Now showing items 1-12 of 12

 • Digitální steganografie pro spustitelné soubory 

  Tobiáš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá steganografickým ukrýváním libovolných dat do spustitelných souborů. Nejprve hovoří obecně, zejména o injekčních a substitučních steganografických metodách nad různými typy krycích objektů. ...
 • Elastomerní plniva jako potencální surovina pro betony a malty 

  Jankech, Filip
  Pro dosažení udržitelného rozvoje v oblasti stavebních materiálů je třeba brát v úvahu ekologické, ekonomické a sociální aspekty průmyslové výroby. Tato práce adresuje první dva aspekty. Teoretický i praktický výzkum byl ...
 • Elektricky vodivé kompozity na bázi druhotných surovin 

  Baránek, Šimon
  Elektro vodivé kompozity jsou novodobé materiály, které nacházejí čím dál větší uplatnění ve většině oblastí průmyslu, například ve stavebnictví můžou tyto materiály sloužit jako senzory pro monitorování změn v konstrukci. ...
 • Evoluční modely pro vyhodnocení příbuznosti organismů 

  Gregorová, Kateřina
  Práce je zaměřená na studium a popis evolučních modelů pro vyhodnocení evoluční vzdálenosti DNA sekvencí a proteinových sekvencí v aminokyselinové a kodónové reprezentaci. V rámci této práce byl vytvořen program, který ...
 • Knihovna algoritmů pro šifrování textu 

  Vozák, Petr
  p, li { white-space: pre-wrap; } Tato diplomová práce pojednává o šifrování textu. Předložený text nejdříve seznamuje s~některými základními pojmy kryptologie a základni rozděleni šifrovacích algoritmů. Poté popisuje ...
 • Náhrada materiálu Armox 

  Klíč, Daniel
  Materiál Armox vyráběný firmou SSAB je nejběžněji používaná značka pancíře. Existují ale i další firmy a značky pancířů, které dosahují skvělých mechanických a technologických vlastností. Cílem této práce je porovnání ...
 • Ověřování možnosti využití recyklovaného autoskla jako náhrady křemičitého písku v polymerbetonových průmyslových podlahách 

  Šácha, Dominik
  Cílem této diplomové práce je zjistit možnost náhrady písků v polymerbetonových podlahových systémech recyklovaným autosklem. Polymerbeton je tvořen pískem a epoxidovou pryskyřicí. Je používán v průmyslových epoxidových ...
 • Specifický cementový kompozit na bázi druhotných surovin s důrazem na trvanlivost 

  Figala, Petr
  Využití druhotných surovin jako součásti stavebních materiálů je v dnešní době v ČR i ve světě věnována velká pozornost. Tato práce se zabývá možnostmi využití druhotných surovin jako částečné náhrady cementu v průmyslových ...
 • Úloha síranu železnatého jako regulátoru tuhnutí a redukčního činidla portlandského slínku 

  Mončeková, Miroslava
  V roce 2003 byla směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/53/ES stanovena maximální hodnota rozpustného šestimocného chromu na 0,0002 % (vztaženo na celkovou hmotnost suchého cementu). Dodržení tohoto limitu vyžaduje ...
 • Vývoj chemicky odolné stříkané směsi 

  Hermann, Radek
  Odpady z výroby, pro které je nalezeno přímé využití do výroby jiné, se stávají druhotnými surovinami. Na tuto problematiku je zaměřena v ČR i ve světě celá řada institucí. Tato práce se zabývá problematikou stříkaných ...
 • Vývoj meta-serveru pro předpověď vlivu mutací na funkci proteinu 

  Lisák, Peter
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat, konkrétně předpovědí vlivu mutací na funkci proteinů z jejich sekvence a terciární struktury. V teoretickém úvodu práce shrnuje základy genetiky a bioinformatiky. ...
 • Vývoj nových injektážních hmot pro rubovou injektáž kanalizací 

  Dolák, Martin
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou vývoje rubových injektážních směsí na silikátové bázi pro účely sanace kanalizačních stok. V rámci práce je taktéž zkoumána možnost substituce základních vstupních surovin ...