Now showing items 1-20 of 24

 • Anorganická nanovlákna v žárobetonech 

  Zogata, Stanislav
  Tato práce se zabývá využitím anorganických nanovláken v žárobetonech. V diplomové práci jsou popsány některé výsledky doposud provedených výzkumů na nanovláknech. Dále pak popis nanovláken, výroba a jejich distribuce. ...
 • Difúze barviv v biopolymerních hydrogelech 

  Vyroubal, David
  Tato diplomová práce se zabývá studiem difuze barviv v biopolymerních hydrogelech. Tyto hydrogely jsou založeny na interakci biopolymerních elektrolytů a opačně nabitých tenzidů. Při interakci polyelektrolytů s opačně ...
 • Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů 

  Klementová, Tereza
  Tato bakalářská práce se věnuje podmínkám fázové separace za nízkých koncentrací v systému polyelektrolytu (hyaluronanu sodného) a kationaktivního tenzidu cetyltrimethylamonium bromidu. Separovaná fáze byla studována pomocí ...
 • Fluorescenční korelační spektroskopie v koloidních systémech 

  Janíček, Tomáš
  Tato práce je zaměřena na pozorování stability a interakce koloidních systémů tvořených micelami povrchově aktivního CTAB v roztoku kyseliny hyaluronové a vody pomocí metody fluorescenční korelační spektroskopie. Jako ...
 • Hydrogels with micellar hydrophobic (nano)domains 

  Pekař, Miloslav (FRONTIERS MEDIA SA, 2015-10-31)
  Hydrogels containing hydrophobic domains or nanodomains, especially of the micellar type, are reviewed. Examples of the reasons for introducing hydrophobic domains into hydrophilic gels are given; typology of these materials ...
 • Interakce hyaluronan tenzid - dynamická tenziometrie 

  Herzog, Milan
  Cílem bylo charakterizovat interakce mezi tenzidem a negativně nabitým biopolymerem hyaluronanem sodným. Zvoleny byly dva kationické tenzidy: cetyltrimethylammonium bromid (CTAB) a tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB). ...
 • Interakce hyaluronanu a povrchově aktivních látek 

  Krouská, Jitka
  Vliv hyaluronanu na micelizaci tenzidů byl studován různými fyzikálně-chemickými metodami. Byly zvoleny dva kationaktivní tenzidy, a to tetradecyltrimethylammonium bromid (TTAB) a cetyltrimethylammonium bromid (CTAB). ...
 • Interakce hyaluronanu s tenzidem CAE 

  Trtek, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí mezi hyaluronanem o různých molekulových hmotnostech s tenzidem CAE. Tato povrchově aktivní látka nemá dané přesné složení a není známa ani její molekulová hmotnost. Jedním ...
 • Mikrokalorimetrická studie interakcí hyaluronanu a kataniontových vezikulárních systémů 

  Mach, Jakub
  S využitím izotermické titrační kalorimetrie byly studovány vlastnosti tenzidů ve vodě, interakce opačně nabitých tenzidů ve vodě a interakce v systému obsahujícím didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC), hyaluronan a amfifilní ...
 • Příprava a aplikace fyzikálních hyaluronových gelů 

  Kovářová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem v oblasti fyzikálních hyaluronových gelů. Zaměřuje se na jejich přípravu a to především interakcí roztoku hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 ...
 • Příprava a charakterizace koloidů hyaluronanu s micelárními agregáty pro nanomedicínské aplikace. 

  Pilgrová, Tereza
  Dizertační práce je zaměřena na studium přípravy a charakterizaci koloidních systémů vznikajících na základě interakcí hyaluronanu s micelárními agregáty. Teoretická část práce se věnuje nosičovým systémům, popisu použitých ...
 • Structure–Properties Relationship of Electrospun PVDF fibers 

  Částková, Klára; Kaštyl, Jaroslav; Sobola, Dinara; Petruš, Josef; Šťastná, Eva; Říha, David; Tofel, Pavel (MDPI, 2020-06-23)
  Electrospinning as a versatile technique producing nanofibers was employed to study the influence of the processing parameters and chemical and physical parameters of solutions on poly(vinylidene fluoride) (PVDF) fibers’ ...
 • Studium efektu aplikace anorganických nanovláken ve vysokopevnostních betonech 

  Sedláček, Daniel
  V této práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o vyztužování betonu nanovlákny a proveden výzkum týkající se problematiky využití anorganických nanovláken v ultravysokopevnostním betonu. Doposud byla většina výzkumů zaměřena ...
 • Studium fyzikálních gelů s hydrofobními doménami 

  Kovářová, Lenka
  Tato diplomová práce je zaměřena na studium fyzikálních hyaluronových gelů. Předmětem studia je interakce hyaluronanu (HyA) s opačně nabitými tenzidy ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl) vedoucí k tvorbě gelu. V první ...
 • Studium interakcí a stability v systému biopolymer-tenzid 

  Sovová, Šárka
  Metodou dynamického rozptylu světla byly studovány interakce v systému biopolymer-tenzid a stabilita vznikajících komplexů. Byla zkoumána stabilita a interakce nativního hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimetylamonium ...
 • Studium interakcí hyaluronan-tenzidy dialyzační technikou 

  Šejnohová, Michaela
  V této diplomové práci byly studovány interakce mezi polyelektrolytem (hyaluronanem sodným) a kationaktivním tenzidem (CTAB). Experimenty byly provedeny ve vodném prostředí a v prostředí fyziologické iontové síly (0,15mmoldm-3 ...
 • Studium kinetické stability hrubodisperzních suspenzí s magnetoreologickými vlastnostmi 

  Vlachová, Kristýna
  Sedimentace částic v magnetoreologických (MR) kapalinách je nežádoucí pro mnoho technologických aplikací. Proto bylo navrženo několik způsobů, jak lze této nestabilitě předcházet. Jednou z možností, kterou se zabývá tato ...
 • Studium kinetiky přenosu protonu v excitovaném stavu v systému polymer-tenzid 

  Bačová, Jana
  V této bakalářské práci byly studovány interakce mezi hyaluronanem a kationtovým septonexem pomocí stacionární a časově rozlišené fluorescence využitím fluorescenční sondy pyrenu a 1-naftolu. Nejprve byla zjištěna kritická ...
 • Tepelně izolační lité žárovzdorné materiály 

  Novotný, Radoslav
  Disertační práce je zaměřena na studium výzkum a vývoj litých izolačních žáromateriálů. V poslední době je obecný trend nahrazovat tvarové netvarovými žáromateriály. S rostoucí potřebou po úsporách energií je také nezbytné, ...
 • Umělá plicní ventilace pro novorozence 

  Pohořilský, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací metody umělé plicní ventilace (CPAP) pro její nejefektivnější využití u novorozenců na neonatální jednotce intenzivní péče. Práce je rozdělena do tří částí. V první části je ...