Now showing items 1-20 of 54

 • Analýza rizik navrhování staveb s ohledem na vybrané materiálové charakteristiky 

  Jirásková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá ověřením fyzikálně mechanických charakteristik ztvrdlého betonu, a to především pevností betonu v tlaku, statických i dynamických modulů pružnosti. Náplní práce je provedení řady laboratorních ...
 • Betony s vysokým obsahem elektrárenských popílků 

  Kučera, Jakub
  Bakalářská práce sestává ze dvou částí. Cílem teoretické části je prozkoumat možnosti využití a vlastnosti betonu s vysokým obsahem elektrárenských popílků s náhradou cementu 40 až 70 %. Zpracovat přehled dopadů na vývoj ...
 • Bezolovnatý pájený spoj a modely predikce spolehlivosti 

  Nestrojil, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá predikcí spolehlivosti bezolovnatého pájeného spoje. V teoretické části je vytvořena rešerše v oblasti únavových modelů pro bezolovnaté pájení. Dále tato část obsahuje základní pojmy a ...
 • Calculation of Loads on Carrying Structures of Articulated Circular-Tube Wagons Equipped with New Draft Gear Concepts 

  Lovska, Alyona; Fomin, Oleksij; Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (MDPI, 2020-10-23)
  This article deals with the dynamic load and strength of the carrying structures of articulated circular-tube wagons. The study was conducted on the carrying structures of wagons equipped with new draft gear concepts. The ...
 • Composites Based on Alternative Raw Materials at High Temperature Conditions 

  Melichar, Tomáš; Bydžovský, Jiří; Dufka, Amos (Budapest University of Technology and Economics, 2017-10-24)
  This paper presents newly developed polymer-cement composites. The primary binder (cement) was partially substituted by use of blast-furnace slag and high-temperature fly ash. A lightweight aggregate – agloporite (grain ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Dvořáčková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami a to destruktivními, semidestruktivními a nedestruktivními. Těmito metodami zjišťujeme vlastnosti a charakteristiku materiálu. V práci je provedeno diagnostické měření na ...
 • Dynamic Load and Strength Determination of Carrying Structure of Wagons Transported by Ferries 

  Lovska, Alyona; Fomin, Oleksij; Píštěk, Václav; Kučera, Pavel (MDPI, 2020-11-11)
  A rapid development of economic relations between states has required an introduction of combined rail/ferry transportation. A feature of this type of transportation is the possibility of wagons traveling by sea on specially ...
 • Dynamic Load Modelling within Combined Transport Trains during Transportation on a Railway Ferry 

  Lovska, Alyona; Fomin, Oleksij; Píštěk, Václav; Kučera, Pavel (MDPI, 2020-08-18)
  The development of foreign economic activity of the Eurasian states led to the introduction of rail and ferry transportation. It is important to note that the current normative documentation does not fully cover the issues ...
 • Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites 

  Bodnárová, Lenka; Hela, Rudolf; Sedláček, Daniel (EDP Series, 2019-04-08)
  The paper deals with the verification of the effect of the addition of inorganic SiO2 nanofibers to cement composites. In the first stage, a stable suspension of SiO2 nanofibers was prepared in an aqueous medium. It is ...
 • Fosfátová vazba pěnokeramických filtrů a její vliv na výsledné vlastnosti 

  Langer, Jan
  Práce se zabývá přípravou břečky na fosfátové bázi. Ta poskytuje nejen vysoké pevnosti, ale také žárovzdorné schopnosti. Vazba je tvořena kyselým fosfátem a oxidem hlinitým. Možná je náhrada oxidu hlinitého jiným oxidem ...
 • Hodnocení vlastností vápenných malt 

  Babíková, Barbora
  Práca sa zaoberá hodnotením vlastností vápenných mált a ich následného využitia v oblasti reštaurátorstva a zachovávania historických pamiatok. Cieľom tejto práce je zostaviť hodnotiaci rad rôznych typov vápenných mált na ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • The influence of fibre pre-treatment on the mechanical properties of the geopolymer composites 

  Korniejenko, Kinga; Figiela, Beata; Šimonová, Hana; Kucharczyková, Barbara; Duarte Guigou, Martin; Lach, Michal (EDP Sciences, 2020-10-14)
  This article aims to analyse the long-term influence of the pretreatment method on mechanical properties such as the compressive strength of geopolymer composites reinforced with short natural fibres (length of around 5 ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Šikuta, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou kompozitních materiálů ve stavbě obráběcích strojů, přičemž jsou mezi sebou srovnány jejich výhody, nevýhody a fyzikálně-mechanické vlastnosti při současném zhodnocení jejich perspektivnosti ...
 • Lepení v automobilovém průmyslu 

  Bláha, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané konstrukce karoserie automobilu. První část práce ...
 • Malty s alkalicky aktivovanou matrici 

  Černá, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalicky aktivovanými materiály a surovinami pro jejich výrobu. V teoretické části jsou popsány materiály pro výrobu alkalicky aktivovaných materiálů a jsou zde definovány požadavky na ...
 • Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje 

  Krhut, Štěpán
  Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. ...
 • Mechanické aktivace příměsí do betonů a ověření dopadů na fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvých a zatvrdlých betonů 

  Prokopec, Zdeněk
  Tato práce se věnuje popisu možností mechanických aktivací příměsí používaných do betonů. Dále pak ověření možnosti domílání elektrárenských popílků, a to jak hnědo tak i černouhelných, z klasického i z fluidního spalování ...
 • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

  Moravčík, Igor
  Ve všeobecnosti, poznatky o design slitin, jejich výrobě a výběru legujúcich prvků sú omezené na slitiny s jedním základním prvkem. Tento fakt ale výrazně limituje možnosti a volnost výběru prvků pro dosáhnuti speciálních ...
 • Možnosti alkalické aktivace ocelářské strusky 

  Frýbortová, Iva
  Práce se zabývá studiem vlastností alkalicky aktivované ocelářské strusky z hlediska jejího využití jako bezslínkového pojiva. Cílem bylo najít vhodné složení alkalického aktivátoru, které zajistí dobré mechanické vlastnosti ...