Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza svařování rotoru turbíny 

  Minář, Luděk
  Rešeršní bakalářská práce analyzuje možnosti svařování rotorů parních turbín s důrazem na efektivnost, produktivitu a ekonomičnost svarového postupu. Práce hodnotí možný výskyt defektů ve svarovém spoji a snahu jim předejít. ...
 • Difuze uhlíku ve svarových spojích nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích. 

  Zdvořáček, Marek
  Práce obsahuje výsledky měření a analýz difúze uhlíku ve svarovém spoji tvořeného vysoko legovanou austenitickou ocelí ČSN 417 242 a nelegovanou ocelí ČSN 412 050. Vzorky byly podrobeny izotermickému žíhání v rozsahu 500 ...
 • Elektronové svařování součásti ze slitiny Al 

  Jirák, David
  Téma práce bylo zadáno firmou Valeo Compressor Humpolec, s.r.o (dále jen Valeo). Jedná se o elektronové svařování součásti ze slitiny hliníku, konkrétně o píst, který je určen do kompresoru klimatizace osobního automobilu. ...
 • Lávka pro pěší 

  Smělíková, Petra
  Náplní bakalářské práce je statické posouzení nosné konstrukce stávající lávky pro pěší a cyklisty v Kunovicích u Uherského Hradiště. Rozpětí lávky je 28m. Lávka je konstrukčně řešena jako prostorová prutová soustava s ...
 • Mechanické vlastnosti a lomové chování svarových spojů a základních materiálů přívodního potrubí vodní turbíny 

  Vlk, Václav
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení mechanických vlastností a lomového chování základních materiálů a svarových spojů přívodního potrubí vodní turbíny. Výsledky zkoušek tahem, zkoušek lomové houževnatosti, zkoušek ...
 • Metody hodnocení únavy materiálu konstrukčních uzlů tlakových zařízení s využitím výsledků numerických analýz 

  Boleloucký, Václav
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavové životnosti v okolí konstručního uzlu tlakové nádoby, kde vzniká výrazná koncentrace napětí a je zde předpoklad primárního vlivu na únavu materiálu. Konkrétně se jedná o místo ...
 • Modelování fázového složení žárupevných ocelí a jejich spojů 

  Dvořáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou vlivu teplotní expozice na strukturní stálost nízkolegovaných feritických žárupevných ocelí a jejich svarových spojů. Úvodní kapitola obsahuje přehled o druzích a vlastnostech těchto ocelí ...
 • Nedestruktivní metody kontroly svarových spojů 

  Černický, Martin
  Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru strojírenství předkládá rešerši současných metod nedestruktivní kontroly svaru. Na základě literární studie problematiky nedestruktivních metod kontroly svarových spojů ...
 • Obchodní a nákupní centrum v Brně 

  Serbousková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra situovaného v Brně. Zastavěná půdorysná plocha je 1973 m2 (půdorys ve tvaru L s rozměry 48 m x 50 m). Konstrukce se skládá ze tří částí. Budova ...
 • Ocelová konstrukce obchodního centra 

  Kočí, Petr
  Diplomová práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce obchodního centra. Základní modul je 8 x 8 m, celková délka objektu je 88 m a šířka 48 m. Budova má čtyři nadzemní podlaží a dosahuje výšky 25,4 m. 1.NP – 3.NP má ...
 • Ocelová konstrukce průmyslové budovy 

  Kopecký, Ladislav
  Výrobní hala se skladovacím přístavkem. Délka haly je 72m a šířka 30m. Hlavní loď má rozpětí 24m a přístavek má rozpětí 6m. Vzdálenost mezi příčnými vazbami je 6m. Výška hlavní haly je 10,7m a výška přístavku je 13,0m. ...
 • Orbitální svařování montážních svarů na JE metodou TIG 

  Lukášek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá možností využití orbitálního svařování metodou TIG na montážní svary v JE Dukovany. V úvodní části se věnuje problematice svařitelnosti, především uhlíkových ocelí. Dále se práce zaměřuje na ...
 • Posouzení životnosti svařované žebrované hřídele generátoru 

  Ryšánek, Michal
  Diplomová práce se zabývá primárně určením únavové životnosti svařované žebrované hřídele. Pro vyjádření hodnot napětí a únavové životnosti jsou použity doporučení Mezinárodního svářečského institutu (IIW). Hodnoty napětí ...
 • Průmyslová budova 

  Kočí, Petr
  Bakalářská práce zpracovává návrh nosné ocelové konstrukce jednolodní průmyslové budovy v souladu s prostorovým uspořádáním objektu o rozpětí 24 m, délky 63 m a výšce skladebné konzoly jeřábů 8,7 m. V budově jsou navrženy ...
 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Příhradové portály pro dopravní značení 

  Veselý, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce příhradových portálů pro svislé velkoplošné dopravní značení nad dvoupruhovým a třípruhovým jízdním pásem dálnice. Nosný systém je tvořen vodorovnou prostorovou ...
 • Skleník 

  Sejbalová, Kateřina
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci budovy, nacházející se v areálu ZOO Zlín, jež bude využívána jako skleník. Jedná se o jednopodlažní budovu s kruhovým půdorysem o průměru 39,04 m, ...
 • Sportovní hala v Písku 

  Družbík, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce sportovní haly. Návrh je vypracován ve třech variantách podle normy ČSN EN. Práce řeší statické působení této ocelové konstrukce a návrh jednotlivých částí a materiálů ...
 • Sportovní hala v Prostějově 

  Houška, Daniel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové sportovní haly v Prostějově. Půdorysné rozměry objektu jsou 38x54 m s maximální světlou výškou 9,5 m. Řešení je vybráno na základě dvou ...
 • Srovnání MKP modelů spojů 

  Hlaváč, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou srovnávání náhradních zjednodušených modelů spojů používaných v rámci komplexních MKP modelů s podrobnými modely detailů spojů. Jedná se především o šroubové spojení s běžným a ...