Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza mechanického namáhání při zkratu ve vzduchem izolovaném rozváděči vn 

  Bártů, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku silových účinků magnetického pole zkratového proudu. V první části práce bylo úkolem provést analýzu vzájemného silového působení tří fázových přípojnic během třípólového ...
 • Aplikace senzorů a digitalizace podle IEC 61850 v sítích a rozvodnách vysokého napětí 

  Štefanka, Martin
  Vzduchem izolované vysokonapěťové rozváděče jsou nedílnou součástí energetického distribučního řetězce a to jak v průmyslovém, tak ve veřejném sektoru. Hlavní funkcí rozváděče je ochrana pracovního personálu, rozpojování ...
 • Elektrické napájení silničního tunelu 

  Kloc, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku napájení silničního tunelu elektrickou energií. V práci jsou popsána obecná pravidla a požadavky, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky elektrické energie pro tunelové stavby. ...
 • Elektroinstalace rodinného domu 

  Pokorný, Marek
  Cílem bakalářské práce na téma “Elektroinstalace rodinného domu“ je popsat zákony a vyhlášky související s elektroinstalací, příslušné normy a podmínky pro připojení na distribuční síť (elektrické přípojky nízkého napětí), ...
 • Elektroinstalace rodinného domu – prováděcí dokumentace 

  Hájek, Karel
  Cíle této práce jsou rozděleny do tří částí. V první části je čtenář seznámen s problematikou silových a datových instalací, což zahrnuje legislativu potřebnou pro tvorbu projektů v oboru elektro, připojení objektu k ...
 • Eroze kontaktů spínacích přístrojů 

  Píška, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaobírá erozí kontaktů, jakožto jedním z negativních jevů působících na kontakty spínacích přístrojů. Ve své první části krátce shrnuje ostatní negativní vlivy, které musí být při návrhu přístroje ...
 • Implementace nových vzduchových jističů ABB SACE Emax 2 do produktové řady nízkonapěťových rozváděčů MNS 

  Studený, Michal
  Diplomová práce obsahuje shrnutí rozdílnosti stávajícího řešení řady MNS rozváděčů proti inovačnímu návrhu s projektovým jménem AGOMIN. Úvodní část se věnuje seznámení s CAD programem SolidWorks a jeho podnikovou nástavbou ...
 • Monitoring částečných výbojů a jejich minimalizace v rozváděči UG ZS1 

  Bajánek, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá čiastkovými výbojmi v rozvádzači ABB UniGear ZS1. Práca sa zaoberá teoretickým rozborom vzniku čiastkových výbojov, popisom parametrov a možnosťami merania čiastkových výbojov. Zaoberá sa popisom ...
 • Návrh efektivnější technologie výroby dveří pro rozváděč UniGear 

  Drobilič, Ivo
  Diplomová práce se zabývá rozborem vhodných technologií pro výrobu dveří rozváděče UniGear s návrhem efektivnější technologie výroby. Vlastní práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, v nichž jsou v první části popsány ...
 • Návrh elektrické rozvodny administrativní budovy 

  Ličman, Petr
  Bakalářská práce popisuje návrh elektrické rozvodny administrativní budovy. První část se zabývá požadavky na dodávku elektrické energie a její kvalitu. Z důvodu možného přerušení napájení se proto řeší použití náhradních ...
 • Návrh rozváděčového systému 

  Róža, Štefan
  Práca popisuje postup návrhu rozvodne nízkeho napätia (nn) vychádzajúceho zo zadanej schémy zapojenia. V prvej časti návrhu rozvodne nn sa práca zaoberá úpravou zadanej schémy zapojenia a jej analýzou potrebnou pre ...
 • Návrh síťové infrastruktury pro rodinný dům 

  Svoboda, Milan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem síťové infrastruktury rodinného domu. Výchozí podklady pro návrh síťové infrastruktury jsou plány domu a požadavky zadavatele. V práci jsou uvedeny teoretické znalosti nutné pro následné ...
 • Návrh sledovacího zařízení napěťových přístrojových transformátorů pro potřeby servisu 

  Marčok, Samuel
  Témou bakalárskej práce sú prístrojové transformátory a vývoj monitorovacieho zariadenia pre účely servisu. Teoretickému základu prístrojových transformátorov je venovaná úvodná kapitola práce. Tá zároveň pojednáva o ...
 • Návrh svodičů přepětí v rozváděči vysokého napětí v závislosti na parametrech připojené zátěže 

  Němec, Ondřej
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou návrhu svodičů přepětí. První část práce popisuje problematiku přepětí. V další části práce jsou popsány zkušební impulsy potřebné ke zkouškám svodičů přepětí. Dalším tématem ...
 • Návrh technologie výroby skříně rozvaděče 

  Žilák, Marek
  Diplomová práce vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby skříně rozvaděče. Na základě literární rešerše a posouzení ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z kogenerační jednotky 

  Pastorek, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu transformačnej stanice pre vyvedenie výkonu z kogeneračnej jednotky o elektrickom výkone do 1 MW. V práci je vypracovaný postup navrhovania jednotlivých zariadení ako je ...
 • Návrh vyvedení výkony z fotovoltaického zdroje 

  Rozmarín, Jiří
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku fotovoltaických elektráren z hlediska vyvedení výkonu elektrické energie části transformační stanice 22/0,4kV. V první části je jednoduše popsán software, který je možné při ...
 • Prováděcí dokumentace elektro pro mateřskou školku 

  Macků, Dominika
  Práce má tři hlavní části. První část práce seznamuje čtenáře s problematikou silových a datových instalací. To zahrnuje související legislativu, LPS, způsob přivedení elektrické energie do objektu a elektrické rozvody v ...
 • Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí 

  Nosek, Jan
  Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen ...
 • Působení sekundárních elektrických přístrojů na oteplení skříně rozváděče. 

  Dobiáš, Pavel
  Tato práce se zabývá oteplením vybraných částí rozváděče nn. V teoretické části je popsána fyzikální podstata a základní mechanismy sdílení tepla. Dále je uveden možný vliv zvýšené teploty na přístroje uvnitř rozváděče. ...