Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza změn v pájených spojích vzniklých vlivem stárnutí 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá elektromigrací v pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány bezolovnaté pájky, povrchové úpravy, formování pájeného spoje, intermetalické sloučeniny a elektromigrace. V praktické části je zkoumán vliv ...
 • Architektonické betony 

  Novosad, Petr
  Ve vývoji betonových konstrukcí a jejich povrchových úprav se hledají stále nové cesty, jak zvýraznit estetickou hodnotu betonu. V možnostech tvarů, struktur a barev představuje architektonický beton v rukou architekta a ...
 • Emisivita a její vliv na odvod tepla 

  Gančev, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problematikou emisivity a jejího vlivu na odvod tepla. V první části jsou popsány základy tepelného managementu, problematika emisivity a jejího měření. V druhé, experimentální části, jsou měřením ...
 • Hodnocení povrchových vrstev součástí valivých a kluzných ložisek 

  Šafář, Martin
  Bakalářská práce řeší problematiku opotřebení povlaků ložisek. Jako experimentální materiál byly použity čtyři druhy povlaků, ISOFLON, Xylan 1010, DLC a PTFE + Niborit 5P. Jedním z cílů je určení koeficientu tření, při ...
 • Materiály pro karoserie osobních vozidel 

  Vondrák, Zdeněk
  Tato práce je věnována popisu konstrukce samonosné karosérie moderních osobních automobilů, materiálům karosérií, povrchovým úpravám a způsobům spojování částí karosérie. V práci je uveden výčet materiálů, použitelných při ...
 • Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost 

  Šimon, Vojtěch
  Tato práce se zabývá rozborem chybovosti bezolovnatého pájení, především pak výskytu dutin v bezolovnatých pájkách. Cílem bádání je izolovat mechanismy jejich vzniku a pokusit se o optimalizaci pájecího procesu. V navazující ...
 • Moderní kluzná ložiska 

  Lesák, Tomáš
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se přehledem v současnosti používaných kluzných ložisek, jejich výhodami a nevýhodami v porovnání s valivými ložisky. Dále popisuje jejich konstrukci, technologii výroby, ...
 • Nátěry pro cementotřískové desky určené do nepříznivých expozičních podmínek 

  Vöröšová, Sabina
  Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu cementotřískových desek, s cílem zlepšení jejich odolnosti vůči nepříznivým vlivům exteriéru, při zohlednění estetické funkce povrchové úpravy.
 • Návrh zařízení pro analýzu povrchových vlastností materiálů 

  Kratochvíl, Robert
  Práce aplikuje využití laserových paprsků pro vyšetřování materiálových vlastností. Zkoumanými vlastnostmi jsou kvalita povrchových úprav materiálů a propustnost materiálů v optickém spektru elektromagnetického záření. Pro ...
 • Optimalizace obráběcích parametrů abradable nástřiků používaných v leteckém průmyslu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém průmyslu. Cílem práce je testování parametrů ...
 • Povrchová úprava kontejneru CASTOR 

  Tomek, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu vhodné technologie pro vnitřní povrchovou úpravu kontejneru CASTOR. V teoretické části jsou ro-zebrány vlastnosti kovových povrchů s jejich defekty a jednotlivé možnosti ...
 • Sledování rychlosti roztékání pájky po kovovém povrchu 

  Růžička, Miroslav
  Práce se zabývá sledováním rychlosti roztékání pájky po povrchových úpravách NiAu, OSP, Sn nanesených na Cu plátovaném základním materiálu FR4 pomocí digitálních kamer. Po procesu přetavení je měřena délka roztečení pájky ...
 • Spolehlivost bezolovnatého pájeného spoje 

  Paško, Martin
  Práce se zabývá tvorbou voidů v bezolovnatém pájeném spoji. V teoretické části jsou popsány typy voidů, princip vzniku, vliv na spolehlivost spoje, vliv přetavovacího profilu na tvorbu voidů a vliv povrchových úprav na ...
 • Technologie žárového zinkování 

  Pometlo, Stanislav
  Tato bakalářská práce pojednává o technologii žárového zinkování ponorem. V úvodu této práce je pohled do historie žárového zinkování a rozbor známých technologií nanášení roztaveného zinku na povrch materiálu. Dále je zde ...
 • Testování životnosti šroubového spoje pro použití v elektronovém mikroskopu 

  Habarka, Ondrej
  Cílem této bakalářské práce je vybrat vhodný materiál a jeho povrchovou úpravu pro šroubový spoj s jemným závitem na držáku vzorku v elektronovém mikroskopu. První částí je přehled použitelných materiálů a povrchových ...
 • Tribologické hodnocení třecích dvojic dílců odstředivých čerpadel 

  Obručník, Daniel
  Práce řeší problematiku tribologických vlastností materiálových dvojic na základě požadavků firmy Sigmy Group a.s. Pro dostupné materiály byl zadán úkol navrhnout tribologické dvojice a ověřit jejich vlastnosti.
 • Variantní řešení výroby modulární skříně 

  Valčík, Martin
  Bakalářská práce oboru Strojní inženýrství je zaměřena na návrh a zhodnocení vhodnosti technologií, potřebných k výrobě modulární skříně, určené pro elektrické rozvaděče typu STX, sériového označení IP55 / IK09, která je ...
 • Zjišťování spolehlivosti pájených spojů v ochranné atmosféře 

  Toufar, Michal
  Hodnotí se význam pájení v ochranné atmosféře. Faktory působící při procesu pájení přetavením v ochranné dusíkové atmosféře. Vyhodnocuje se jakost pájených spojů vlivem definovaného zbytkového kyslíku při procesu pájení. ...
 • Zvyšování trvanlivosti cementotřískových desek pomocí povrchových úprav 

  Zrza, Ondřej
  I v moderním stavitelství se stále uplatňují materiály na bázi přírodních obnovitelných surovin. Vzhledem k jejich charakteru vykazují citlivost vůči povětrnostním vlivům, např. jde o jejich trvanlivost, objemovou stálost ...
 • Žárové zinkování ocelových konstrukcí 

  Pometlo, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá žárovým zinkováním ocelových konstrukcí a jejich ochranou před korozí. Popisuje vznik koroze oceli a korozi v rozdílných prostředích. Zabývá se odmašťováním a mořením povrchu před žárovým ...