Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza astronomického azimutu odvozeného z měření na Měsíc 

  Záhorová, Kateřina
  Cílem práce je navrhnout postup měření pro určení astronomického azimutu z měření na měsíc, přístrojem Leica T1800, tak, aby byla dosažena požadovaná přesnost a zjistit, jestli lze a je účelné použít tento přístroj pro ...
 • Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů 

  Křižka, Adam
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové ...
 • Identifikace pauz v rušeném řečovém signálu 

  Kepák, Petr
  Základním problémem řeči je úplné oddělení přirozeného šumu, který vzniká při správné artikulaci znělých a neznělých souhlásek od šumu a rušení okolního prostředí. Cílem diplomové práce je najít efektivní metodu, které by ...
 • Měření posunů železničního svršku a mostní konstrukce 

  Leischner, Ludvík
  Tato bakalářská práce pojednává o měření posunů na znojemském železničním viaduktu. Prostřednictvím dvou měřických metod, a to prostorové polární metody a kinematické GNSS Stop & Go metody, byly měřeny polohové a výškové ...
 • Napěťové reference v bipolárním a CMOS procesu 

  Kotrč, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem napěťových referencí. Porovnává dosažené výsledky optimalizace bipolární reference typu Brokaw s referencemi MOSovými. Uvedená principiální schémata jsou vysvětlena, postupně rozdělena na úroveň ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Pinkava, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, ...
 • Optimalizace procesu tlakového lití VN přístrojových transformátorů 

  Borunský, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech využití matematické statistiky při optimalizaci procesu tlakového lití u vysokonapěťových přístrojových transformátorů. V úvodu je teoretická rozvaha týkající se samotného licího ...
 • Plně pravděpodobnostní posouzení únosnosti plošného základu 

  Šarman, Jan
  Práce se zabývá problematikou plně pravděpodobnostního návrhu plošného základu. V první části práce je popsán deterministický a plně pravděpodobnostní návrh. Následně jsou obě metody aplikovány na zadané úloze. Závěrem ...
 • Porovnání účinnosti návrhů experimentů pro statistickou analýzu úloh s náhodnými vstupy 

  Martinásková, Magdalena
  V práci jsou představeny metody a kritéria pro tvorbu a optimalizaci návrhů počítačových experimentů. Jejich kombinací byly s použitím jádra programu Freet vytvořeny optimalizované návrhy. Vhodnost těchto návrhů pro ...
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Gregorová, Kateřina
  Tato práce zahrnuje přehled jednotlivých metod filtrace EKG signálu, které potlačují síťové rušení. Zaměřuje se na parametry ovlivňující kvalitu filtrace u tří hlavních skupin filtrů: FIR, IIR a adaptivní filtry. Hlavní ...
 • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

  Svozilová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je navržení algoritmu v prostředí MATLAB, který by umožňoval zpracování a vyhodnocení obrazu z 1D gelové elektroforézy. Jako první je popsána detekce vzorků vycházející z horizontální segmentace ...
 • Racionalizace výroby a kontroly vřeten vodárenských armatur 

  Jelínek, Norbert
  Řešení problematiky výroby a kontroly vřeten vodárenských armatur pomocí metody SPC. Analýza způsobilosti pomocí metodiky MSA-Cg,Cgk. Vyhodnocení způsobilosti mecvhanického a digitálního třmenového mikrometru. Kontrola ...
 • Stanoveni kavitace na ventilu z poklesu průtočnosti a z vysokofrekvenčních pulsací tlaku. 

  Šebek, Miloš
  Problematika této diplomové práce řeší vysokofrekvenční pulsace tlaku způsobené kavitujícími hydraulickými součástmi (v tomto případě trysky a ventilu). V prvním měření na trysce nebyl do tratě umístěn vysokofrekvenční ...
 • Stanovení optimálních parametrů pro dosažení pevnosti lepených spojů. 

  Janečko, Ondřej
  V projektu je návrh metodiky optimálního počtu měření dané zkušební normy FINAT FTM/2 pro samolepící folie, aby metoda byla spolehlivá a reprodukovatelná. Důraz musí být kladen na přesný postup a zásady měření, které jsou ...
 • Určení prostorových vztahů jeřábové dráhy 

  Molčan, Vladimír
  Hlavnou témou tejto diplomovej práce je návrh technologického postupu merania a spracovania nameraných údajov zadaných žeriavových dráh s cieľom určiť geometrické parametre týchto žeriavových dráh. Diplomová práca ďalej ...
 • Vyrovnání dat a detekce chyb v měření 

  Nováček, Adam
  V průmyslových a energetických zařízeních je využíváno provozních data k řízení provozu a jeho optimalizaci. Data poskytnuté měřením, jsou ale zatíženy chybami plynoucími z nejistoty měření (nepřesnosti měřících přístrojů). ...
 • Využití prostředků inverzní analýzy spolehlivosti při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí 

  Lipowczan, Martin
  Podstatou předložené bakalářské práce je aplikace metodiky a prostředků inverzní analýzy při pravděpodobnostním návrhu vybraných parametrů konstrukcí. Prvním krokem bylo seznámení se s pravděpodobnostním návrhem a posouzením ...
 • Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Vaško, Jan
  Diplomová práce se zabívá analyzováním možnosti využití umělé inteligence, konkrétně umělých neuronových sítí a fuzzy logiky, na kapitálových trzích jako podpůrný nástroj v rozhodování podniku. K tomu je využito programové ...