Now showing items 1-10 of 10

 • Efektivnost marketingových činností ve strojírenství v České republice 

  Milichovský, František
  Dizertační práce je zaměřena na aktuální potřeby podnikové efektivnosti a výkonnosti v oblasti marketingových činností. V průmyslovém prostředí je předpokladem úspěchu splnění strategických marketingových cílů ve vazbě na ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR 

  Strnadová, Michala
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i ...
 • Identifikace synergií při fúzích strojírenských podniků 

  Pěta, Jan
  Disertační práce pojednává o přístupech k určení hodnoty synergií společností realizujících fúzi ve strojírenském průmyslu v České republice. Toto téma bylo zvoleno z důvodu vysokého počtu uskutečňovaných fúzí a nedosažení ...
 • Marketingový mix vybraného strojírenského podniku na B2B trhu v Rusku 

  Kozlova, Elena
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix konkrétního podniku působícího v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky související ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Matyšková, Dana
  Tématem této diplomové práce je komunikační mix společnost Arkon Flow Systems, s.r.o. Zaměřuje se na konkrétní komunikační mix produktu a srovnává teoretická východiska se skutečným stavem. Obsahuje také návrhy na zlepšení ...
 • Návrh výrobní technologie tělesa kuličkové matice 

  Sevryugin, Anton
  Tato diplomová práce obsahuje návrhy výrobních technologií rozpracovaných na základě výkresu součástky kuličkové matice. Obsahem práce je zjištění účelu součásti ve strojní jednotce, provedení analýzy podobných výrobních ...
 • Podnikatelský záměr 

  Michalec, Martin
  Předmětem diplomové práce je problematika týkající investic v podobě podnikatelského záměru, jako nástroj sloužící k co nebližšímu zhodnocení skutečné situace v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s. a v oblastech její ...
 • Podnikatelský záměr na založení malého rodinného strojírenského podniku 

  Čermáková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu na založení malého rodinného strojírenského podniku. Práce je tvořena z části teoretické a části analytické. Teoretická část obsahuje základní charakteristiku ...
 • Specifikace znalecké činnosti v oboru koroze a ochrana proti korozi 

  Kreislová, Kateřina; Kalabisová, Eva; Geiplová, Hana (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  Obor koroze a ochrana proti korozi je relativně široký a týká se celé řady národohospodářských odvětví, v nichž se uplatňují kovové materiály. Odborníci musí mít dobré vzdělání a znalosti jak z oboru chemie, tak i stavebnictví ...
 • Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci 

  Kučera, Petr
  V bakalářské práci je stručně popsán softwarový program Autodesk Inventor s popisem možností modulu Inventor Studio a vytvoření jeho manuálu. Je zde nastíněno jeho použití a také postup tvorby jednoduchého modelu elektrického ...