Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza a návrh vinutí střídavých strojů 

  Vorel, Luboš
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a návrh vinutí střídavých strojů. V teoretické části práce jsou vysvětleny rozdíly mezi jednovrstvými a dvouvrstvými vinutími. Dále jsou popsány vlastnosti statorového vinutí ...
 • Analýza měření frekvence a RoCoF v simulačních programech 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocování frekvence a její derivace v simulačních programech. Cílem práce bylo porovnat hodnoty obdržené ve třech různých programech (PSS/E, PSCAD, MODES). V testovací síti IEEE 39 ...
 • Analýza modálních vlastností vertikálního synchronního generátoru 

  Kornherr, Milan
  Diplomová práce se zabývá analýzou modálních vlastností synchronního vertikálního generátoru. Cílem práce je určení vlivu jednotlivých částí generátoru na modální vlastnosti. Analyzována je kostra generátoru, rotor a celý ...
 • Frequency Measurement In Pscad 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The article deals with the issue of frequency measurement in PSCAD software. The objective is to assess frequency waveform in buses of the grid calculated by PSCAD when outage of one generator occurs. Two simulations ...
 • Konstrukční řešení modelu průtočné říční elektrárny 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompaktní malé vodní elektrárny, která by spojila vírovou turbínu s unikátním synchronním generátorem a nabídla tak spolehlivé a snadno instalovatelné soustrojí, které by rozšířilo ...
 • Model soustrojí generátor-pohon 

  Suchomel, Vít
  Tato práce se zabývá principy a způsoby regulace soustrojí generátor-pohon-síť a dále simulací tohoto soustrojí v prostředí Simulinku v programu Matlab. Práce je zpracovávána pro firmu Siemens Drásov. Vzniklý model soustrojí ...
 • Návrh generátoru pro malou vodní elektrárnu 

  Kvapil, Martin
  Tato práce je zaměřena na využití bezlopatkové turbíny Setur pro napájení osamoceného objektu. První část je věnována principu činnosti a konstrukci dané turbíny. Druhou část práce tvoří vlastní návrh synchronního generátoru ...
 • Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor 

  Skurka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní generátor. Na základě daných požadavků byla vytvořena nová koncepce rotujícího usměrňovače, která umožňuje větší proudový rozsah než stávající ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v izolované síti 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v izolované síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace izolovaných sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Paralelní spolupráce synchronního a asynchronního generátoru v ostrovním režimu 

  Seiml, Jan
  Zaměřením této bakalářské práce je popis provozních vlastností asynchronního a synchronního generátoru v ostrovní síti. Dále je zde probraná problematika řízení a regulace ostrovních sítí, chování spotřebičů a zdrojů v ...
 • Porovnání modelů najížděcích tras systémové elektrárny v programech MODES a PSCAD 

  Peterka, Michal
  Tato práce se zabývá porovnáním dvou najížděcích tras při startu ze tmy v simulačních programech MODES a PSCAD. Cílem bylo porovnat průběhy napětí v jednotlivých uzlech a systémovou frek-venci. Zároveň byly simulace porovnány ...
 • Posouzení připojitelnosti nového zdroje do sítě 110 kV 

  Kopečný, David
  Tato práce je zaměřena na problematiku připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy. V první polovině práce je pozornost věnována popisu nového zdroje a způsobu připojení do elektrizační soustavy. V práci jsou ...
 • Přímé měření zátěžného úhlu laboratorního generátorového soustrojí 

  Dvořáček, Jiří
  Synchronní generátory jsou nejpoužívanější zařízení pro přeměnu mechanické energie na elektrickou. Je proto nutné využívat různé metody pro kontrolu provozních parametrů. Jednou z nejvážnějších poruch je vypadnutí generátoru ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

  Jurák, Viktor
  Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...
 • Tvorba výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru 

  Sedláček, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou výpočtového modelu pro deformačně napěťovou analýzu prvků generátoru. Výpočtový model je parametrický a umožňuje použití různých variant geometrie hřídele i rotorových plechů. ...
 • Úprava naftové elektrocentrály pro paralelní chod se sítí 

  Černý, Martin
  Tato práce se zabývá úpravou naftové elektrocentrály, tak aby po nastartování a stabilizaci bylo možné elektrocentrálu přifázovat na tvrdou síť, případně na jinou elektrocentrálu z důvodu bezvýpadkového převzetí zátěže. ...
 • Vliv lokálních regulačních systémů na řízení elektrizační soustavy 

  Kostov, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o obecném rozdělení způsobu regulace elektrizační soustavy, obsahující základní principy regulace kmitočtu, regulaci napětí a regulaci jalového a činného výkonu. Obsahuje informace o systému HDO, ...
 • Využití modulu Arduino pro řízení fyzikálního modelu MVE 

  Perout, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s modelem MVE a vytvoření návrhu struktury řízení na základě získaných informací. V prvním kroku jsou zde popsány a vysvětleny rozdíly v použitých generátorech. Následně ...
 • Zkušební pracoviště synchronních generátorů 

  Král, Michal
  V této diplomové práci je řešena část projektu zkušebních pracovišť pro testování synchronních generátorů. Práce je zaměřena na pohonnou část pracoviště, kdy je dle požadavků na zkoušky generátorů vybrán vhodný motor a ...