Now showing items 1-20 of 263

 • Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit 

  Válek, Lubor
  Diplomová práce, která nese název „Adaptace firemní strategie a změna obchodních aktivit“ pojednává o výrobní firmě – tiskárně. Práce pojednává o teoretické, ale i praktické stránce obchodních strategií s důrazem na vytvoření ...
 • Analýza firmy vybranými metodami 

  Šálková, Petra
  Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzy vybraného podniku. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí ...
 • Analýza prodejních kanálů a návrh na jejich rozvoj ve společnosti ABB s. r. o 

  Kilinger, Jan
  Diplomová práce se zabývá analýzou distribučních kanálů ve společnosti ABB s. r. o. se zaměřením na divizi vysokého napětí, která má sídlo v Brně na ulici Vídeňská. V první části jsou stanoveny hlavní a dílčí cíle spolu s ...
 • Android aplikace pro doplňování zásob pojízdných kaváren 

  Szakács, Tomáš
  Moja diplomová práca je zameraná na komplexnú analýzu vybranej firmy, jej podnikateľského prostredia a možných rizík spojených so zavedením navrhnutej zmeny zásobovacieho procesu pomocou mobilnej aplikácie. Návrh riešenia ...
 • Balanced Scorecard v řízení podniku 

  Fleissigová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...
 • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

  Solodilova, Liudmyla
  Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...
 • The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2012-12-16)
  Determining the company value in the conditions of unstable development is a very difficult, almost sophisticated activity. Experience of authors confirms high sensitivity of the resulting company value in relation to ...
 • Elektronický obchod firmy 

  Elčknerová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením a zkvalitněním působení firmy na poli internetového prodeje, jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni. Řeší dílčí cíle celého projektu, a to například analyzování současného ...
 • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

  Hrnčířová, Barbora
  Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
 • Financování podnikatelského záměru - pořízení projekční kanceláře 

  Jezberová, Pavla
  Obsah této práce se nejprve zaměřuje na strategickou a finanční analýzu vybrané společnosti, jejímž záměrem je otevřít si projekční kancelář. Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě provedených analýz a také ...
 • Finanční plán neziskové organizace 

  Novotná, Simona
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování neziskové organizace. V první části jsou vymezena teoretická východiska finančního plánování neziskového sektoru. Druhá část obsahuje provedenou analýzu současné situace ...
 • Finanční plánování vybrané společnosti 

  Burša, Vít
  Diplomová práce na základě především finanční a strategické analýzy zpracovává střednědobý finanční plán a následně navrhuje doporučení a nápravná opatření pro případné zlepšení ekonomické situace analyzované společnosti.
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Tesařová, Taťána
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti PBS INDUSTRY, a. s. letech 2012 až 2016. V první části práce jsou vymezena teoretická východiska, která slouží pro zpracování analytické části práce. ...
 • Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Partlová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou společnosti VENTILÁTORY, s.r.o. v letech 2013–2017. Pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy je zhodnoceno vnitřní a vnější prostředí společnosti a její finanční ...
 • Hodnocení finanční pozice a výkonnosti podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Veselý, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční pozice a výkonnosti společnosti STAVOS Brno, a.s. a návrhy na její zlepšení prostřednictvím strategické analýzy externího a interního prostředí podniku a použitím ...
 • Hodnocení finanční situace obchodního závodu a návrhy na její zlepšení 

  Mejdr, Matouš
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti UO TEX, s.r.o. za období 2013–2016. Hodnocení je provedeno za pomoci vybraných metod finanční a strategické analýzy. Na základě výsledků jsou následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Sedláková, Markéta
  Diplomová práce analyzuje současný stav a hospodářskou politiku společnosti Trido, s. r. o. Zkoumá prostředí, ve kterém působí, a poukazuje na nedostatky ovlivňující její činnost. Obsahuje návrhy možných řešení, které mají ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Rybnikářová, Klára
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku, který vyrábí obalový materiál. V teoretické části jsou vysvětleny obecné poznatky, postupy a vzorce týkající se problematiky finanční analýzy. V ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Janderka, Jakub
  Obsahem diplomové práce je zhodnocení finanční situace dané společnosti v období od roku 2010 do roku 2014 za použití dostupných metod strategické a finanční analýzy. Následně jsou na základě těchto výsledků navrženy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hlavsa, Leoš
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situaci farmaceutické společnosti SVUS Pharma a. s. v letech 2010 – 2014. Na základě výsledků z finanční analýzy je cílem odhalit nedostatky a problémy společnosti a ...