Now showing items 1-20 of 48

 • 3D Morphology of Fracture Surfaces Created by Mixed-mode II+III Fatigue Loading in Metallic Materials 

  Vojtek, Tomáš; Pokluda, Jaroslav; Hohenwarter, Anton; Slámečka, Karel; Pippan, Reinhard (Elsevier, 2014-06-25)
  This paper presents results of 3Dfractographical analysis of shear-mode fatigue cracks in ARMCO iron, alpha-titanium, nickel and the X5CrNi18-10 steel. Observation of crack paths on a microscopic level enables us to reveal ...
 • Analýza vysoceproduktivního vystružování 

  Gashkova, Irina
  Diplomová práce se zabývá analýzou technologie vysoceproduktivního vystružování. V rámci práce byly provedeny testy vystružování za různých technologických podmínek (vc=40, 60, 80, 100 m/min; f=0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm) na ...
 • Aquapark Brno 

  Modlitba, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je revitalizace historicky cenného území Za Lužánkami jako centra pro sport a volný čas, celková urbanistická koncepce a dostavba bytových bloků v přiléhající lokalitě. Komplexní architektonická ...
 • Autocentrum VW Group 

  Velfl, Martin
  Bakalářská práce zabývající se dokumentací pro DSP a DPS novostavby autocentra Volkswagen group. Práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG33. Navrhovaná stavba se nachází v městské části Brno-Zábrdovice. Pozemek ...
 • Design vodovodní baterie 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá vlastním návrhem designu pákové vodovodní baterie, která splňuje základní technické, ergonomické i ekonomické požadavky a současně umožňuje široké využití na umyvadlech domácích koupelen.
 • Komora pro elektronové svařování 

  Červinka, Petr
  Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s ...
 • Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru 

  Hradil, David
  Práce s názvem „Korozivzdorné oceli pro součásti parního sterilizátoru“ je zaměřena na volbu optimální korozivzdorné oceli pro dané zařízení, v našem případě vyvíječe čisté páry. V práci jsou uvedeny hlavní mechanismy a ...
 • Korozní odolnost litých duplexních ocelí 

  Müller, Peter
  Táto diplomová práca je zameraná na koróznu odolnosť liatych duplexných ocelí. V prvej časti sú popísané mechanizmy korózie a jej jednotlivé typy, v druhej časti sú popísané typy koróziivzdorných ocelí z hľadiska ich ...
 • Korozní poškození austenitických ocelí 

  Vykoukalová, Tereza
  Základním požadavkem kladeným na korozivzdorné oceli je vysoká korozní odolnost v agresivních prostředích. Práce je zaměřena na samostatnou rozsáhlou skupinu korozivzdorných ocelí - ocelí s austenitickou matricí. Zvýšená ...
 • Maziva vhodná pro tažení nerezavějící oceli 

  Doležal, Jan
  Práce řeší problematiku návrhu a konstrukce zkušebního přípravku na zkoušení maziv pro tažení plechů a experimentálním vyhodnocením vhodnosti jednotlivých druhů maziv pro zadané zkušební podmínky. Jedná se především o ...
 • Mechanické a technologické vlastnosti duplexních ocelí v závislosti na hodnotě PREN 

  Nejedlý, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá korozivzdornými austeniticko-feritickými (duplexními) ocelemi a jejich mechanickými a technologickými vlastnostmi. První část práce je zaměřena na seznámení s těmito vysokolegovanými materiály. ...
 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Navařování Stellitem na ocel 1.4122 

  Daumer, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou svařování korozivzdorných ocelí. Provádí analýzu současného stavu korozivzdorných ocelí z hlediska svařování, chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Experiment ...
 • Návrh technologie výroby distančního kroužku 

  Zíka, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového technologického postupu pro výrobu distančního kroužku o průměru 212 mm ve spolupráci s firmou Meopta – Optika, s.r.o. Výrobou této součásti dle stávajícího postupu nejsou dodrženy ...
 • Návrh technologie výroby šroubovité drážky 

  Janištinová, Edita
  Práce je zaměřena na technologii výroby šroubovité drážky v kostře servomotoru z austenitické chromniklové oceli s lepší obrobitelností. Součástí práce je teoretický rozbor korozivzdorných ocelí a detailnější rozbor obráběné ...
 • Obrábění hřídelí z těžkoobrobitelných materiálů na CNC soustruhu 

  Halouzka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na CNC soustružení těžkoobrobitelných materiálu, konkrétně austenitické korozivzdorné oceli. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny korozivzdorné oceli a popsána ...
 • Obrábění korozivzdorných ocelí a titanových slitin 

  Tropp, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na těžkoobrobitelné materiály, konkrétně korozivzdorné oceli a titanové slitiny, z hlediska obrábění. Obrábění těchto materiálů se liší od běžného obrábění ocelí velkou náročností a nákladností, ...
 • Obrábění rotační součásti "těleso" na CNC soustruhu 

  Dlouhý, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii třískového obrábění za využití CNC soustruhu, jenž byl využit pro obrobení požadované součásti z korozivzdorné oceli. K úvodu jsou uvedeny historické milníky související s ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Perončík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na řešení problematiky obrábění těžkoob-robitelných materiálů. Provádí analýzu těžkoobrobitelných materiálů z hlediska chemického složení, fyzikálních a mechanických vlastností. Dále se zabývá ...