Now showing items 1-20 of 27

 • Automatické rozpoznávání logopedických vad v řečovém projevu 

  Dušil, Lubomír
  Práce se zabývá analýzou a automatickou detekcí logopedických vad v řečovém projevu. Dává si za cíl ulehčit a urychlit práci logopedů a zvýšit procento odhalených logopedických vad u dětí v co nejmladším věku a následné, ...
 • Automatické třídění fotografií podle obsahu 

  Veľas, Martin
  Tato práce se zabývá automatickou kategorizací fotografií podle obrazového obsahu. Cílem práce bylo experimentovat s pokročilými technikami reprezentace obrazu a vytvoření klasifikátoru, který je schopen zpracovat s ...
 • Automatické třídění fotografií podle obsahu 

  Veľas, Martin
  Tato práce se zabývá automatickou kategorizací fotografií podle obrazového obsahu. Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která je schopna s dostatečnou přesností a rychlostí tuto úlohu naplnit. Základní řešení obnáší detekci ...
 • Detekce a klasifikace vojenských cílů ve videosignálu 

  Košík, Michal
  Cílem této práce je návrh a implementace vhodných algoritmů na detekci a klasifikaci vzdálených cílů. Čtenář bude seznámen s dvojicí algoritmů pro detekci pohybu. Jedná se o odčítání dvou po sobě jdoucích snímků a o ...
 • Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle 

  Dušek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí dopravních značek v obraze nebo videu. Nejprve budou popsány algoritmy běžně využívané k tvorbě obecného detektoru dopravních značek. Následně popíšu detekci dopravních značek ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Němec, Jiří
  Tato práce se zabývá metodami detekce osob a sledování objektů ve video sekvenci. Její součástí je také návrh a implementace systému, který provádí detekci a následné sledování hráčů v záznamu sportovního utkání, např. ...
 • Detekce vybraných zvukových událostí v reálném prostředí 

  Kowolowski, Alexander
  Tato práce se zabývá metodami pro rozpoznávání nebezpečných událostí, v tomto případě výstřelů, v reálném prostředí. Nejdříve byla vytvořena testovací a trénovací databáze zvuků ze zadané databáze MIVIA. V této databázi ...
 • Detekce, lokalizace a rozpoznání dopravních značek 

  Svoboda, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací, detekcí a rozpoznáním dopravních značek. Jsou zde rozebírány možnosti výběru oblastí s pravděpodobným výskytem značek. Dále jsou řešeny vlastnosti různých příznaků se zaměřením ...
 • ECG signal classification based on SVM 

  Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Cardiovascular diseases nowadays represent the most common cause of death in Western countries. Long-term ECG recording is modern method, because it allows to detect sporadically occurring pathology. We designed an automatic ...
 • Evoluční model s učením (LEM) pro optimalizační úlohy 

  Grunt, Pavel
  Tato práce se zabývá evolučním modelem s učením, relativně novou evoluční optimalizační metodou používající klasifikační algoritmy. Její optimalizační průběh je řízen dle charakteristiky rozdílu skupiny nejlepších od skupiny ...
 • Inteligentní emailová schránka 

  Pohlídal, Antonín
  Tato diplomová práce se zabývá využitím klasifikace textu při třídění příchozí pošty. Nejdříve je popsána problematika získávání znalostí z databází a je detailně rozebrána klasifikace textu s popisem vybraných metod. Dále ...
 • Klasifikace dokumentů podle tématu 

  Oravec, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá automatickou klasifikáciou dokumentov podľa témy a poskytuje stručný úvod do tejto oblasti výskumu. V prvej časti obsahuje prehľad základných postupov používaných v strojovom spracovaní ...
 • Klasifikace objektů s použitím radaru 

  Přívara, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat klasifikátor objektů za pomocí radaru, konkrétně klasifikátor vozidel na silničních komunikacích. V první části jsou popsány principy fungování radaru a metody, které ...
 • Klasifikační algoritmy pro systémy identifikace osob podle obličeje 

  Hegr, Vojtěch
  Práce se zabývá rešerší klasifikačních algoritmů pro identifikaci osob podle obličeje. Cílem práce je implementace algoritmů do existujícího systému pro rozpoznávání obličejů a vyhodnocení vlivu jednotlivých klasifikátorů. ...
 • Optimalizace strojového učení pro predikci KPI 

  Haris, Daniel
  Cieľom tejto práce je optimalizácia strojového učenia pre predikciu KPI metrík pre jednu organizáciu. Organizácia predpovedá oneskorenie termínov ukončenia poslednej fázy projektov v procese vývoja pomocou strojového učenia. ...
 • Ověření pravosti razítek v dokumentu 

  Micenková, Barbora
  Klasická inkoustová razítka, která se používají k autorizaci dokumentů, se dnes díky rozšíření moderních technologií dají relativně snadno padělat metodou oskenování a vytištění. V rámci diplomové práce je vyvíjen automatický ...
 • Person Detection for an Orthogonally Placed Monocular Camera 

  Škrabánek, Pavel; Doležel, Petr; Němec, Zdeněk; Štursa, Dominik (Wiley-Hindawi, 2020-10-14)
  Counting of passengers entering and exiting means of transport is one of the basic functionalities of passenger flow monitoring systems. Exact numbers of passengers are important in areas such as public transport surveillance, ...
 • Prediktor vlivu aminokyselinových substitucí na stabilitu proteinů 

  Flax, Michal
  Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů. Pro predikci jsou v této práci využity rozdílné metody strojového učení. Mutace proteinů jsou klasifikovány na mutace, které zvyšují ...
 • Rozpoznání displeje embedded zařízení 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím metod strojového učení v oblasti počítačového vidění pro klasifikaci neznámých obrazů. V první části je provedena rešerše dostupných metod strojového učení, jejich limitace a vhodnost ...
 • Rozpoznávání ručně psaných číslic pomocí support vector machines 

  Hricko, Jozef
  Práce se zabývá možností rozpoznávání ručně psaných číslic a znaků pomoci volně dostupných knihoven. Pro rozpoznávání je použitá jádrová klasifikační metoda support vector machines. Práce také uvažuje různé algoritmy ...