Now showing items 1-20 of 22

 • Cena elektrické energie z biomasy 

  Štěpánek, Petr
  V úvodu se práce zabývá definicí, vznikem a rozdělením biomasy. Dále jsou popsány různé způsoby technologického zpracování biomasy. Třetí část je zaměřena na legislativní úpravu výroby elektrické energie z biomasy a na ...
 • Dopady rozhodnutí vlády o zásahu do cenové tvorby jízdného v rámci osobní železniční dopravy, komparace ČR a SR 

  Lofaj, Jakub
  Diplomová práca porovnáva vybrané dopravné politiky Českej republiky a Slovenskej republiky v rámci trhu osobnej železničnej dopravy. V práci sú identifikované a analyzované špecifické ekonomické aj neekonomické dopady ...
 • Elektrická a hybridní vozidla 

  Kosík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na získávání poznatků o elektrických a hybridních vozidlech a jejich vývojem. První část práce pojednává o elektrických vozidlech, jejich historii a možným vývojem, kterým se tato vozidla ...
 • Financování a zadávání veřejné stavební investice z pohledu investora 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato práce se věnuje problematice zadávání a financování veřejných zakázek. V teoretické práci je popsáno, jaké subjekty působí na stavebním trhu a jak se stavební zakázky dělí. Práce je zaměřena na veřejné zakázky a ...
 • Financování projektu z fondů EU 

  Tóthová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá tématem financování projektu ze strukturálních fondů EU. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska řízení obce, projektu a projektového managementu. Další část práce analyzuje současný stav ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Vaďurová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou financování projektů z fondů Evropské unie a obsahuje návod jak získat dotace z těchto fondů. Úvodní část je věnovaná teoretic-kým informacím, které se týkají fondů Evropské unie. V ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Vrtílková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá regionální politikou Evropské unie, jejími strukturálními fondy a moţnostmi čerpat finanční zdroje z jednotlivých programů. Zaměřuje se především na financování lidských zdrojů a zaměstnanosti. ...
 • Financování veřejné stavební zakázky 

  Nápravník, Karel
  Financování veřejné stavební zakázky, jako dlouhodobého aktiva by mělo zohledňovat koncepční pohled na udržení chodu obce a zajištění jejího udržitelného rozvoje, naplňovat provázanost finančních a strategických rozvojových ...
 • Financování veřejné zakázky s využitím dobrovolného svazku obcí 

  Sedlaříková, Zuzana
  Tato diplomová práce se věnuje problematice financování veřejných zakázek obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Teoretická část je zaměřena na veřejné zakázky, veřejnou správu, spolupráci obcí, fungování dobrovolných svazků ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Barilková, Eva
  BARILKOVÁ, E. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení. Diplomová práce. Brno: VUT v Brně, 2013. V diplomové práci se zabývám finančním řízením příspěvkových organizací zřizova-nými územním samosprávným ...
 • Investiční záměr města Tábor 

  Vrbasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tématu investičního záměru města Tábor. Teoretická část se zabývá investicemi a investičním rozhodnutím. Dále jsou zde vymezeny pojmy veřejná zakázka, veřejný zadavatel a dotace. Poslední ...
 • Legislativní a ekonomické aspekty využití obnovitelných zdrojů energie 

  Vondra, Marek
  Cílem předložené práce je stručné nastínění legislativních a ekonomických otázek spojených s výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Potenciální investor by měl být po přečtení práce srozuměn s hlavními plusy a mínusy ...
 • Možnosti financování protipovodňových opatření 

  Švábová, Lucie
  Hlavním tématem této práce je financování veřejných zakázek. V teoretické části jsou řešeny investice, veřejné zakázky, protipovodňová opatření a národní dotace Ministerstva zemědělství. V druhé části bakalářské práce je ...
 • Návrh projektu na zřízení školícího střediska firmy HATRACO, s.r.o. financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Vaďurová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou financování projektů z fondů Evropské unie a obsahuje návod jak získat dotace z fondů Evropské unie.Úvodní část je věnovaná teoretickým informacím, které se týkají fondů Evropské ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření obce Kuřim 

  Fidrmucová, Markéta
  Bakářská práce se zaměřuje na rozbor hospodaření obce v letech 2005 – 2009. Na základě teoretických východisek popisuje chod obce a funkci obecního úřadu města Kuřim. Zkoumá zdroje obecních příjmů, jejich rozdělení a výši. ...
 • Optimalizace zdrojů neziskových organizací 

  Němec, Tomáš
  Práce pojednává o součastném stavu financování odborných neziskových organizací poskytující sociální služby na území Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Zhodnocuje ...
 • Podnikatelský záměr - nákup moderní technologie 

  Zaplatilová, Andrea
  Předmětem diplomové práce je podnikatelský plán na investici do technologického vybavení pro středně velkou firmu působící v bižuterním odvětví zpracovatelského průmyslu. V práci jsou posouzeny různé možnosti financování ...
 • Řízení rizik dotačních projektů 

  Páleníková Fialová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je provedení analýzy rizik a návrhů na zavedení jejich opatření u projektu z vysokoškolského prostředí, který je podporován z dotačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. ...
 • Tvorba vzdělávacího projektu financovaného ze strukturálních fondů EU 

  Páleníková Fialová, Kateřina
  Předmětem bakalářské práce je tvorba projektové žádosti pro vzdělávací projekt dotovaný z fondů EU. Práce obsahuje rozbor náležitostí, které jsou nutné k jeho přípravě. Teoretická část práce obsahuje charakteristiku ...
 • Využití solární technologie v rodinném domě a efektivita této investice 

  Smékalová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice solárních technologií využitelných u rodinného domu. Součástí je zpracování legislativních podmínek, technických možností a nastínění možného vývoje v oblasti solárních ...