Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza investic na stavební práce v České republice pomocí časových řad 

  Hela, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a prognózou vývoje investic na stavební práce v rámci České republiky. Pomocí statistických metod jako jsou regresní analýza a analýza časových řad se snaží odhadnout budoucí vývoj.
 • Ceny pozemních staveb 

  Vostrčil, Michal
  Cílem této diplomové práce je seznámení s cenami, které se vyskytují ve stavebnictví, dále také to, jak se cena staveb určuje za pomocí využití výpočetní techniky. Základní pricipy, postupy a pojmy stanovení cen pozemních ...
 • Design přívěsného kompresoru 

  Krakovský, Jakub
  Cílem diplomové práce je design přívěsného kompresoru určeného pro manuální práci. Součástí práce je zpracování analýzy, zabývající se historií a současnými trendy v používání kompresorů. Druhá část práce obsahuje samotné ...
 • Faktory ovlivňující ceny stavebních prací ve vybraných oblastech ČR 

  Jonášová, Eliška
  Cílem této bakalářské práce je stanovení faktorů ovlivňujících cenu stavebních prací. Stanovení faktorů je dosaženo pomocí průzkumu u stavebních firem, které budou faktory označovat a hodnotit. V závěru práce je porovnání ...
 • Kvalifikační požadavky uplatňované v rámci zadávacího řízení 

  Špaček, Václav
  Bakalářská práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy zadávacích řízení, včetně otevřeného, zjednodušeného podlimitního řízení a zakázek malého ...
 • Kvalifikační požadavky zadavatelů veřejných zakázek na stavební práce 

  Pospíšil, Petr
  Diplomová práce se zabývá kvalifikačními předpoklady veřejného zadavatele na stavební práce. V prvních 4 teoretických kapitolách je pojednáno o zadavatelích a druzích veřejných zakázek. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy ...
 • Metoda Design-Build a její použití pro zadávání v ČR 

  Paníček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá zadáváním veřejných zakázek metodou Design-Build. První část je zaměřena na popis jednotlivých zadávacích metod a jejich výhod a nevýhod. Dále jsou zde porovnány základní druhy smluvních ...
 • Ocenění stavebního díla v ČR a na Ukrajině 

  Shashko, Maryna
  Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a na Ukrajině. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek na Ukrajině. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...
 • Ocenění výstavby budov v Rusku 

  Zlobina, Daria
  Předmětem této diplomové práce je zjistit výši nákladů na výstavbu v ČR a v Rusku. Náklady na výstavbu vypočtené podle podmínek v ČR a podle podmínek v Rusku. Byly porovnány a byla provedena analýza rozdílů u položek ...
 • Porovnání směrných a kalkulovaných cen stavebních prací 

  Krátká, Taťána
  Cílem této práce bude porovnání směrných a kalkulovaných cen vybraných položek pro rodinný dům. Práce bude rozdělena do dvou částí. V teoretické části budou vysvětleny pojmy týkající se problematiky této práce a v praktické ...
 • Racionalizace cenové statistiky stavebnictví 

  Zeman, Petr
  Předmětem diplomové práce „Racionalizace cenové statistiky stavebnictví" je nastínit problematiku výkaznictví stavebních činností v České republice a pokusit se ji co nejvíce zjednodušit pro účely statistiky, bude-li to ...
 • Režim přenesené daňové povinnosti ve stavebnictví 

  Balášová, Silvie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nového režimu daně z přidané hodnoty, a to přenesením daňové povinnosti ve stavebnictví. Popisuje základní principy a teoretická východiska, která jsou dále použita k řešení ...