Now showing items 1-11 of 11

 • Bytový dům Brno- Žabovřesky, stavebnětechnologické řešení hrubé spodní stavby. 

  Kvíčalová, Monika
  Cílem této bakalářské práce je stavebnětechnologické řešení hrubé spodní stavby novostavby bytového domu Brno – Žabovřesky. Součástí bakalářské práce je technická zpráva objektu, technologické předpisy vybraných prací, ...
 • Design smykového nakladače s nosností do 1t 

  Weiser, Michael
  Tématem diplomové práce je design smykového nakladače s nosností do 1 t. Výsledkem této práce je koncepční řešení nakladače. Popisuje konstrukční, technologické, ergonomické a výtvarné aspekty s ohledem na současné trendy.
 • Design stavebního nakladače 

  Groch, Luboš
  V práci se věnuji návrhu designu stavebního nakladače, který je maximálně přizpůsobený lidské obsluze s ohledem na technické moţnosti. Jsou zohledněny nejen potřeby operátora, ale i servisu a v neposlední řadě i poţadavky ...
 • Inteligentní řídící metody v automatizaci procesů řízení stavebních strojů 

  Vaverka, Michal
  Tato práce pojednává o možnostech využití inteligentních metod při řízení stavebních strojů na bázi GPS (DGPS) v kombinaci s využitím laserové nebo ultrazvukové technologie. Podrobněji je rozebráno zejména řízení pomocí ...
 • Kalkulace nákladů na provoz stavebního stroje 

  Šarlejová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku kalkulací nákladů na provoz stavebního stroje. Jelikož je skupina těchto nákladů objemově významná a ovlivňuje tak výši dosaženého zisku, ale i celkovou hospodárnost výroby, ...
 • Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé diplomové práce na téma Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů je navrhnout funkční koncepci zadních dělených sklápěcích nájezdů pro přívěs na přepravu stavebních strojů s pásovým a kolovým podvozkem. ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Přepravník stavebních strojů 

  Kozel, David
  Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh přívěsu určeného k přepravě stavebních strojů po pozemních komunikacích. Konstrukční návrh zohledňuje legislativní požadavky pro danou kategorii přípojného vozidla. Práce ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici 

  Rozumek, Jakub
  Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap objektu SO- 01 Bytový dům, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní ...
 • Stavebně technologický projekt podnikatelského inkubátoru 

  Sviták, Marek
  Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu podnikatelského inkubátoru. Cílem tohoto stavebně technologického projektu je přiblížení postupu výstavby v rámci vypracování studie realizace hlavních ...
 • Vliv ceny pohonných hmot na cenu stavby 

  Kaplan, Ondřej
  V teoretické části této diplomové práce jsem se nejprve zmínil obecně o projektovém řízení staveb a způsobu, jakým se sestavuje cena stavebního díla. Dále jsem uvedl obecný postup vypočtení ceny práce stavebních strojů. ...