Now showing items 1-20 of 22

 • Bytový dům v Blansku - stavebně technologický projekt 

  Sokol, David
  Obsahem této práce je vypracovýní stevebně technologického projektu pro výstavbu bytového domu o čtyřech nadzemních podlaží v Blansku. Tento projekt zahrnuje technickou zprávu, řešení dopravních tras, technologické předpisy, ...
 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Dům pro seniory Žitětín, realizace hrubé vrchní stavby 

  Ešpandr, Pavel
  Práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby domu pro seniory Žitětín. Obsahem této práce je technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, technologický předpis pro zdění, technická zpráva se zaměřením ...
 • Dům s pečovatelskou službou - stavebně technologický projekt 

  Lysáková, Vanda
  Diplomová práce se zabývá realizací domu s pečovatelskou službou. Obsahuje technickou zprávu, zařízení staveniště s výkresy. Součástí je časový plán a rozpočet. Dále zpracovává technologický předpis na lešení a monolitické ...
 • Dům zdravotních služeb – Bobrová, technologická etapa zastřešení 

  Malý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením zastřešení domu zdravotních služeb v Bobrové, na Vysočině. Řeší realizaci konstrukce krovu sedlové střechy a následné opláštění. Hlavní obsah práce tvoří technická ...
 • Garáže Hroznová, Brno - řešení zajištění svahu a založení stavby 

  Všetečka, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na technologické provádění etapy realizace pažící konstrukce s následným založením objektu garáží ve městě Brně. Práce obsahuje technologie provádění, návrh strojní sestavy, řešení zařízení ...
 • Hrubá stavba objektu AV v Praze Dejvicích - stavebně technologický projekt 

  Šorm, Petr
  Stavebně technologický projekt se zabývá zpracováním potřebných podkladů a dokumentace pro realizaci hrubé stavy objektu Akademie věd v Praze Dejvicích. Začátkem je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, ...
 • Mateřská škola v Čelákovicích, příprava realizace stavby 

  Sikora, Marek
  Tématem této diplomové práce je zpracování přípravy realizace stavby Mateřské školy v obci Čelákovice. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, návrh hlavních stavebních mechanismů s návrhem ...
 • Polyfunkční dům Nový Lískovec – hrubá spodní stavba 

  Máčal, Filip
  Cílem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt provedení hrubé spodní stavby polyfunkčního domu v Novém Lískovci. Tato práce obsahuje řešení dopravy na staveniště, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, ...
 • Příprava a realizace výstavby výrobní haly s administrativou 

  Hesková, Veronika
  V této diplomové práci je řešen stavebně technologická příprava výrobní haly s administrativní budovou pro společnost Mont-Tech s.r.o. s výstavbou v Brně. Pro zadaný projekt je zpracována technická zpráva, koordinační ...
 • Příprava realizace bytových domů Prosek 

  Ešpandr, Pavel
  Práce se zabývá řešením technologie hrubé stavby. Obsahem této práce realizace bytového do-mu v Praze. Pro Diplomovou práci jsem zpracoval technologický předpis, časový plán, kontrolní a zkušební plán, a také bezpečnost a ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně 

  Jurečka, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je návrh a popis stavebně technologické vybrané etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně. Obsahem je zpracování technické zprávy řešeného objektu. Dále pak zpracování technologických ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby střediska sportovních aktivit v Butovicích 

  Košut, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologické etapy hrubé horní stavby sportovního centra v Butovicích. Objekt je dvoupodlažní bez podsklepení. Základovou konstrukci tvoří základové patky a pasy. Nosnou ...
 • Realizace spodní stavby bytového domu Luže 

  Kerhartová, Monika
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu Luže. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a základových konstrukcí. Předpisy jsou doplněny zkušebními a kontrolními ...
 • Realizace technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy 

  Havlík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaobírá stavebně-technologickými etapami nástavby čtvrtého nadzemního podlaží provozní budovy firmy Plemenáři Brno na ulici Optátova 37,Brno. Práce se zabývá řešením etapy zdění ze systému POROTHERM a ...
 • Seletice, novostavba mlékárny - hrubá spodní stavba 

  Bartoň, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně- technologický projekt pro provedení etapy hrubé spodní stavby mlékárny v Seleticích. Jedná se o třípodlažní skeletovou konstrukci. Obsahem této práce je technická zpráva, řešení ...
 • Spodní stavba školícího střediska firmy BATIST 

  Možíš, Jan
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt školicího centra firmy Batist, Červený Kostelec. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro bourací práce a zemní práce spolu se základovými ...
 • Sportovně relaxační areál Nový Lískovec - vybraná část STP 

  Venkrbec, Václav
  Diplomová práce řeší technologii výstavby polyfunkčního sportovního objektu s badmintonovou halou. Jedná se o prefabrikovaný skelet s vyzdívkami z keramického zdiva.
 • Sportovní hala v Třešti -technologická etapa hrubé spodní stavby 

  Navrátil, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby sportovní haly v Třešti. Tato práce obsahuje provedení pilotové pažící stěny, výkopových prací a založení na základových patkách a pasech. Jmenovitě ...
 • Stavebně technologická studie etapy montáže železobetonové nosné konstrukce haly 

  Hubáček, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je etapa montáže železobetonové nosné konstrukce stavby univerzální haly s přístavkem v rámci projektu Technologického Parku Holešov. Objekt se skládá z halové části a dvoupodlažního přístavku. ...