Now showing items 1-20 of 31

 • Ethernet pro metalické kabely 

  Víteček, Aleš
  Bakalářská práce „Ethernet pro metalické kabely“ se zabývá rozborem technologie Ethernet, nejvyužívanější technologie pro chod počítačových sítí. Konkrétně je zaměřena na chod po metalickém vedení. Cílem práce je popis ...
 • Návrh komunikační infrastruktury na bázi POF 

  Toth, Lukáš
  Tato bakalářská práce představuje návrh počítačové sítě pro novou budovu společnosti RENISHAW s.r.o.. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska a obecné informace z oblasti počítačových sítí. Ve druhé části ...
 • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

  Pexa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...
 • Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany 

  Jurík, Matej
  Táto bakalárska práca je vyhotovená pod vedením Ústavu informatiky. Témou práce je „Návrh počítačovej siete pre ZŠ Bystričany“. Hlavnou úlohou tejto práce je analyzovať aktuálny stav počítačovej siete na základnej škole, ...
 • Návrh počítačové sítě podniku 

  Pospíchal, Jindřich
  Cílem této bakalářské práce je návrh nové počítačové sítě ve firmě Zemědělské družstvo Sedlejov, protože současná síť nevyhovuje z kapacitních i technických důvodů. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Návrh počítačové sítě pro budovu základní školy 

  Novák, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku navrhování počítačových sítí, navrhuje konkrétní řešení pro budovu základní školy. Práce popisuje postup při navrhování počítačové sítě a přípravy, jaké musí škola udělat, před ...
 • Návrh počítačové sítě pro dřevozpracující podnik 

  Kampas, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o počítačových sítích. Konkrétně se zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro dřevozpracující podnik, ve kterém je potřeba provést optimalizaci stávající kabeláže.
 • Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. 

  Kadlec, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinné vinařství 

  Kroupová, Hana
  Tato bakalářská práce představuje zavedení počítačové sítě pro rodinné vinařství ve Velkých Pavlovicích. První část zahrnuje informace o počítačových sítích obecně a teoreticky. Druhá a třetí část obsahuje analýzu současné ...
 • Návrh počítačové sítě pro rodinný dům 

  Hensl, Marek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou, analýzou a návrhem počítačové sítě pro rodinný dům. Práce vychází ze stavebního řešení domu a z požadavků investora. V práci jsou tyto požadavky specifikovány a jednotlivé prvky ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Přibyl, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem počítačové sítě základní školy. Teoretická část popisuje základní pojmy a znalosti z této oblasti. Dále se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě, budovy, a také ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Bílek, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice počítačových sítí. Konkrétně se pak zabývá analýzou a návrhem počítačové sítě pro novostavbu, ve které je potřeba provést kompletní rozvod a optimalizaci počítačové sítě nutné ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Sýkora, Matej
  Cieľom práce je zlepšenie počítačovej siete podniku. Prvá časť práce pojednáva o obecných informáciách ohľadom počítačových sietí potrebných k vypracovaniu návrhu. Druhá časť podrobne analyzuje súčasný stav, požiadavky na ...
 • Návrh počítačové sítě v projekčním ateliéru 

  Kryštof, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě projekčního ateliéru na základě analýzy požadavků investora. Jde o návrh univerzální kabeláže a specifikaci vhodných aktivních prvků pro bezproblémový chod navrhované ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Vala, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kompletní počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. První část pojednává o analýze současného stavu rodinného domu, možnosti a požadavky investora. Druhá část je zaměřena na teoretická ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Bača, Jonatán
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...
 • Návrh realizace počítačové sítě v prostředí restaurace a hudebního klubu 

  Matušů, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a tvorby počítačové sítě pro restaurační zařízení s music clubem. Mimo samotného návrhu strukturované kabeláže a zařízení obsahuje také analýzu současného stavu a teoretická ...
 • Návrh síťové infrastruktury knihovny FP VUT 

  Valentová, Kateřina
  Tato práce se zabývá zpracováním komplexního návrhu síťové infrastruktury v prostorách určených pro novou fakultní knihovnu fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. V práci je vysvětlen pojmem počítačová ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro základní školu 

  Lipták, Roman
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre vybranú základnú školu. Práca je rozdelená na tri časti. Analytická časť obsahuje analýzu súčasného stavu. Teoretická časť sa venuje popisu jednotlivých technických ...
 • Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti 

  Tomko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie ...