Now showing items 1-19 of 19

 • Charakteristiky nehod profesionálních řidičů 

  Lukáčová, Zuzana
  Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku nehod profesionálních řidičů v souvislosti s jejich osobnostní typologií, pracovním zatížením, zdravotním a psychickým stavem. Práce se skládá ze tří částí – teoretické, ...
 • Detekce stresu 

  Jindra, Jakub
  Detekce stresu založená na non-EEG fyziologických datech může být užitečná pro monitoraci řidičů, pilotů, ale také sledování psychického stavu v běžném každodenním životě – tedy všude tam, kde je monitorace standardním EEG ...
 • Diagnostická analýza hlasu 

  Sala, Pavel
  Cílem práce bylo vytvořit přehledovou studii informačních zdrojů zabývajících se diagnostickou analýzou hlasu. Dalším krokem bylo naprogramování vybraných metod pro odhad hlasivkových pulzů. Posledním krokem bylo vyhodnocení ...
 • Duševní hygiena manažera ve stavebnictví 

  Kuncová, Kateřina
  Tato práce pojednává o problematice duševní hygieny manažera ve stavebnictví z různých úhlů pohledu. Teoretická část práce definuje a popisuje jednotlivé charakteristiky managementu a psychohygieny. V praktické části jsou ...
 • Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti 

  Chrástová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá flexibilními a inovativními formami zaměstnání a forem spolupráce ve vybrané společnosti. Flexibilita nabývá stále důležitějšího významu, jelikož zaměstnanci a spolupracovníci jsou čím dál ...
 • Monitorování stavu řidiče 

  Blašková, Barbora
  Vedieť šoférovať auto je v dnešnom svete považované za dôležité, či dokonca nutné. Avšak, s pribúdajúcou premávkou je nevyhnutné, že sa stanú nehody, ktoré môžu mať aj fatálne následky.  Množstvo informácií, ktoré musí ...
 • Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP 

  Čeremetová, Erika
  Diplomová práca rieši otázky ľudského činiteľa v rámci riadenia letovej prevádzky. Práca je zameraná výlučne na riadiaceho letovej prevádzky a rozoberá vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo na neho pôsobia. Značná pozornosť ...
 • Nejčastější příčiny chybovosti řídícího letového provozu při poskytování služeb ŘLP 

  Čeremetová, Erika
  Diplomová práca rieši otázky ľudského činiteľa v rámci riadenia letovej prevádzky. Práca je zameraná výlučne na riadiaceho letovej prevádzky a rozoberá vplyvy, ktoré priamo alebo nepriamo na neho pôsobia. Značná pozornosť ...
 • Personální činnosti v organizaci: Motivace 

  Horák, Martin
  Diplomová práce se zabývá motivací zaměstnanců ve zkoumané společnosti. Na základě empirického šetření jsou navrženy instrumenty, které zaměstnance stimulují k vyššímu pracovnímu výkonu. Zaměstnancům tyto instrumenty pomohou ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Štěpánková, Markéta
  V této bakalářské práci je zpracován přehled základních komunikačních nástrojů jako prevence při zvládání pracovních konfliktů. Práce zkoumá konflikty daňových poradců při výkonu jejich praxe a snaží se odhalit nedostatky ...
 • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

  Miškaříková, Andrea
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních konfliktů. Teoretická část je za-měřena na obecnou problematiku konfliktů. Následně jsou uvedeny komunikační zna-losti a dovednosti, které při správném zvládání mohou být ...
 • Prevence onemocnění zdravým životním stylem 

  Hošková, Kristýna
  Obsahem bakalářské práce je výzkum životního stylu pracujících občanů České republiky. V práci jsou popsány principy zdravého životního stylu, nejčastější infekční i neinfekční onemocnění vznikající v důsledku nedodržování ...
 • Řešení konfliktů na pracovišti a jejich předcházení 

  Andrýsková, Blanka
  Popsat nejčastější konflikty, které se vyskytují v práci, jejich definování a stanovení si postupu, jak jim efektivně předcházet.
 • Studium možných aplikací polymeru kyseliny glutamové 

  Čangelová, Katarína
  Predmetom diplomovej práce je štúdium možných aplikácií izoformy polyméru kyseliny glutámovej (-PGA). Teoretická časť je zameraná na vlastnosti tohto biopolyméru a potenciálne aplikácie v rôznych oblastiach. Sú spomenutí ...
 • Topná MEMS platforma pro chemické senzory 

  Vančík, Silvester
  Táto diplomová práca sa zaoberá oblasťou návrhu a výroby mikroelektromechanickej vyhrievacej platformy pre chemické senzory plynov. V teoretickej časti sú popísané MEMS, senzory a výrobné procesy a technológie potrebné pre ...
 • Tvorba a zpracování signálové databáze 

  Glett, Jiří
  Práce stručně seznamuje s historií a vznikem databází celkově. Rozebírá metodiku strukturování, třídění a účel použití. Práce se dále zabývá konkrétními databázovými softwary určenými přímo ke zpracování audio signálů. ...
 • Vliv stresu na výkonnost pilota 

  Dedinský, Miroslav
  Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zistiť, či je možné počas pilotáže merať stres. V prípade ak áno, bolo by možné vyvíjať systémy, ktoré by mohli v stresových situáciách pilotom pomáhať a tým daný stres zmierňovať, ...
 • Využití spektroskopických metod při studiu stresové odolnosti bakterií na úrovni jednotlivých buněk 

  Köbölová, Klaudia
  Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami analýzy stresovej odolnosti bakteriálnych buniek Cupriavidus necator H16 a PHB-4 pomocou spektroskopických metód a otestovaním vhodnosti akridinovej oranži ako viabilitného farbiva. ...
 • Význam duševní hygieny pro daňového poradce 

  Zbranková, Markéta
  Tato bakalářská práce zkoumá význam duševní hygieny pro práci daňového poradce. Obsahuje návrh doporučení, která budou vyhovovat potřebám této profese a zajistí tak duševní rovnováhu daňového poradce a tím i zvýšení jeho ...