Now showing items 1-20 of 54

 • Dálniční most komorového průřezu 

  Hošek, Filip
  Diplomová práce je zaměřena na řešení dálničního mostu přes hluboké údolí. Ze tří variant byl vybrán komorový nosník s velmi vyloženými konzolami. Je zpracován podrobný statický výpočet zahrnující posouzení konstrukce na ...
 • Deskový most 

  Barák, Radek
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce kolmého mostního objektu přes řeku Krupá za městem Hanušovice. most převádí komunikaci II. třídy číslo 446, která je kategorie S 7,5. pro návrh jsou zpracovány ...
 • Experimentální a numerická analýza externího zesílení železobetonového prvku namáhaného ohybem 

  Czerwek, Martin
  Návrh a výroba zkušebních železobetonových trámů pro účely laboratorního zkoušení. Provedení vybraných zkoušek mechanických vlastností na vybraných tělesech. Experimentální analýza železobetonových trámů v laboratoři. ...
 • Jednopolový rámový most 

  Buk, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce silničního mostu přes řeku. Z vypracovaných variant byla upřednostněna varianta rámového jednopolového mostu. Konstrukci tvoří železobetonová předpjatá deska s ...
 • Kravín v Králíkách 

  Nováček, Tomáš
  Předmětem práce je návrh nosné ocelové konstrukce kravína umístěného v katastru obce Králíky. Konstrukce je navržena dle normativních požadavků ČSN EN na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Jedná se o konstrukci tvořenou ...
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Most na místní komunikaci 

  Nečasová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením hlavní nosné konstrukce mostu o čtyřech polích. Most převádí místní komunikaci Žernov-Přerov přes dálnici D1. Práce obsahuje návrh tří variant řešení. Pro podrobné zpracování ...
 • Most na rampě přes dálnici 

  Tlamka, Tomáš
  Předmětem návrhu je novostavba silničního mostu přes dálnici. Byly navrženy tři varianty řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého desko trámu o šesti polích. Tato varianta byla dále posouzena ve statickém výpočtu. ...
 • Most na silnici I/11 

  Jedlička, Martin
  Práce se zabývá přemostěním přes potok Neborůvka a přilehlé údolí. Tento most je součástí přeložky silnice I. třídy I/11. Byly vypracovány tři předběžné trámové varianty řešení. K dalšímu výpočtu byla zvolena dvoutrámová ...
 • Most na silnici II/379 

  Kubíček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby silničního mostu na silnici II/379. V předběžném návrhu byly zpracovány tři studie řešení, z nichž je vybrána varianta spojitého deskového trámu o čtyřech polích. Tato varianta ...
 • Most přes potok a místní komunikaci 

  Kučerová, Miroslava
  Cílem diplomové práce je návrh přemostění ve směru Frýdek-Místek - Mosty u Jablunkova. Most slouží k překonání místní komunikace a Malého javorového potoka. Ze tří variant řešení je vybrána dodatečně předpjatá dvoutrámová ...
 • Most přes potok Živný 

  Sekanina, Josef
  Práce se zabývá navržením silničního mostu přes potok Živný, železniční trať a plánovanou silnici II. třídy mezi obcemi Běleč a Husinec. Jsou navrženy 3 varianty přemostění, z nichž byla pro podrobnou analýzu vybrána ...
 • Most přes silnici I/48 

  Smolka, Libor
  Diplomová práce se zabývá řešením mostní konstrukce z předpjatého betonu. Most převádí silnici II/485 a je veden nad silnicí I/48.Kategorie převáděné komunikace je S 7,5. Konstrukce je spojitá o pěti polích. Délka mostní ...
 • Most přes železniční trať 

  Prekop, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu kategorie S7,5 na katastrálním území obce Polanka nad Odrou. Byly navrženy tři možné studie. Pro podrobnější zpracování byla vybrána studie komorového nosníku se šikmými ...
 • Most v obci Lipová Lázně 

  Christ, Roman
  Předmětem této bakalářské práce je navržení kolmé mostní konstrukce přes řeku Staříč v obci Lipová Lázně. Most převádí komunikaci II. třídy číslo 369 návrhové kategorie S7,5. Pro návrh jsou zpracovány tři návrhy variant ...
 • Mostní konstrukce přes rozšířené koryto řeky 

  Strouhalová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem dodatečně předpjatého mostu přes řeku Vsetínská Bečva v lokalitě Ústí u Vsetína. Současný most o třech polích nevyhovuje z hlediska inundačního, proto je nahrazen novou čtyřpolovou ...
 • Možnosti využití rozptýlené výztuže pro konstrukční betony 

  Michniak, Radomír
  Diplomová práce je zaměřena především na polypropylenová vlákna, na jejich vlastnosti, dostupnost a úskalí spojená s použitím v praxi. V experimentální části práce jsou uvedeny výsledky zkoušení zkušebních těles s rozptýlenou ...
 • Návrh betonové konstrukce hudebního pavilonu v Poděbradech 

  Juda, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí zastřešením pódia v lázeňském parku v Poděbradech. Tato konstrukce je provedena ve dvou variantách návrhu. V každé variantě Jsou stanoveny zatížení na konstrukci a vnitřní síly působící ...
 • Návrh jednopolového trámového mostu 

  Skořepová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Ze tří možných variant je vybrána varianta s dvěma trámy spojených deskou mostovky. Výpočty byly prováděny ručně s kontrolou výpočtů ve Scia Engineer 18.1. Výsledky byly ...
 • Návrh mostní konstrukce v Blansku 

  Poukar, Kryštof
  Diplomová práce se zabývá návrhem komorového silničního mostu o třech polích ve městě Blansko. Překlenuje řeku Svitavu a hlavní železniční trať Praha – Brno. Výpočty byly provedeny ručně, model byl vytvořen v programu Scia ...