Now showing items 1-16 of 16

 • Abrazivní vodní paprsek 

  Kopečný, Libor
  Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení problematiky nekonvenční technologie obrábění abrazivním vodním paprskem. Úvodní kapitoly pojednávají a rozebírají jednotlivé techniky a metody dělení vodním paprskem. Poté ...
 • Broušení ložiskových kroužků 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických ...
 • Effect of Laser Parameters on Processing of Biodegradable Magnesium Alloy WE43 via Selective Laser Melting Method 

  Suchý, Jan; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Paloušek, David; Koutný, Daniel; Čelko, Ladislav (MDPI, 2020-06-09)
  The global aim of the theme of magnesium alloy processing by the selective laser melting technology is to enable printing of replacements into the human body. By combining the advantages of WE43 magnesium alloy and additive ...
 • Faktory ovlivňující kvalitu obrobené plochy po frézování 

  Černý, Libor
  Tato diplomová práce se zabývá výslednou kvalitou povrchu za proměnlivých pracovních podmínek při frézování. První část práce se věnuje definici kvalitativních parametrů, popisujících vlastnosti povrchu. V návaznosti na ...
 • Mazání malým množstvím maziv pro vystružování 

  Müller, Pavel
  V důsledku enviromentálních aspektů se zavádí obrábění za sucha nebo obrábění s minimem mazání. Převážně se jedná o mazání s průtokem cca 50 ml/h. Tato technologie se úspěšně zavedla pro soustružení, frézování, ale je málo ...
 • Návrh výroby držáku madla 

  Ryšavý, Jan
  Ekonomický a technologický rozbor možných způsobů výroby skutečné součástí. Základní teoretické znalosti vybraných výrobních metod a jejich uplatnění v praxi. Rozdělení výrobních metod pro různé výrobní série součásti ...
 • Optimalizace obráběcích parametrů abradable nástřiků používaných v leteckém průmyslu 

  Krajkovič, Pavel
  Tato práce se zaměřuje na obrábění termálních nástřiků. Zejména na testování obráběcích parametrů a jejich vlivů pro jednotlivé typy abradable nástřiků, používaných v leteckém průmyslu. Cílem práce je testování parametrů ...
 • Povrchové změny v závislosti na parametrech FDM tisku 

  Čada, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou modifikované RepRap 3D tiskárny Rebel II, která pracuje na principu Fused Deposition Modeling technologie a výběrem vhodných kritérií pro tisk. Hlavní zaměření je na teplotu tištěného ...
 • Procesní kapaliny při obráběcích operacích 

  Vondra, Róbert
  Bakalárska práca sa zaoberá tematikou procesných kvapalín. V prvej časti práce sú charakterizované základné metódy trieskového obrábania s využitím procesných kvapalín. Následne popisuje funkcie procesných kvapalín a ...
 • Studie obrábění keramických materiálů broušením 

  Kresa, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na keramické materiály z hlediska jejich rozdělení, vlastností, struktury, výroby a způsobů jejich možného obrábění. První část diplomové práce je věnována rozdělením keramických materiálů, ...
 • Technologie řezání plazmovým paprskem 

  Sedlák, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá nekonvenční metodou dělení kovů, konkrétně technologií řezání plazmovým paprskem. V úvodu práce je zpracována literární studie sledující danou problematiku z teoretického hlediska. Jádro práce ...
 • Testování a analýza protahovacího stroje 

  Dvořák, David
  Diplomová práce se zabývá strojírenskou technologií protahování. První část zahrnuje pojednání o protahování, nástrojích k protahování a strojích. Dále je přiblížen nový protahovací stroj, na kterém je proces prováděn. ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...
 • Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem 

  Novotný, Adam
  Předkládaná práce na téma „Výroba speciální distanční podložky vodním paprskem“ pojednává o problematice progresivní nekonvenční technologie řezání vodním paprskem, popisuje proces řezání vzorků technologií AWJ ve firemních ...
 • Vývoj nových přístupů v odstraňování okují při kontinuální výrobě oceli s využitím vysokotlakého vodního paprsku 

  Votavová, Helena
  Práce shrnuje základní a aktuální poznatky v oblasti odstraňování okují při kontinuální výrobě oceli za tepla s využitím vysokotlakého vodního paprsku a navrhuje další zefektivnění tohoto procesu v průmyslové výrobě. První ...
 • Vývoj procesních parametrů slitiny mědi pro 3D tisk tenkostěnných struktur 

  Klimek, Ľubomír
  Predmetom tejto práce je spracovanie kovového materiálu metódou Selective Laser Melting. Hlavným cieľom je overiť a popísať vplyv jednotlivých procesných parametrov vstupujúcich do výrobného procesu pri spracovaní materiálu ...