Now showing items 1-20 of 37

 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Biopolymerem značené koloidní částice 

  Pihíková, Dominika
  V této diplomové práci byl studován vliv hydrofobně modifikovaného hyaluronanu na agregaci tenzidů. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota CMC aniontového tenzidu SDBS (dodecylbenzensulfonát sodný), ...
 • Ekotoxicita vybraných hasebních prostředků 

  Konečná, Markéta
  Dynamický rozvoj průmyslu a neustálá výroba nových látek, ovlivňujících životní prostředí, je v současné době jednou z priorit zájmu lidské populace. Tato diplomová práce je zaměřena na ekotoxikologické hodnocení vybraných ...
 • Fluorescenční sondy ve výzkumu domén asociativních koloidů 

  Mischingerová, Monika
  Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem samotná koncentrace fluorescenční sondy (pyrenu) ovlivňuje kritickou micelární koncentraci příslušného tenzidu. V této práci byly použity všechny druhy tenzidů (anionaktivní, ...
 • Fluorimetrické stanovení skandia 

  Holubová, Zuzana
  V práci je podrobně studováno fluorimetrické stanovení skandia 8-Hydroxychinolin-5-sulfonovou kyselinou. Byly zhodnoceny všechny podstatné faktory na fluorescenci, např. vliv času, pH, koncentrace činidla, tlumičů, tenzidů ...
 • Hodnocení obsahu tenzidů ve vodách 

  Zajícová, Markéta
  V bakalářské práci je řešena problematika kontaminace vod syntetickými tenzidy. Tyto tenzidy se dostávají do odpadních vod především z pracích a čistících prostředků, v nichž jsou hlavní složkou. Cílem práce bylo sledovat ...
 • Interakce a agregace v systémech hyaluronan-aminokyseliny-tenzid 

  Venerová, Tereza
  Pomocí fluorescenční spektroskopie byl zkoumán vliv přídavku nativního hyaluronanu na CMC vybraných tenzidů (Tween 20, BETADET THC 2, SDS, CTAT a CTAB) ve fyziologickém roztoku (0,15 M NaCl). Jako fluorescenční sondy byly ...
 • Interakce amfiflních fluorescenčních sond s hyaluronanem 

  Střondalová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývala studiem interakcí amfifilních fluorescenčních sond s hyaluronanem, jelikož tyto sondy by mohly výrazně pomoci v objasnění vazeb mezi hyaluronanem a tenzidy. Tento komplex by mohl být velikým ...
 • Interakce tenzidů se směsí hyaluronanů o různé molekulové hmotnosti 

  Vašíčková, Kamila
  Bylo zkoumáno chování systému směsi hyaluronanů o dvou různých molekulových hmotnostech s tenzidy. Směsi hyaluronanů byly 17 kDa s 1,46 MDa, 73 kDa s 1,46 MDa, 300 kDa s 1,46 MDa, 806 kDa s 1,46 MDa a 1800 kDa s 1,46 MDa. ...
 • Interakce v systému ionogenní tenzid/neionogenní tenzid/polyelektrolyt 

  Pihíková, Dominika
  V této bakalářské práci byly zkoumány interakce v systému ionogenní tenzid/neionogenní tenzid/polyelektrolyt. Pomocí fluorescenční spektroskopie byla stanovena hodnota CMC kationaktivního didecyldimethylamonium chloridu ...
 • Ionogenní fluorescenční sondy ve výzkumu koloidních systémů 

  Střondalová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývala studiem interakcí ionogenních a amfifilních fluorescenčních sond s polyelektrolyty. Výzkum chování těchto koloidních systémů by mohl pomoci v objasnění interakcí mezi polyelektrolyty a ...
 • Ionokomplexy hyaluronanu pro kosmetické a farmaceutické účely 

  Cimalová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium systému kationaktivní tenzid – hyaluronan. Pomocí fluorescenční spektrometrie byla stanovena kritická micelární koncentrace karbethopendeciniumbromidu (Septonex) ve třech ...
 • Kationaktivní fluorescenční sondy v systému polyanion-tenzid 

  Mondek, Jakub
  V této bakalářské práci byly studovány vlastnosti vodných roztoků hyaluronanu a cetyltrimethylamonium bromidu pomocí fluorescenční sondy akridinové oranže. Nejprve byla zkoumána interakce akridinové oranže a hyaluronanu. ...
 • Kvalita hydrofobních domén v systémech polyelektrolyt-tenzid 

  Holínková, Petra
  V rámci této bakalářské práce byly pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumány fotofyzikální vlastnosti čtyř fluorescenčních sond v závislosti na viskozitě jejich okolí. Pro sondy DPH, DPB a perylen byla stanovena závislost ...
 • Micelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelu 

  Lokajová, Aneta
  Práce je změřena na studium interakce biopolymeru hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamoniumbromidem (CTAB) pomocí vybrané fluorescenční metody. Hyaluronan je přírodní biopolymer, který je silně hydrofilní ...
 • Niklové povlaky hořčíkových slitin 

  Kosár, Petr
  Diplomová práce se zabývá niklovými povlaky na hořčíkových slitinách. V úvodu teoretické části je krátce pojednáno o fázovém složení slitiny AZ91, za kterým následuje detailní popis pěti různých přístupů autorů k mechanismům ...
 • Pokročilá mikroskopie ve výzkumu koloidních systémů 

  Pavlíková, Stela
  Táto bakalárska práca je zameraná na dvojfarebnú fluorescenčnú kros-korelačnú spektroskopiu. Ako vhodná kombinácia sond pre túto metódu bola navrhnutá kombinácia perylen + nílska červeň, perylen + DiD a DiO + DiD. Na ...
 • Příprava a charakterizace tvorby polyelektrolytových komplexů v systému dextran-tenzid 

  Klímová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem přípravy a charakterizace tvorby polyelektrolytového komplexu v systému dextran-tenzid. V rámci této práce byly studovány interakce s přihlédnutím na vliv iontové síly ve zkoumaném ...
 • Srovnávací studie interakcí tenzidů s hyauronanem a jinými polyelektrolyty. 

  Stiborský, Filip
  V této diplomové práci byly studovány interakce v systému obsahující polyelektrolyt-tenzid při nízkých i vysokých koncentracích tenzidu. Při fluorescenčním měření byl použit pyren jako fluorescenční sonda, jako tenzid byl ...
 • Stanovení tenzidů v hasebních prostředcích 

  Janebová, Bibiana
  Pěnidla se dnes používají jako základní hasicí látka při požárech hořlavých kapalin (především uhlovodíků), při požárech dopravních prostředků, úniku chemických látek, ekologických nehodách a s rozvojem průmyslu jejich ...