Now showing items 1-8 of 8

 • Hodnocení rizik dle zákona o ekologické újmě v a.s. Fosfa 

  Davčíková, Veronika
  V současné době je stále větší tlak na výrobní podniky, aby snižovaly svůj dopad na životní prostředí. Diplomová práce řeší dva přístupy omezování dopadů – legislativní a dobrovolný. V teoretické části je definován postup ...
 • Integrovaný systém managementu stavebního podniku 

  Kala, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením tří sub/systémů do jednoho integrovaného systému managementu, který zahrnuje systém managementu kvality, systém environmentální a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do praxe ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Stoy, Tomáš
  Tato práce je pojednáním o vztahu kvality a životního prostředí a jejich vzájemném ovlivňování. V první části je popsána jakost jako taková a jsou přiblíženy principy jejího dosahování. Je zde podrobněji rozebrán systém ...
 • Posouzení environmentální zátěže u vybraného výrobku 

  Durda, Tomáš
  Diplomová práce je strukturálně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor popisuje současné globální ekologické problémy a vliv průmyslu na životní prostředí. Dále je popsán současný stav ekologické ...
 • Systém integrovaného managementu 

  Slavíček, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zaváděním integrovaného systému managementu. Konkrétně zaváděním systému managementu kvality a systémem environmentálního managementu. Praktická část obsahuje přezkoumání současného stavu plnění ...
 • Vyhodnocení ekonomických přínosů jednotlivých systémů managementu jakosti 

  Komárová, Marianna
  Diplomová práce se zabývá integrovaným systémem řízení. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hlavní ...
 • Využití norem řady ISO v konkrétním podniku 

  Coufalová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení využití normy ČSN EN ISO 14001:2005 v podniku ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o., který působí v oblasti ekologických služeb. Na základě teoretických poznatků o problematice ...
 • Zavedení environmentálního managementu do podniku 

  Petrásková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá implementací systému environmentálního managementu v konkrétním podniku. Porovnává zavedení tohoto systému v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 14001. V teoretické části je definován samotný ...