Now showing items 1-14 of 14

 • Alternativy řešení nízkoenergetických a pasivních rodinných domů 

  Pospíšilová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá materiálovými a technickými alternativami obvodového pláště a vytápění nízkoenergetických a pasivních domů. Teoretická část je zaměřena na hlavní zásady při návrhu nízkoenergetických standardů ...
 • Analýza rizik veřejného stavebního projektu 

  Sedlák, Břetislav
  Diplomová práce „Analýza rizik veřejného stavebního projektu“ je zaměřena na problematiku rizikovosti projektů financovaných veřejným sektorem. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsána ...
 • Financování investičního projektu v kontextu politiky EU 

  Ustohalová, Markéta
  Tématem bakalářské práce je financování investičního projektu v kontextu politiky EU. Teoretická část popisuje investice, investiční rozhodování a zdroje financování investic. Další řešená témata jsou politika EU, dotační ...
 • Financování výrobních technologií firmy Alca plast, s.r.o. 

  Sítková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na způsoby financování výrobních technologií ve firmě Alca plast, s.r.o. První část je věnována teoretickým východiskům. V druhé části je provedena finanční analýza firmy, zaměření na konkrétní ...
 • Investiční výstavba spolufinancovaná z fondů EU 

  Tůma, Jan
  Cílem práce je popsat strukturální politiku Evropské unie a České republiky. Včetně jejich nástrojů. Další část obsahuje seznámení s náležitostmi projektu a postup pro vypracování žádosti o podporu z evropských fondů. V ...
 • Možnosti financování veřejné stavební zakázky z pohledu investora 

  Seidlová, Andrea
  Cílem bakalářské práce je především poukázat na možnosti financování veřejných zakázek na stavební práce se zaměřením na veřejný sektor. Teoretická část objasňuje hlavní pojmy týkající se dané problematiky podle novely ...
 • Návrh a zhodnocení zdrojů financování pro neziskovou organizaci 

  Findoráková, Eva
  Diplomová práce pojednává o návrzích a zhodnocení možností finančních grantů pro neziskovou organizaci Eventis, o.p.s., s ohledem na povahu a strukturu požadovaných finančních prostředků a v souladu s možnostmi, které ...
 • Návrh podnikatelského záměru - rozvoj pomocí programu Zelená úsporám 

  Štercl, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na rozšíření působnosti stavební firmy. Rozšíření působnosti pomocí dotačního programu Zelená Úsporám a spolufinancování projektů.
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Mivaltová, Hana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy MVDr. Kinský a hodnotí finanční situaci firmy. Dále předkládá možnosti financování podnikatelského záměru. Na základě zjištěných údajů je firmě navržena nejvhodnější ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemku v Milínově 

  Doláková, Markéta
  V této diplomové je stanovována cena vybraného pozemku a to cena administrativní dle oceňovacího předpisu a cena tržní, která je provedena odborným odhadem za použití porovnávací (komparativní) metody. Formou případové ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Červinka, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rodinného domu ve snaze přiblížit se „blízko nulové budově“. Pro daný rodinný dům byly vypočteny celkové tepelné ztráty společně s výpočtem nákladů na provoz domu a také ...
 • Studie variant odkanalizování obce Crhov 

  Sakáčová, Monika
  Tématem diplomové práce je „Studie variant odkanalizování obce Crhov“. Svým zaměřením se práce zabývá návrhem možných variant odkanalizování s návrhem typu technologie pro čištění odpadních vod. Jsou navrženy čtyři varianty ...
 • Využití dotačních programů pro rozvoj podniku 

  Hájková, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití dotací pro vybranou firmu ELEKTRO-FLEXI s.r.o. Cílem je zjistit, jaký druh dotací může společnost získat pro její růst a růst svých zaměstnanců. Co je třeba udělat pro ...
 • Výběr vhodné formy externího financování 

  Krčál, Šimon
  Diplomová práce řeší otázku, prostřednictvím jakých zdrojů je nejoptimálnější financovat zamýšlenou opravu nemovitosti pro danou společnost. Jedná se především o analýzu a vzájemné porovnání bankovních úvěrů, leasingu ...