Now showing items 1-20 of 20

 • Analytický nástroj pro generování bicích triggerů z downmix záznamu 

  Konzal, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro generování časových triggerů bicí soupravy z downmix záznamu. V práci je popsáno předzpracování vstupního zvukového signálu a metody pro klasifikaci úderů. ...
 • Analýza experimentálních EKG záznamů 

  Maršánová, Lucie
  Tato práce se zabývá analýzou experimentálních elektrogramů získaných z izolovaných králičích srdcí. V teoretické části práce jsou popsány principy elektrokardiografie, projevy patologické srdeční činnosti v EKG záznamu, ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG 

  Prokopová, Ivona
  Fibrilace síní patří mezi nejčastěji se vyskytující poruchy srdečního rytmu, vyznačující stále vzrůstající prevalencí a incidencí v ČR i ve světě. Výskyt fibrilace síní je uváděn na úrovni 2-4 % populace, avšak vzhledem k ...
 • Detekce fibrilace síní v krátkodobých EKG záznamech 

  Ambrožová, Monika
  Fibrilace síní je diagnostikována u 1-2 % populace, v příštích dekádách se očekává výrazný nárůst počtu pacientů s touto arytmií v souvislosti se stárnutím populace a vyšším výskytem některých onemocnění, která jsou ...
 • ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study 

  Maršánová, Lucie; Ronzhina, Marina; Smíšek, Radovan; Vítek, Martin; Němcová, Andrea; Smital, Lukáš; Nováková, Marie (Nature, 2017-09-11)
  Accurate detection of cardiac pathological events is an important part of electrocardiogram (ECG) evaluation and subsequent correct treatment of the patient. The paper introduces the results of a complex study, where various ...
 • Exploiting Support Vector Machine Algorithm to Break the Secret Key 

  Hou, S.; Zhou, Y.; Liu, H.; Zhu, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  Template attacks (TA) and support vector machine (SVM) are two effective methods in side channel attacks (SCAs). Almost all studies on SVM in SCAs assume the required power traces are sufficient, which also implies the ...
 • Identifikace typu obratlů z CT dat s využitím metod strojového učení 

  Matoušková, Barbora
  Identifikace typu obratlů pomocí strojového učení je důležitý úkol pro usnadnění práce lékařů. Tento úkol je znesnadněn mnoha faktory. Za prvé se CT snímky páteře obvykle provádí u pacientů s patologiemi jako jsou léze, ...
 • Klasifikace malých nekódujících RNA 

  Žigárdi, Tomáš
  Tato diplomová práce opisuje návrh a implementaci nástroje pro klasifikaci rostlinných microRNA bez genomu. Použity jsou vlastnosti mature a star sekvencí v microRNA duplexech. Implementována metoda je založena na shlukování ...
 • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

  Hutárek, Jiří
  Hlavním tématem této práce je klasifikace textur a rozpoznávání objektů v obraze podle textury. Jsou rozebírány různé texturní příznaky včetně několika variant local binary patterns (LBP). Je navržena nová modifikace LBP ...
 • Klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných zařízením Faros 

  Šalamoun, Jan
  Téma této diplomové práce je klasifikace signálů denní aktivity nasnímaných pomocí zařízení Faros. Zařízení Faros je malé kompatibilní zařízení spojující elektrokardiogram a tříosý akcelerometr. První částí diplomové práce ...
 • A Learning-Based Steganalytic Method against LSB Matching Steganography 

  Xia, Z.; Yang, L.; Sun, X.; Liang, W.; Sun, D.; Ruan, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper considers the detection of spatial domain least significant bit (LSB) matching steganography in gray images. Natural images hold some inherent properties, such as histogram, dependence between neighboring pixels, ...
 • Moderní řečové příznaky používané při diagnóze chorob 

  Bílý, Ondřej
  Tato práce se zabývá diagnózou Parkinsonovy choroby na základě analýzy řečového signálu. Na začátku práce je popsána tvorba řečového signálu. Následuje popis analýzy řečového signálu, jeho předzpracování a následná extrakce ...
 • A Novel Tool for Supervised Segmentation Using 3D Slicer 

  Chalupa, Daniel; Mikulka, Jan (MDPI, 2018-11-12)
  The rather impressive extension library of medical image-processing platform 3D Slicer lacks a wide range of machine-learning toolboxes. The authors have developed such a toolbox that incorporates commonly used machine-learning ...
 • Rozpoznávání ručně psaného textu s využitím posuvného okna 

  Ďuriš, Denis
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optickým rozpoznávaním znakov. Zameriava sa na rozpoznávanie ručne písaného textu. Teoretický úvod popisuje metódy používané pri optickom rozpoznávaní znakov a vybrané metódy strojového ...
 • Rozpoznávání textu v obraze 

  Juřica, Dalibor
  Tento dokument projednává oblast počítačového vidění s tématikou schopnosti vidění textu v obraze. Pro vyhledání textových oblastí je za pomocí předzpracování waveletovou transformací vypočtena energie jednotlivých pixelů, ...
 • Rozšiřující modul platformy 3D Slicer pro segmentaci tomografických obrazů 

  Chalupa, Daniel
  Tato práce pojednává o využití strojového učení při úlohách klasifikace medicínských obrazů. Obsahuje literární rešerši pojednávající o klasických a moderních metodách segmentace obrazů. Hlavním cílem práce je navržení a ...
 • Snížení náročnosti výpočtů v libSVM s použitím řetězcových funkcí 

  Kubernát, Tomáš
  Cílem práce bylo implementovat čtyři řetězcové funkce do knihovny libSVM . Za pomoci této knihovny a výše zmíněných řetězcových funkcí poté provést sérii testování s různými hodnotami parametrů ovlivňujících výpočet samotných ...
 • Využití metod dolování dat pro analýzu sociálních sítí 

  Novosad, Andrej
  Práce se zabývá problematikou dolování dat v prostředí sociálních sítí. Podává přehled o dolování z dat a možných metodách dolování. Práce také zkoumá sociální média a sítě, co mohou poskytnout a jaké problémy se sebou ...
 • Wavelet Support Vector Machine Algorithm in Power Analysis Attacks 

  Hou, S.; Zhou, Y.; Liu, H.; Zhu, N. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  Template attacks and machine learning are two powerful methods in the field of side channel attack. In this paper, we aimed to contribute to the novel application of support vector machine (SVM) algorithm in power analysis ...
 • Zpracování obrazových sekvencí sítnice z fundus kamery 

  Klimeš, Filip
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodu analýzy retinálních sekvencí, která bude hodnotit kvalitu jednotlivých snímků. V teoretické části se také zabývám vlastnostmi retinálních sekvencí a způsobem registrace snímků ...