Oleksij; Píštěk, Václav; Kučera, Pavel (MDPI, 2020-11-11)
  A rapid development of economic relations between states has required an introduction of combined rail/ferry transportation. A feature of this type of transportation is the possibility of wagons traveling by sea on specially ...
 • Dynamická analýza mostní konstrukce 

  Kinclová, Radka
  Předmětem této diplomové práce je dynamická analýza zavěšené lávky. K výpočtu je použit programový systém RFEM. V práci je vysvětlen princip návrhu této konstrukce. Dále je provedena analýza stavebních fází. Jsou zde ...
 • Elastic Lateral-Torsional Buckling of Simply Supported Hot-Rolled Steel I-Beams with Random Imperfections 

  Kala, Zdeněk (2013-05-16)
  The paper deals with the problem of lateral beam buckling of simply supported hot-rolled I-beams under major axis bending. The bending stability problem is analysed by consideration the minor axis bending and torsion ...
 • Elektronické obvody s aktivními prvky v proudovém módu 

  Bačkovský, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou operačních zesilovačů s proudovou zpětnou vazbou a jejich srovnáním s klasickými operačními zesilovači. Poukazuje na vzájemné rozdíly a srovnává jejich parametry. Seznamuje se ...