Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečnost biometrických systémů 

  Lodrová, Dana
  Hlavním přínosem této práce jsou dva nové přístupy pro zvýšení bezpečnosti biometrických systémů založených na rozpoznávání podle otisků prstů. První přístup je z oblasti testování živosti a znemožňuje použití různých typů ...
 • Inovace pracoviště pro výrobu laboratorních pecí 

  Nevřivý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem optimálního řešení výroby laboratorních pecí firmy LAC s.r.o. na základě SWOT analýzy. Po provedení podrobného rozboru současného stavu pracoviště je vytvořena standardizace konstrukce ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Krajinný ráz v typologii znaleckých posudků forenzní ekotechniky: les a dřeviny 

  Honzová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The paper deals with the issue of landscape character within the expert opinions typology of Forensic ecotechnique: forest and trees. Expert opinions regarding landscape character are classified according to the character ...
 • Metodický postup při znaleckém zjišťování vad projektové dokumentace vypracované do roku 1949 

  Urbánek, Zdeněk (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  Tento příspěvek se zabývá velmi specifickou oblastí soudního inženýrství, kterou je metodika práce soudního znalce při zjišťování vad projektové dokumentace vyhotovené v období let 1880–1949; žádné právní předpisy nebo ...
 • Metodika zabezpečování optimální přesnosti měření v souladu s metrologickou konfirmací 

  Frank, Petr
  Práce se zabývá problematikou vyjadřování a zabezpečování přesnosti měření. Toto téma zahrnuje komplexní analýzu procesu vyjadřování nejistoty měření, návrhu kalibračních intervalů a tvorbu konfirmačního systému. Základ ...
 • Možnosti stanovení ceny IT zboží 

  Kacina, Michal
  Práce obsahuje teoretická východiska pro studium možností stanovení cen informačních produktů. Zdrojové oblasti jsou mikroekonomie, marketing, konkurenční výhoda a ekonomie informačních produktů. Na teoretickém základě ...
 • Návrhy na zvýšení efektivity společnosti Grow3 Ltd s využitím mapování interních procesů 

  Grulich, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na zefektivnění podnikových procesů ve společnosti Grow3. Obsahuje analýzu procesů, zjištění příčin současných problémů za použití teoretických modelů a návrhovou část vedoucí k zefektivnění ...
 • Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. 

  Tvrdý, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací výrobního procesu za pomoci metody 5S v nově zakoupeném podniku firmy PressMetal-CZ, spol. s.r.o. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a popisem jednotlivých kroků metody. ...
 • Protokol IPv6 v bezdrátových senzorových sítích 

  Polak, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou protokolu 6LoWPAN a implementace protokolu IPv6 na zadané platformě. Úvod práce se zabývá objasněním bezdrátový senzorových sítí. Následně bylo popsáno protokol 6LoWPAN, který mapuje ...
 • Standardizace a harmonizace znaleckých postupů při analýze vad a poruch novostaveb bytových jednotek 

  Nováčková, Jana
  Vzhledem ke skutečnosti, že právní předpisy, řešící problematiku soudního znalectví včetně požadavků na znalecké posudky, jsou z důvodu různorodosti oblastí, pro které se znalecké posudky zpracovávají, velmi obecné, nemohou ...
 • Standardizace práce mistra 

  Grulich, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů ve společnosti Siemens, s.r.o. - odštěpný závod elektromotory Mohelnice, které povedou k zeštíhlení výroby. Obsahuje analýzu procesů a návrh na zefektivnění řídících ...
 • Standardizace procesu nakupování 

  Skácel, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá standardizací vztahu zákazník - dodavatel z pohledu nakupování produktů v prostředí automobilového průmyslu. V práci jsou specifikovány požadavky zákazníka na dodavatele plastových dílů. ...
 • Testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů 

  Kohůt, Miroslav
  Tématem této bakalářská práce, je testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů, práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a to hlavně testováním rušení vycházejícího ze zdroje rušení (spotřebiče) ...
 • Typizace a unifikace u výrobků spotřebního průmyslu 

  Rumian, Dominik
  Tato diplomová práce se zaměřuje na typizaci a unifikaci u výrobků spotřebního průmyslu. Zabývá se rozborem typizačních a unifikačních prvků použitých u zvoleného produktu, jímž je optická mechanika osobního počítače. Autor ...