Now showing items 1-20 of 36

 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • An Analysis/Synthesis System of Audio Signal with Utilization of an SN Model 

  Turi Nagy, M.; Rozinaj, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-12)
  An SN (sinusoids plus noise) model is a spectral model, in which the periodic components of the sound are represented by sinusoids with time-varying frequencies, amplitudes and phases. The remaining non-periodic components ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Automatizovaná syntéza stromových struktur z reálných dat 

  Želiar, Dušan
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou analýzy štrukturovaných stromových dát. Cieľom práce je návrh a implementácia nástroja pre automatizovanú detekciu závislostí vzoriek reálnych dát, pričom zohľadňuje ich stromovú ...
 • Biofunkcionalizace ve vodě rozpustných CdTe kvantových teček 

  Šibíková, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá biofunkcionalizáciou vo vode rozpustných CdTe kvantových bodiek (QDs). Je zložená z troch hlavných častí. Prvá časť je teoretickým úvodom, v ktorom sa hovorí o samotných QDs, ich syntéze, ...
 • Biosenzory na bázi modifikovaných nanočástic 

  Mihajlović, Ana
  Tato bakalářská práce se zabývá bio senzory na bázi modifikovaných polovodičových kvantových teček (AIIBIII). Tato práce je rozdělena do tří hlavních časti. V první se pojednává o teorii nutné k použití QDs v bioaplikacích, ...
 • Buzené chaotické oscilátory 

  Pšeno, Daniel
  Témou tejto diplomovej práce sú budené chaotické oscilátory. Cieľom je sa oboznámiť s teóriou chaosu, matematickým modelom, s jednotlivými typmi budených chaotických oscilátorov a obecnou syntézou. Prvá časť diplomovej ...
 • Controlled Random Search Optimization for Linear Antenna Arrays 

  Merad, L.; Bendimerad, F. T.; Meriah, S. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2006-09)
  An optimization problem for designing nonuniformly spaced, linear antenna\'s arrays is formulated and solved by means of a controlled random search algorithm. The proposed iterative method aims at a linear array and the ...
 • Evoluční resyntéza kombinačních obvodů 

  Kocnová, Jitka
  Diplomová práce se zabývá resyntézou kombinačních obvodů pomocí evolučních principů. První část se zabývá logickou syntézou a jejími problémy, evoluční syntézou a výhodami evolučního přístupu, a taktéž jsou zmíněny některé ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj řízený změnou intenzity světla 

  Laborová, Anna
  Práce představuje návrh a realizaci experimentálního softwarového syntezátoru Ljós užívající snímaní intenzity světla jako ovládacího prvku. Nástroj je realizován v prostředí programu Max/MSP a platformy Arduino, tělo ...
 • Inovace technického systému s patentovou rešerší 

  Mrkvan, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou inovace technického systému pomocí metodiky TRIZ. Tato metodika využívá algoritmický přístup k řešení problému a rozděluje inovační proces na dvě části, analytickou a ...
 • Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem 

  Kuczman, Petr
  Práce obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech zvuku a stručně definuje základní typy syntéz audio signálu. Podrobně se věnuje využité přímé digitální syntéze pulzní šířkovou modulací. Zabývá se možnostmi, které skýtají ...
 • Lanthanocenové katalyzátory pro syntézu polymerů s aplikací v medicíně 

  Slanina, Ondřej
  V teoretické části se práce zaměřuje na materiály, které jsou používány v medicíně. Systematicky jsou popsány kovové, keramické, sklokeramické a polymerní materiály. U všech materiálů je kladen důraz na biokompatibilitu ...
 • Lineární predikční a kepstrální syntéza řečového signálu v systému TTS 

  Mekyska, Jiří
  Práce se zabývá lineární predikční a kepstrální syntézou řečového signálu v systémech TTS (Text-to-Speech) s možností modelování prozodie. Je zde uveden popis řečového signálu v akustické a fonetické rovině, princip tvorby ...
 • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

  Gablech, Evelína
  Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...
 • Mapování algoritmů do technologie FPGA s využitím nástrojů vysokoúrovňové syntézy 

  Kupka, David
  Tato práce se zabývá způsoby popisu hardware. Představuje metody používané při syntéze popisu a následně na sadě algoritmů porovnává dnes běžný nízkoúrovňový popis v jazyce VHDL s nově nastupující vysokoúrovňovou syntézou, ...
 • Modifikace polyurethanu biodegradabilním polyhydroxybutyrátem 

  Kupka, Vojtěch
  Cílem předložené bakalářské práce byla syntéza elastomerního polyuretanu plněného biodegradabilním polyhydroxybutyrátem. Vzorky byly podrobeny analýze morfologie pomocí rastrovací elektronové mikroskopie, mechanické ...
 • Neural Networks for Synthesis and Optimization of Antenna Arrays 

  Merad, L.; Bendimerad, F. T.; Meriah, S. M.; Djennas, S. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-04)
  This paper describes a usual application of back-propagation neural networks for synthesis and optimization of antenna array. The neural network is able to model and to optimize the antennas arrays, by acting on radioelectric ...
 • Příprava a charakterizace kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu 

  Kolomazník, Vít
  Tato práce se zabývá přípravou kopolymerů na bázi poly-3-hydroxybutyrátu (PHB). Snahou je dosáhnout materiálu, kde by byl obsah polymeru PHB co nejvyšší, zároveň ale obsah krystalické fáze co nejmenší. Nízkomolekulární PHB ...
 • Příprava modifikovaných trikalciumaluminátových fází a studium jejich hydratačních procesů 

  Vávrová, Alžběta
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou modifikovaných trikalcium aluminátových fází za využití sodných iontů a studiem jejich hydratačních procesů a produktů. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové difrakční ...