Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace čedičové prutové výztuže v lehkých konstrukčních betonech 

  Jarnot, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou aplikace prutové čedičové výztuže v lehkých konstrukčních betonech. V praktické části je experimentálně provedeno porovnání ocelové a čedičové výztuže v betonech z agloporitu a ...
 • Dálniční viadukt 

  Polách, Marek
  Práce se zabývá návrhem přemostění údolí potoka Hrabyňka na přeložce silnice I/II. Na základě poskytnutých podkladů jsou navrženy 3 varianty přemostění. Pro každou z nich je zpracován podélný a příčný řez. Dále je vybrána ...
 • Diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Tato práce se v úvodu zabývá ve své teoretické části shrnutím a podrobným popisem vybraných diagnostických metod, které byly aplikovaný na vybraných konstrukčních částech existujícího mostního objektu v rámci praktické ...
 • Experimentální studie vyztužení dílců z lehkého betonu 

  Lisztwan, Dominik
  Bakalářská práce popisuje experimentální ověření a porovnání chování vyztužených dílců z lehkého betonu. Vyztužení je provedeno ocelovou a kompozitní výztuží. Porovnání výsledků je realizováno na základě statických ...
 • Metodika diagnostiky železobetonové konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Bakalářská práce se v úvodu zabývá vlastnostmi železobetonu a popisuje jeho základní zkoumané vlastnosti. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Možnosti využití radaru pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích 

  Filipu, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití radaru (GPR) pro detekci výztuže v železobetonových konstrukcích. V jednotlivých částech se práce věnuje metodám užívaným v diagnostice konstrukcí a dále rozeznatelnosti ocelové ...
 • Skladovací hala 

  Osyková, Martina
  Diplomová práce ´´Skladovací hala´´ se zabývá řešením vybraných prvků montované skeletové haly. Řešenými prvky jsou vazník, trám, průvlak, sloup a kalichová patka. Pro řešené prvky byl proveden statický výpočet, návrh ...
 • Stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně 

  Pospíšil, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická etapa provedení stropní konstrukce bytového domu v Brně-Komíně. Zabývá se realizací vybraných typů stropních konstrukcí. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, ...
 • Stavební průzkum a diagnostika konstrukce 

  Zlámal, Vojtěch
  Tato diplomová práce se v úvodu zabývá pozicí diagnostiky železobetonových konstrukcí ve stavebním odvětví průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší metod pro část praktickou a základním nástinem postupů. Praktická část ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Filipu, Martina
  Diplomová práce se v úvodu zabývá vlastnostmi betonu a uvádí do problematiky stavebně technického průzkumu. V jednotlivých částech se pak věnuje metodám užívaným k diagnostice stavebních konstrukcí. Blíže se zabývá vybranými ...
 • Studium účinnosti korozně inhibičních látek ve správkových hmotách a optimalizace jejich dávkování 

  Kroča, Michal
  Koroze ocelové výztuže v železobetonových konstrukcích představuje riziko snížení trvanlivosti a schopnosti konstrukcí plnit požadovanou funkci, pro kterou byly navrženy. Předmětem této práce bylo studium účinnosti nového ...
 • Zkoumání působení a možnosti ověřování schopností různých druhů inhibitorů koroze 

  Kroča, Michal
  Cílem práce je přiblížit problematiku degradace železobetonových konstrukcí a to z pohledu koroze ocelové výztuže. Základem je detailní průzkum a rozbor přísad obsahujících inhibitory koroze, určených ke zlepšení betonové ...
 • Železobetonová konstrukce patrových garáží 

  Schmeidler, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické konstrukce patrových garáží – lokálně podepřenou deskou, rampou a trámem. Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti. Analýza byla provedena ...
 • Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy 

  Osyková, Martina
  Bakalářská práce ,,Železobetonová skeletová konstrukce administrativní budovy´´ se zabývá řešením vybraných prvků skeletu. Řešenými prvky jsou deska trámového stropu, trám, průvlak a sloup vybraného rámu. Pro řešené prvky ...