Now showing items 1-16 of 16

 • Complementary SEM-AFM of Swelling Bi-Fe-O Film on HOPG Substrate 

  Sobola, Dinara; Ramazanov, Shihgasan; Konečný, Martin; Orudzhev, Farid; Kaspar, Pavel; Papež, Nikola; Knápek, Alexandr; Potoček, Michal (MDPI, 2020-05-23)
  The objective of this work is to study the delamination of bismuth ferrite prepared by atomic layer deposition on highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) substrate. The samples’ structures and compositions are provided ...
 • Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements 

  Bílek, Vlastimil; Kalina, Lukáš; Bartoníčková, Eva; Pořízka, Jaromír (Institute of Metals and Technology, 2019-02-01)
  This work tries to evaluatethe amount of surfactant leached from the AAS-based mortars using a very simple surface-tension (ST) measuring technique.Mortars based on AAS with and without2%ofPEGvarying in molecular weight ...
 • Interakce hyaluronan tenzid - dynamická tenziometrie 

  Herzog, Milan
  Cílem bylo charakterizovat interakce mezi tenzidem a negativně nabitým biopolymerem hyaluronanem sodným. Zvoleny byly dva kationické tenzidy: cetyltrimethylammonium bromid (CTAB) a tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB). ...
 • Interakce hyaluronanu a povrchově aktivních látek 

  Krouská, Jitka
  Vliv hyaluronanu na micelizaci tenzidů byl studován různými fyzikálně-chemickými metodami. Byly zvoleny dva kationaktivní tenzidy, a to tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB) a cetyltrimethylammonium bromid (CTAB). ...
 • Izolační a dielektrické vlastnosti vody 

  Grill, Jiří
  Diplomová práce se zabývá izolačními a dielektrickými vlastnostmi vody. Popisuje strukturu vody, její kovalentní a vodíkové vazby. Nastiňuje základní chemické a fyzikální vlastnosti vody, přičemž se rozepisuje o parametrech ...
 • Měření povrchového napětí kapalin 

  Hála, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Práce je dále zaměřena na konstrukci zařízení, které pracuje na principu zavěšené kapky. Zařízení je ovládáno pomocí programu sepsaného ...
 • Měření povrchového napětí kapalin optickými metodami 

  Malá, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením povrchového napětí kapalin. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy a možnosti použití jednotlivých měřících metod. Dále se práce zabývá volbou nejvhodnější metody. Ta ...
 • Minimální přepadová výška u tenkostěnných přelivů s trojúhelníkovým výřezem 

  Vicena, Dušan
  Bakalárska práca sa skladá z rešeršnej a experimentálnej časti. Obsahom rešeršnej časti je popis prepadu cez tenkostenný preliv s trojuholníkovým výrezom, popis povrchového napätia a prehľad odbornej literatúry zaoberajúcej ...
 • Příprava a charakterizace SA vrstev z vinyltriethoxysilanu 

  Veverka, Miroslav
  Vývoj kompozitních materiálů je v současné době velice progresivní odvětví a vede k vývoji materiálů s novými vlastnostmi. I přes výborné materiálové vlastnosti, nacházíme ale hlavní nedostatek, což je nedostatečná adheze ...
 • Součinitel přepadu štěrbinových přelivů 

  Havran, David
  Bakalářská práce se zabývá stanovením součinitele přepadu štěrbinového přelivu na základě experimentálního výzkumu. Zároveň sleduje možné vlivy na průtočnost a uvádí porovnání dosažených dat s již existujícími. Práce taktéž ...
 • Stabilizace pivní pěny pomocí biosurfaktantů 

  Jandrtová, Sabina
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním stability pěny piva. Konkrétně byl sledován vliv ethanolu a povrchového napětí na stabilitu pěny a vliv ethanolu a povrchového napětí na výšku sloupce pěny. Bylo provedeno též ...
 • Struktura a vlastnosti bakteriálního biofilmu 

  Mrázová, Kateřina
  Tato práce se zabývá studiem základních vlastností buněk biofilmu PHA produkujících bakterií, konkrétně Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. Pro porovnání jednotlivých typů buněk byly provedeny dva typy kultivací: ...
 • Tvorba matematického modelu interakce tekutiny s hydrofobním povrchem 

  Malík, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou modelu okrajového problému proudění v obdélníkovém kanále s nesmáčivou stěnou. Text obsahuje přehled teoretických poznatků týkajících se hydrofobie a odvozené modely zohledňující předpoklady ...
 • Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

  Vaverka, Jakub
  Ferokapaliny jsou látky, jejichž vlastnosti je možné měnit za pomoci vnějšího magnetického pole. V teoretické části této bakalářské práce je popsána jejich struktura, vlastnosti a možnosti výroby těchto kapalin. V další ...
 • Voskové směsi pro metodu lití na vytavitelný model a způsoby měření jejich vlastností s ohledem na simulační software 

  Bochníček, Štěpán
  V dnešní době se stále častěji využívá simulace plnění formy za účelem zefektivnění a zlevnění výroby a také k předcházení vad výrobků. Pro tyto účely využíváme simulační programy, jako je ProCAST. Tento program je navržen ...
 • Využití metod fyzikálně-chemické analýzy při studiu intracelulární a extracelulární vody 

  Matejčíková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom metód dostupných na fakulte chemickej VUT v Brne, ktoré je možné použiť k stanoveniu fyzikálno - chemických vlastností bunkovej vody. Hlavnou úlohou práce bolo určiť, ktoré z týchto ...