Now showing items 1-15 of 15

 • Design městského mobiliáře s využitím betonu 

  Loudová, Martina
  Obsahem této diplomové práce je návrh designu městského mobiliáře s využitím betonu. Součástí práce je stručné marketingové shrnutí, zmapování současných trendů na poli designu městského mobiliáře a nalýza používaných ...
 • Design ventilátoru 

  Macháčková, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu stolního ventilátoru. Hlavní myšlenkou je inovativní přístup a dodržení technických, estetických a ergonomických požadavků a současně splnění psychologických a ekonomických ...
 • Deskripce rámů soustružnických strojů. 

  Míčka, Martin
  Tato práce pojednává formou rešerše o rámech soustružnických strojů. Jsou v ní obsaženy základní požadavky, které jsou na rámy kladeny. Z nich se blíže věnuje statické a dynamické tuhosti. V dalších bodech jsou zahrnuty ...
 • Deskripce svislých soustružnických strojů 

  Nováková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí a rozdělením svislých soustružnických strojů. Celý text je uspořádán do několika na sebe navazujících kapitol. V úvodu této práce je pojednáno o historii a podstatě soustružení. ...
 • Konstrukce stojanu pro filamenty v cívkách 

  Bezděk, Petr
  Cílem bakalářské práce je vyvinout stojan na cívky filamentu s minimálním odporem při odvíjení, který eliminuje zadrhnutí vlákna a počítá množství odvinutého materiálu. Stojan je určen pro cívkový filament v hmotnostním ...
 • Konstrukční návrh portálové CNC frézky 

  Ludva, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem portálové CNC frézky. Práce obsahuje popis jednotlivých typů portálových frézek, analýzu českého i zahraničního trhu a analýzu základních skupin portálové frézky. Dále obsahuje výpočet ...
 • Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 3-5 tun/hod 

  Haluza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je konstrukční návrh průběžného mísiče o dopravním výkonu 3-5 t/hod. Mísíč slouží k míchání pískových směsí do netrvalých forem ve slévárně. Navržená konstrukce musí splňovat předepsané funkční ...
 • Konstrukční návrh stojanu pásové pily 

  Kropáč, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti pásových pil, podstavců a válečkových dopravníků. Výstupem této práce je konstrukční návrh nového stojanu pro starší pásovou pilu PILOUS ARG 220 plus, jehož součástí je i ...
 • Montážní přípravek pro opěradlo předního sedadla 

  Vincenc, Jan
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem univerzálního montážního přípravku s upínáním a polohováním rámu opěradla předního automobilového sedadla. V úvodu práce je uveden stručný popis konstrukce automobilových ...
 • Porovnání nosných struktur obráběcích strojů z tradičního a netradičního materiálu 

  Tichý, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí nosných struktur frézovacích strojů. Úvodní část diplomové práce je věnována stručné rešerši současného stavu techniky, zejména v oblasti nosných struktur obráběcích strojů. Zde ...
 • Procesní FMECA analýza kartonového stojanu 

  Potěšilová, Hana
  Diplomová práce se zabývá aplikací metody FMECA na proces výroby kartonového stojanu. Cílem práce je popsat výrobu stojanu, identifikovat poruchové stavy a jejich následky v dílčích procesech výroby. Pro zvýšení spolehlivosti ...
 • Rešerše svislých kovacích lisů 

  Gavenda, Petr
  Tato práce shrnuje základní princip konstrukčního provedení svislého kovacího lisu s důrazem na popis jeho stěžejních částí. Dále je v textu pojednáno o základních parametrech lisů a standardních periferiích, poslední ...
 • Soustružnické stroje se svislou osou rotace 

  Mrázek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší,popisem a roztříděním soustružnických strojů se svislou osu rotace. Celý obsah je uspořádán do několika kapitol. Úvodem je zkráceně popsána historie a podstata soustružení. Navazující ...
 • Využití netradičních materiálů ve stavbě CNC obráběcích center na nerotační součásti 

  Flieger, Vít
  Diplomová práce se zabývá využitím netradičních materiálů ve stavbě CNC obráběcích center na nerotační součásti. Nejprve jsou popsány jednotlivé materiály, stroje a jejich součásti. Dále je ke každé součásti stroje přiřazen ...
 • Zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02 

  Frühbauer, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a návrhem manipulačního zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02. V práci je provedena rozvaha a zhodnocení několika alternativ pro daný problém, na které ...