Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza zdaňování příjmů studentů v České republice 

  Poršová, Simona
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zdanění příjmů studentů. Teoretická část se týká vysvětlení pojmů z oblasti daní, přehledu pracovněprávních vztahů a možnostech podnikání. Dále jsou rozebrány daně z příjmů fyzických ...
 • Analýza zdaňování příjmů zahraničních studentů v České republice 

  Cygonková, Lenka
  Bakalářská práce se věnuje popisu metodiky zdaňování příjmů zahraničních studentů vznikajících z jejich pracovně-právních vztahů v České republice. Teoretická část práce obsahuje základní informace týkající se problematiky ...
 • Daňová povinnost studentů v České republice 

  Slavíková, Marie
  Tato bakalářská práce obsahuje základní daňové pojmy a vzorce pro výpočet daně z příjmů fyzických osob. Především se zaměřuje na studenty v různých pracovních poměrech. Práce slouží jako podklad pro příručku, která má ...
 • E-learningový kurs 

  Šenfeldová, Iveta
  Informační technologie jsou v dnešní době každodenní podstatnou součástí studentského života. Současné e-learningové technologie jsou založeny na klasickém vztahu učitel-student. Tato práce představuje nový směr, jak učinit ...
 • Jedna práce 

  Maša, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce Jedna práce je navození obhajoby v rámci mé bakalářské obhajoby. Zorganizoval jsem a předkládám jako svou bakalářskou práci následující: Václav Stratil na sebe vzal roli studenta a obhajuje svoji ...
 • Marketingový výzkum pro vybranou firmu, organizaci 

  Rehuš, Martin
  Má bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem pro společnost UNIFER, který se zaměřuje na povědomí a přístup ke vzdělání nad rámec vysokoškolského studia a možnosti vykonávání odborné praxe mezi studenty vysokých ...
 • Nástroj pro efektivní řízení činnosti na projektu 

  Stodolová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá správou diplomových prací a organizací činnosti při jejich tvorbě. Cílem bylo navrhnout a vytvořit systém pro studenty a vedoucí. Výsledkem je webová aplikace implementovaná v jazyce Ruby s ...
 • Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy 

  Pavelka, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním modernej webovej aplikácie, ktorá umožňuje priebežné písanie technickej správy a sledovanie procesu jej tvorby. Učiteľ definuje štruktúru práce, ktorú ...
 • Návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků jazykové školy Hello v Brně 

  Chrápavá, Lucie
  Bakalářská práce pojednává o zvýšení spokojenosti studentů JŠ Hello v Brně. Práce nabízí měřitelný výstup spokojenosti klientů a přednáší reálné návrhy na možné zvýšení úrovně spokojenosti studentů. Šetření probíhá na ...
 • Optimalizace a analýza zdanění studenta podnikatele 

  Krejčí, Petr
  Předmětem této práce je analýza a následná optimalizace zdanění podnikajícího studenta v České republice. Teoretická část je věnována informacím o podnikání formou osoby samostatně výdělečně činné, sociálnímu a zdravotnímu ...
 • Optimalizace zdanění studentů 

  Hudec, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zdaněním příjmů studentů. Je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje daňové teorii, obsahuje vysvětlení základních pojmů. Druhá část se zabývá obecnou teorií daně z příjmů fyzických osob. ...
 • Podnikatelský plán pro založení nové firmy 

  Francúzová, Andrea
  Tato práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení nové společnosti nabízející služby seniorům a současně pracovní uplatnění studentům. Analýzy vnějšího a oborového prostředí spolu s průzkumem trhu tvoří ...
 • Podnikatelský start-up FairList s.r.o 

  Danč, Radek
  Diplomová práce je spjata s navrhnutím podnikatelského záměru pro start-up FairList s.r.o. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě původně nastaveného ekonomického modelu, který negeneruje potřebný zisk. Pozornost je ...
 • Polarity učení 

  Bobáková, Natália
  Každú stredu v ateliéri večernej kresby vediem lekcie jogy. Pozorujem role učiteľa, žiaka a ich prelínanie. V jemnosti a stišení vnímam učenie každej zúčastnenej bytosti. Je to v nás. Dokumentácia zostáva na plátne. Každá ...
 • Porovnání zdanění studentů v České republice a Slovenské republice 

  Uhríková, Anna
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku zdanenia študentov. Jedná sa o študentov študujúcich a zárobkovo činných v Českej a Slovenskej republike. Práca obsahuje charakteristiku základných pojmov potrebných k pochopeniu ...
 • Prostor jako paradigma výuky 

  Behro, Daniel
  Jaký by měl být současný prostor vysokoškolského vzdělávání? A jaký by měl být prostor pro kreativní tvorbu? Odráží se typ výuky v samotné budově školy? Kladu si otázku, zda by například fakulta sociální studiích byla ...
 • Server pro recenzování programů Work and Travel 

  Bambušek, David
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem webového portálu pro recenzování programů Work and Travel a jiných příležitostí pro práci a cestování v zahraničí, přednostně pro mladé lidi. Popisuje portál jak z hlediska návrhu a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Šarayová, Pavlína
  studentské bydleni do tvaru U, s vnitřním atriem.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Turčan, Andrej
  Moja bakalárska práce rieši návrh nového študentského centra situovaného na nábreží rieky Svratky v Brne. Koncept budovy je založený na vzájomnej komunikácii a spoločných aktivitách študentov. Jej hlavnou kostrou sa stáva ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Urbánek, Libor
  Projekt řeší návrh studentského bydlení pro dvě stě studentů, návrh stravovacího zařízení s výdejem 800 obědů za den. Návrh musí dále zajistit patřičnou kapacitu podzemních parkovacích stání. Objekt je situován na nárožní ...