Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmy prediktivního řízení elektrických pohonů 

  Mynář, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zabývá algoritmy prediktivního řízení střídavých pohonů. V úvodní části se nachází shrnutí současného stavu teorie a dále popis a zařazení nejvýznamnějších prediktivních algoritmů. Zvláštní kapitola ...
 • Analýza budicího proudu u synchronních strojů 

  Kocman, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu budícího proudu u synchronních strojů. Obsahuje popis budících soustav synchronních strojů, význam a konstrukční provedení kluzného kontaktu a jeho zastoupení v elektrických strojích. ...
 • Analýza magnetického pole synchronního stroje 

  Volf, Tomáš
  Projekt Analýza magnetického pole synchronního stroje se zabývá programem pro analýzu magnetického pole u synchronních strojů v příčném řezu. Tento program je zde podrobněji popsán spolu s nezbytnou teorií synchronního ...
 • Analýza tepelných vlastností synchronního stroje 

  Paszek, Michal
  V této práci bude provedena analýza tepelných vlastností synchronního stroje v programu Ansys Workbench na zjednodušeném modelu synchronního trakčního motoru. Nejprve se provede teplotní analýza bez chlazení, následně ...
 • Chránění generátoru při ztrátě buzení 

  Čáslava, Jiří
  ABSTRAKT Úkolem této práce je vytvoření teoretického rozboru problematiky budících a odbuzovacích soustav synchronních alternátorů, rozbor jejich funkcí, a problematiky jejich poruch, s čímž souvisí následný rozbor ...
 • Impact of Surface-Mounted Permanent Magnets Imperfections on the Machine 

  Vícha, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Study sums up issues of mounting permanent magnets onto rotor surface of permanent magnet synchronous machine. Fully parametric model of rotor with surface mounted permanent magnet was created. Model was subjected to ...
 • Modelování provozních stavů a využitelnost elektrického generátoru navrženého pro spinningové kolo. 

  Sádlík, Jiří
  Diplomová práce provádí kompletní návrh generátoru do spinningového kola. Je řešena problematika současného vývoje a proveden analytický návrh generátoru. Pro analýzu a optimalizaci je používán program Maxwell. Na základě ...
 • Návrh generátoru s permanentními magnety 

  Štencl, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá elektromagnetickým návrhem synchronního generátoru s permanentními magnety na rotoru. Cílem práce je ověřit již vyrobený prototyp generátoru, který po odzkoušení vykazuje problémy s přehříváním ...
 • Pomocné vinutí pro napájení napěťového regulátoru synchronního generátoru 

  Hrtáň, Michal
  Tématem této diplomová práce je návrh a ověření pomocného vinutí pro napájení napěťového regulátoru synchronního generátoru. Synchronní generátor, pro který je pomocné vinutí navrhováno, je třífázový, nízkonapěťový s ...
 • Realizace malého měniče pro EC motor řízený mikroprocesorem 

  Mikuška, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou EC motorov, ich meničov a najmä konkrétnymi časťami všeobecných pulzných meničov. Ďalej je podrobne popísaný znižujúci menič, dvojčinný priepustný menič - push-pull a ich ...
 • Simulation Of Three-Phase Short Circuit Condition On A Synchronous Machine 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper deals with three-phase short circuit current of a synchronous machine. Transient phenomena of the machine during short circuit condition are described in the text. Simulations of this fault were carried out in ...
 • Střídač pro trojfázový motor 

  Mikuška, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom jednotlivých obvodov trojfázového meniča. Riadenie meniča zabezpečuje digitálny signálový kontrolér MC56F8013 spolu s jeho obslužným programom. Princíp riadenia je navrhnutý pre ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Vlivy výrobních tolerancí permanentních magnetů na synchronní motory s permanentními magnety 

  Vícha, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice spojené s uložením permanentních magnetů na povrch rotoru synchronního stroje. Literární rešerše se skládá ze dvou částí. V první části jsou rozebrány studie a experimenty zabývající ...