Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza frekvenčního naladění lopatek oběžného kola parní turbíny 

  Krejčí, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá modální analýzou lopatky oběžného kola parní turbíny. Tato analýza je provedena za účelem zjistit frekvenční naladění lopatky, aby bylo možné predikovat nebezpečné otáčky turbíny. Nejprve je popsána ...
 • Denní starty parních turbín a jejich dopad na životnost turbíny 

  Štěpánová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou parních turbín, které je nutno každý den najíždět z důvodu nestálého charakteru energetického zdroje. První část práce je zaměřena na současné trendy, které způsobily stále ...
 • Hodnocení kogeneračních systémů u jednotek EVO 

  Chýlek, Martin
  Smyslem této bakalářské práce je seznámení se s legislativou hodnocení KVET a objevení jejích problematických bodů. Dalším cílem je vytvoření obecného modelu spalovny a aplikace výpočtu uvedeného v legislativě na různé ...
 • Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů 

  Uhmann, Petr
  Diplomová práce se zabývá kogenerací v jednotkách pro termické zpracování biomasy a odpadů. Teoretická část se zabývá popisem biomasy a odpadů a jejich energetickým využitím, kogenerací a výpočtovými modely parních turbín. ...
 • Materiály a způsoby jejich svařování při výrobě rotorů parních turbín 

  Churý, Tomáš
  Bakalářská práce je literární rešerší shrnující současné poznatky o materiálech a způsobech jejich svařování při výrobě rotorů parních turbín. V úvodní části práce je sepsán historický vývoj od nejstaršího zařízení na ...
 • Modernizace Jaderné elektrárny Dukovany 

  Kissler, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na detailní technický popis všech důležitých částí sekundárního okruhu Jaderné elektrárny Dukovany a jejich návazností na ostatní systémy elektrárny. V práci jsou analyzovány významné úpravy, ...
 • Modernizace sekundárního okruhu JE Dukovany 

  Fialová, Michaela
  S neustále zvyšující se spotřebou elektrické energie a snižujícími se zásobami fosilních paliv je v posledních letech snaha maximálním způsobem využít stávající zdroje. Využití projektových rezerv u již jedoucích jaderných ...
 • Modernizace ST-NT dílu parní turbiny 300 MW 

  Pavlik, Richard
  Cílem této diplomové práce je modernizace kondenzační třítělesové parní turbíny s přihříváním typu K300-170 o výkonu 300 MW. V první části je uveden tepelný výpočet bilančního schématu, který vychází z parametrů ze zadání ...
 • Možnosti mikrokogenerační výroby v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva 

  Kubínek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím mikrokogeneračních jednotek v místech, kde nejsou primárně dostupná plynná, nebo kapalná paliva. V rešeršní části jsou popsány dostupné technologie a aktuální stav trhu s ...
 • Návrh koncepce tepelné elektrárny 

  Zbořil, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného schématu parní elektrárny. Úvodní část je rešerše o principu fungování tepelných elektráren, hlavně těch s nadkritickými parametry páry. Ve výpočtové části je návrh samotného ...
 • Návrh kotle na spalování slámy,sytá pára 143°C 3MW, a pro CZT 6MW 

  Řezníček, Jan
  Obsah práce je zaměřen na návrh teplárenského zdroje ve mnou zvolené lokalitě. Celé zařízení má být navrženo tak, aby byly splněny základní požadavky zadavatele. Primárním cílem práce je variantně navrhnout jeho řešení, ...
 • Návrh olejové nádrže pro turbínu SST 300 

  Janoštík, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem olejového rámu pro turbíny SST 300 podle vzoru SST 400. Tato práce je rozdělena do několika bloků. V úvodu diplomové práce se řeší popis a problematika olejového hospodářství, dále pak 3D ...
 • Návrh parní turbíny a optimalizace přihřívacího tlaku páry 

  Štaffa, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem tří tepelných oběhů s kondenzační parní turbínou s neregulovanými odběry pro regeneraci – třemi nízkotlakými ohříváky, dvěma vysokotlakými ohříváky a odplyňovákem. Tepelné oběhy jsou ...
 • Návrh paroplynového cyklu pro teplárenský provoz 

  Rovný, Jan
  V současnosti jsou na evropskou energetiku kladeny větší požadavky než kdy jindy. Snaha společnosti o ekologizaci planety způsobuje mimo jiné konec těžby a spalování uhlí, na kterém je řada zemí ekonomicky závislá. Cílem ...
 • Návrh paroplynového zdroje elektřiny 

  Kadáková, Nina
  Paroplynový cyklus je jedným z tepelných cyklov využívaných v tepelných elektrárňach. Skladá sa z kombinácie plynovej a parnej turbíny, kde odpadové teplo z plynovej turbíny je využité pre tvorbu pary v kotle na odpadové ...
 • Návrh typu a zapojení parní turbíny pro konkrétní lokalitu 

  Kalina, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem typu a zapojením parní turbíny pro rekonstrukci strojní části teplárny. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je uveden teoretický výklad k teplárenství, parním turbínám, ...
 • Olejový systém základového rámu pod parní turbínu a generátor 

  Petržela, Zdeněk
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku olejového hospodářství parních turbín jakožto důležité součásti pro jejich provoz. Úvodní část práce poskytuje přehled vývoje parních strojů a turbín ve světě i na našem území a ...
 • Oprava turbínové skříně 

  Jelínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...
 • Optimalizace průtoku vstřiků od KČ II° do systému SPP 

  Kordiovský, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem optimalizačního výpočtu hmotnostního průtoku vstřiků od kondenzátních čerpadel druhého stupně do kondenzátu z topné páry systému SPP pro dosažení maximálního elektrického výkonu bloku. Je ...
 • Parní turbina 

  Sedlák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na čistě kondenzační parní turbínu se dvěma neregulovanými odběry. Rozebírány jsou podrobněji témata návrhu tepelného schématu, termodynamický výpočet a konstrukční koncepce turbíny. První dva ...