Now showing items 1-20 of 24

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Megová, Simona
  Diplomová práca sa zameriava na hodnotenie výkonnosti podniku vybranej výrobnej spoločnosti a následnú implementáciu zvolenej metódy Balanced Scorecard, prostredníctvom ktorej usmerňuje chovanie a prístup spoločnosti k ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Hovanová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom business stratégie a jej podpory pomocou ICT. Stratégia je navrhovaná pre potenciálne novú spoločnosť podnikajúcu na trhu s únikovými hrami. Podkladom pre samotný návrh tvorí analýza ...
 • Informační strategie firmy 

  Dulovič, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na návrh informačnej stratégie organizačnej jednotky občianskeho združenia. Na základe vykonanej analýzy vnútorného prostredia a vonkajšieho okolia jednotky je v práci formulovaný návrh ...
 • Koncepcia controllingu v podniku 

  Baran, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-06)
  Controlling môže byť funkčný iba vtedy, ak sa orientuje na ciele podniku. Základným cieľom vnútropodnikového controllingu je napomáhať riadeniu zisku. Výšku zisku podniku bezprostredne ovplyvňujú náklady, pretože zisk je ...
 • Konkurenční strategie firmy 

  Weberová, Martina
  Cieľom diplomovej práce je na základe externej a internej analýzy vymedziť faktory ovplyvňujúce potenciál úspešnosti reálneho výrobného podniku a navrhnúť strategické odporučenia, ktoré ponúknu manažmentu hodnotenie podniku ...
 • Kritické zhodnocení chodu společnosti a návrhy na zlepšení 

  Tancár, Jakub
  Diplomová práca podáva komplexné a kritické zhodnotenie chodu spoločnosti Lesy Mesta Levoča, spol. s r.o. Analýza sa zameriava na firemnú stratégiu , konkurenčné postavenie spoločnosti a jej finančné zdravie. Finančná ...
 • Marketingový plán pro SPINEA, s.r.o. 

  Adamjaková, Monika
  Obsahom bakalárskej práce je návrh marketingového plánu pre firmu SPINEA s.r.o. . Práca je rozdelená do 4 častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením cieľov. Druhá časť práce popisuje teoretické východiská, ...
 • Návrh komunikační strategie nové pobočky realitní kanceláře 

  Wagner, Miroslav
  Diplomová práca rieši návrh vhodnej komunikačnej stratégie pre novú pobočku už existujúcej realitnej kancelárie. Poznatky z odbornej literatúry, ktorými sa zaoberá teoretická časť práce predstavujú nevyhnutný základ pre ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu Italmarket Slovakia a.s. 

  Bortelová, Slavomíra
  Práca analyzuje súčasné marketingové prostredie spoločnosti Italmarket Slovakia a.s.. Na základe analýzy navrhuje stratégiu rozšírenia ponuky služieb, ktorou by získala nových zákazníkov, zvýšila spokojnosť súčasných ...
 • Návrh strategie dalšího rozvoje firmy 

  Semančiková, Karolína
  Bakalárska práca je návrhom ďalšej stratégie pre rozvoj firmy Tilia, ktorá sa zaoberá výrobou kozmetických produktov. Východiskom pre návrh je rozbor súčasnej situácie podniku a analýza okolia podniku. Práca je rozdelená ...
 • Návrh strategie podniku 

  Sabaková, Nikola
  Obsahom diplomovej práce je navrhnúť obchodnú stratégiu pre novozaloženú spoločnosť, ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch ...
 • Návrh změn v konceptu motivačního systému v IT firmě. 

  Jalakša, Filip
  Bakalárska práca popisuje a analyzuje motivačný systém vo firme Anasoft APR, s.r.o. V teoretickej časti sa venuje popisu motivácie a pojmov úzko vplývajúcich na motivačný systém. Obsahuje analytickú časť, kde sa sústredí ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Košteková, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá spracovaním podnikateľského plánu pre spoločnosť LV port s.r.o., pôsobiacu na špedičnom trhu. Využitím analýzy okolia podniku a vnútorného prostredia podniku táto práca hodnotí súčasný stav ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jaroš, Tomáš
  Ak chce v súčasnosti podnik zlepšovať svoju tržnú pozíciu a zvyšovať zisky, musí dochádzať k jeho expanzii. Expandovať môže iba na základe využitia príležitostí, ktoré sa mu naskytajú. Cielom tejto práce je zhodnotenie ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti CDV, v. v. i 

  Adamjaková, Monika
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh rozvoja obchodných aktivít pre Centrum dopravního výzkumu v.v.i.. Práca je rozčlenená do štyroch častí. Prvá časť sa zaoberá vymedzením problému a vytýčením hlavného a vedľajšieho ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Horňák, Matej
  Táto diplomová práca sa zaoberá spracovaním analýzy Two Nations s.r.o. a navrhnutím jej stratégie rozvoja. Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby sú sumarizované v kapitole SWOT analýza. Záverečná časť práce determinuje ...
 • Strategie rozvoje rodinného podniku 

  Buchanec, Adam
  Diplomová práca je zameraná na stratégiu rozvoja rodinného podniku Ing. Ján Buchanec Technik, ktorý je obchodnou spoločnosťou. V prvej časti diplomovej práce sa nachádzajú teoretické poznatky. V druhej časti práce je uvedená ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Červeň, Jakub
  Bakalárska práca sa zameriava na štúdiu nákupnej funkcie v podniku Tubapack, a.s., ktorého predmetom výroby sú hliníkové a plastové tuby. Teoretická časť vymedzuje základnú charakteristiku nákupu, nákupný proces, riadenie ...
 • TRANSFORMACE PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU V PARTIZÁNSKÉM (SK) 

  Krátka, Barbora
  Obsahom diplomovej práce je urbanistická štúdia s architektonickým detailom bývalého baťovho priemyselného areálu v Paritzánskom a konkrétne program konverzie budovy 61. Mojim cieľom bolo nájsť vhodný koncept pre konverziu ...
 • Uplatnění marketingu v řízení průmyslového podniku 

  Vozáriková, Renáta
  Moja bakalárska práca poskytuje informácie o uplatňovaní marketingových nástrojov v riadení priemyselného podniku Sauer-Danfoss, a. s., ktorý sa zaoberá výrobou a montážou mobilnej hydrauliky. Analyzujem súčasné využívanie ...