Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza vybrané firmy na základě statistických metod 

  Ševčíková, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti CZECH STYLE, spol. s r. o. Hodnocení finančního zdraví podniku je dosaženo za použití finanční a statistické analýzy. Práce je rozdělena do tří oddílů. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lovečková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s. v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Klimková, Kateřina
  Záměrem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ZEMAS, a.s. v letech 2010 – 2014 pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a vytvoření návrhů ke zlepšení dané finanční situace této společnosti. Práce je ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Konečná, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku SEALL s.r.o. za období 2009 – 2014. Práce se skládá ze dvou částí. První část práce je věnována charakteristice zmiňované společnosti a informacím, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Jančálek, Robin
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Gumotex, akciová společnost za období 2014-2018. Za použití metod finanční analýzy je vyhodnocena souhrnná finanční situace společnosti. Na základě zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace vybraného podniku 

  Urbanová, Dagmar
  Hlavní náplní této bakalářské práce je podání návrhu na zlepšení finanční situace firmy Vydona s.r.o. na základě provedené finanční analýzy za roky 2009 - 2013. První část bakalářské práce je zaměřena na teorii a definici ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

  Alt, Jan
  Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Pospíšilová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančního zdraví společnosti BMT Medical Technology s.r.o. s využitím analýzy interního a externího okolí a finanční analýzy. Finanční analýza bude provedena prostřednictvím analýzy ...
 • Návrh a tvorba podpůrné ekonomické aplikace pomocí VBA 

  Makuch, Daniel
  Bakalárska práca sa zameriava navrhnutím aplikácie pre zistenie finančnej situácie podniku v programovacom jazyku VBA – Visual Basic for Applications v programe MS Excel 2019, na základe exportovaných dát z informačného ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Chrenko, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je aplikace metod a postupů finanční analýzy zaměřené na finanční zdraví společnosti. První část se v teoretické rovině věnuje finanční analýze, přípravě dat a definici použitých finančních ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy. 

  Sedláček, Jan
  Předmětem bakalářské práce "Posouzení finančního zdraví firmy" je aplikace finanční analýzy na společnost působící ve stavebnictví. V první části jsou vymezena teoretická východiska, další část se věnuje charakteristice ...
 • Selection of indicators of information society development 

  Pabedinskaite, Arnoldina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2007-12)
  This paper examines problem of the evaluation of the information society development. The information society is a complex phenomenon and the evaluation of its development is highly complicated. Some indicators are quite ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stupka, Radim
  Tato diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace podniku ProMedica spol. s r.o., čehož je dosaženo pomocí nástrojů situační a finanční analýzy a na základě tohoto zhodnocení jsou dále formulovány návrhy na ...