Now showing items 1-19 of 19

 • Budiž světlo? Dopad světelného znečištění na životní prostředí 

  Svoboda, Lukáš
  Světelné znečištění patří mezi mnoho druhů znečištění, které ohrožují naši planetu. Důvod jeho vzniku je vedlejší efekt průmyslové civilizace a jeho negativní dopad ohrožuje lidské zdraví, zvěř, rostlinstvo a klima. Cílem ...
 • Ekologie ve světelné technice 

  Špidlík, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s ekologií ve světelné technice. Jsou zde stručně popsány jednotlivé světelné zdroje a chemické látky použity na výrobu komponentů. Pro přehlednost je obsah toxické rtuti ...
 • Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení 

  Houdek, Michal
  Cílem této diplomové práce je pojednání o možnostech energetických úspor při optimalizaci provozu veřejného osvětlení. Pochopení a uvedení do problematiky provozu veřejného osvětlení se věnuje první část práce. Zde se ...
 • Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a osvětlovacích soustav 

  Štěpánek, Jaroslav
  Práce se zabývá tématem fotobiologické bezpečnosti. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebrány základní znalosti týkající se zraku a vidění, a také nemoci oka a kůže způsobené nadměrným ...
 • Fotometrie a spektroradiometrie zapouzdřených LED čipů 

  Vysoudil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním světelných a technických parametrů výkonových LED čipů klíčových pro jejich aplikaci do osvětlovacích soustav. Cílem práce je vytvoření laboratorního modelu pro měření kvalitativních ...
 • Grafické intro 64kB s použitím sledování paprsku 

  Dočkal, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem tvorby aplikace určené zadáním této bakalářské práce. V dokumentu jsou popisovány problémy a principy související s danou tématikou práce. Dokument dále popisuje vlastní realizaci aplikace a ...
 • Hodnocení fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů pro domácí použití 

  Jelínek, Jakub
  Tato práce pojednává o fotobiologické bezpečnosti světelných zdrojů používaných pro osvětlení domácností. Teoretická část práce se věnuje oblastem souvisejících s fotobiologickou bezpečností, jako například popisem základních ...
 • Měření vlastností výbojkových zdrojů 

  Štěpánek, Jaroslav
  Cílem práce je shrnout znalosti z oblasti výbojových světelných zdrojů a zabývat se jejich světelnými a elektrickými vlastnostmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá konstrukcí ...
 • Porovnání světelných zdrojů z ekonomického hlediska 

  Růžička, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým porovnáním světelných zdrojů. Na trhu v současné době neexistuje veličina, pomocí které by se světelné zdroje daly z ekonomického hlediska mezi sebou dlouhodobě porovnat. Hlavním ...
 • Provozní parametry LED světelných zdrojů 

  Janík, Daniel
  Cílem této práce je seznámit se se základními veličinami ve fotometrii a provozními parametry LED světelných zdrojů, podle kterých se světelné zdroje posuzují a porovnávají. Práce zkoumá vliv vysoké teploty a zvýšeného ...
 • Regulace veřejného osvětlení 

  Kořenek, Jan
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...
 • Stanovení spotřeby elektrické energie pro veřejné osvětlení 

  Varmuža, Jan
  Práce se zabývá analýzou soustav veřejného osvětlení z hlediska typů světelných zdrojů a svítidel v nich používaných. Zaměřuje se na zvláštnosti v osvětlovacích soustavách jako je osvětlení přechodů pro chodce nebo dekorativní ...
 • Světelný zdroj s luminiscenční diodou 

  Novák, Matyáš
  Práce začíná základním popisem funkce luminiscenční diody. Dále popisuje základní způsoby tvorby chladících pouzder výkonových LED a možnosti odvodu tepla. V teoretické části práce jsou také uvedeny možnosti regulace ...
 • Světelný zdroj s nastavitelnou intenzitou osvětlení 

  Koždoň, Jakub
  Práce se zabývá popisem vlivu světla na člověka, popisem světelných zdrojů, návrhem a realizací světelného zdroje s proměnnou teplotou chromatičnosti a světelným tokem. V úvodu je zmíněn proces vidění a vliv světla na ...
 • Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů 

  Krbal, Michal
  Předložená práce tvoří komplexní návod pro tvorbu databázového systému určeného pro světelnou techniku. V práci jsou nejprve uvedeny důležité statické i dynamické parametry světelných zdrojů a svítidel, které jsou doplněny ...
 • Účinnost přeměny elektrické energie na světlo u současných světelných zdrojů 

  Krbal, Michal
  Cílem této práce je informovat čtenáře o současném stavu vývoje světelných zdrojů, nových technologiích a o dosažených parametrech s těmito zdroji. Text práce je převážně zaměřen do popisu účinnosti přeměny elektrické ...
 • Vliv pracovní polohy světelného zdroje na fotometrické parametry 

  Šťastný, Jakub
  Práce pojednává o vlivu pracovní polohy a okolní teploty na elektrické světelné zdroje. Pro uvedené účely práce obsahuje rozbor světelného záření, popis a princip měření světelných veličin. Dále je v ní uveden princip ...
 • Využití moderních inteligentních elektroinstalací pro osvětlení budov 

  Hlinecký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou moderní inteligentní elektroinstalace jako takové, přičemž uvádí její přednosti před klasickou elektroinstalací. Zabývá se využitím a vlastnostmi prvků moderních elektroinstalací pro ...
 • Změny spektra zářivého toku světelných zdrojů v závislosti na napětí 

  Novotný, Tomáš
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části popisuje základní veličiny světelné techniky, základní principy přeměn elektrické energie na světelnou energii, zákony popisující teplotní záření a věnuje se charakteristice ...