Now showing items 1-17 of 17

 • Finanční analýza vybrané firmy 

  Jílek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku. Práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje teoretická východiska práce, druhá část je zaměřena na finanční analýzu prováděnou pomocí zvolených metod a na následné ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Brázdová, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Benušová, Eva
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti Orionreal s.r.o. v Brně v období 2004-2013. Rozbor finanční situace podniku je založen na metodách finanční analýzy, zdrojem vstupních informací jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tučková, Petra
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který se zaměřuje na výrobu gumárenských výrobků a technických pěn. Posuzovaným obdobím je rozmezí let 2010 – 2014. V teoretické části jsou vymezeny základní ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Závišková, Růžena
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku Cars Trade M&M, s.r.o. za období 2012-2017. Finanční situace podniku je zhodnocena pomocí vybraných metod finanční analýzy. V první části práce jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Malátová, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomického vývoje Zemědělského družstva Strmilov v letech 2011 – 2015 převážně prostřednictvím metod finanční analýzy. Dále se zabývá rozborem vnějšího okolí podniku s využitím ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brymová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace podniku KALAHA a. s. v letech 2005 až 2013. Zhodnocení je provedeno prostřednictvím metod finanční analýzy. Podstatnou částí jsou také návrhy na řešení problémových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Janyšková, Radka
  Hodnocení současné finanční situace podniku je v bakalářské práci založeno na finanční analýze. Data pro finanční analýzu byla poskytnuta firmou. Součástí bakalářské práce jsou doporučení pro zlepšení finanční situace. ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Přikrylová, Andrea
  Předmětem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti KLASIK CZ, s.r.o. za období let 2012 až 2016. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů a popisem jednotlivých finančních ukazatelů. V analytické části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Kratochvílová, Barbora
  Předmětem této bakalářské práce je finanční zhodnocení společnosti OTEX s.r.o. za období let 2014 až 2018. Teoretická část se zabývá definováním teoretických pojmů, popisem metod a ukazatelů s doporučenými hodnotami, které ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sova, Ondřej
  Bakalářská práce vyhodnocuje finanční situaci společnosti Z STUDIO, spol. s. r. o. v letech 2014-2018. V první části jsou teoreticky vysvětleny veškeré ukazatele, které jsou potřebné k vyhodnocení finančního zdraví podniku. ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Souček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením a řízením výkonnosti podniku ZVVZ MACHINERY, a.s. Za těmito účely je podnik podroben analýze současného stavu a historického vývoje za pomocí finanční analýzy. Poté je v podniku ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy 

  Motlová, Jana
  Cílem diplomové práce je formulace návrhů na zlepšení finanční situace firmy s využitím metod finanční analýzy. Předkládaná diplomová práce byla zpracována pro konkrétní brněnskou firmu, která se zabývá reklamní činností. ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Svatoš, Vojta
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku FLAVA s.r.o. ve Svitavách od roku 2009 do roku 2013. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ze zdrojů ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Sauerová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Papera s.r.o. za účetní období od 1.4.2009 do 31.3.2013 pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků a slabých ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Dvořáková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá finančně-ekonomickou analýzou ve společnosti Tauer elektro a.s. za pomocí vybraných analytických metod a ukazatelů. Posuzované období ve společnosti se týká let 2008 – 2012. Rozborem údajů se získá ...