Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza chování kořene kotvy v jemnozrnných zeminách 

  Chalmovský, Juraj
  Zemní kotvy představují důležitý konstrukční element speciálního zakládaní staveb. Navzdory rozsáhlému využití těchto prvků je jejich návrh obvykle prováděn formou empirických a semi-empirických postupů. Jejich použití ...
 • Analýza D-oblastí pomocí modelů náhradní příhradoviny 

  Konárek, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je analýza několika typických D-oblastí železobetonových konstrukcí. Analýza je provedena pomocí metody náhradní příhradoviny. Jako první jsou modely náhradní příhradoviny využity při analýze smyku ...
 • Analýza konstrukce s využitím fázovaného výpočtu 

  Čejková, Eva
  Bakalářské práce se zabývá návrhem konstrukce zastřešení, jejím statickým posouzením a analýzou fází výstavby. Jedná se o zastřešení tenisové haly pomocí parabolických příhradových vazníků, které jsou tvořeny z oceli. V ...
 • Dřevěná nosná konstrukce rodinného domu 

  Perhalová, Anna
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné konstrukce rodinného domu. Objekt je situován do Slavkova u Brna. Návrh střešní konstrukce vychází z architektonické studie prof. Ing. arch. Ivana ...
 • Hokejový stadion 

  Čech, Martin
  Práce se zabývá variantním návrhem nosné ocelové konstrukce hokejového stadionu umístěného v Opavě. Jedná se o trojlodní halový objekt půdorysného tvaru průniku elipsy a obdélníka o maximálních půdorysných rozměrech 70 x ...
 • Konstrukce řízení ultralehkých letounů 

  Marek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá soustavou řízení ultralehkého kluzáku D-14. Na základě rešerše používaných konstrukčních řešení na ULL je navrženo vlastní konstrukční provedení jednotlivých prvků a uzlů. Dále je v souladu ...
 • Mechanismus jednoválcového zážehového motoru s prodlouženou expanzí 

  Tokař, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh klikového mechanismu motoru s prodlouženou expanzí. Hlavní pozornost je věnována na vyšetření průběhů kinematických veličin a setrvačných sil v mechanismu. Dále je v této práci provedena ...
 • Most v obci Návsí přes řeku Olši 

  Mendroková, Magda
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelového obloukového mostu s mezilehlou ocelobetonovou mostovkou na silnici III. třídy. Tato konstrukce přemosťuje vodní překážku – řeku Olši v obci Návsí. Vzdálenost os ...
 • Mostní provizórium pro pěší a cyklistickou dopravu z materiálů vyšších pevností 

  Bártů, Adam
  Obsah diplomové práce spočívá v návrhu zvětšení rozpětí ocelové Modulární lávky ML36 pro pěší a cyklisty. Cílem je zachovat co největší počet prvků původní konstrukce. V rámci práce jsou porovnány celkem tři varianty, ...
 • Nákupní centrum v Ivanovicích na Hané 

  Čech, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce nákupního centra. Jde o halový objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 28 x 55 m a výšky 11 m s válcovou střechou o poloměru 50 m. Příčné vazby jsou navrženy po 5,5 m a ...
 • Nosná konstrukce jízdárny 

  Kubíček, Michal
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce jízdárny. Jsou zde porovnány dvě varianty nosné konstrukce. Pro zvolenou variantu je zpracována technická zpráva, statický výpočet, výkaz materiálu a výkresová ...
 • Nosná konstrukce výstavního pavilonu 

  Ruček, Martin
  Tato práce pojednává o návrhu hlavní nosné konstrukce výstavního pavilonu kruhového půdorysu o průměru 55 m a výšce 15 m. Nosná konstrukce sestává z rovinných příhradových prvků s obecně zakřivenými horními a dolními pásy, ...
 • Nosná konstrukce výstavního pavilonu 

  Novotný, Petr
  Bakalářská práce pojednává o návrhu a statickém posouzení ocelové konstrukce výstavního pavilonu v Brně, která ve svém nosném systému využívá soustav tensegrity. Součástí práce je posouzení hlavních nosných konsrukčních ...
 • Nosná ocelová konstrukce administrativní budovy 

  Ruček, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem hlavní nosné ocelové konstrukce čtyřpodlažní administrativní budovy o půdorysných rozměrech 36 x 24 m. Střechu objektu představuje zborcená plocha. Nosná konstrukce budovy sestává z šesti ...
 • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

  Hrtoň, Vít
  Úkolem této práce je vytvořit návrh nosné ocelové sportovní haly o půdorysných rozměrech 30x63 m ve městě Vyškov. Hala bude využívána k běžným halovým sportům, z čehož plynou minimální požadavky na rozměry konstrukce. ...
 • Ocelová konstrukce tribuny 

  Hellebrand, David
  V rámci mé diplomové práce se zabývám řešením nosné ocelové konstrukce tribuny sportovního stadionu situovanou u města Opava. Rozměry tribuny jsou 54 m x 10,5 m a výška 15 m. Tribuna je rozdělena do 9-ti polí po 6 m. Posudky ...
 • Ocelová konstrukce vojenského muzea 

  Šašinka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení vojenského muzea v Králíkách. Rozpětí nosné konstrukce haly je 40,00 m. Celkové půdorysné rozměry jsou 55,93 x 72,04 m s výškou budovy 11,43 m, ...
 • Ocelová rozhledna 

  Kábrt, Michal
  Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat statický a konstrukční návrh nosné ocelové konstrukce rozhledny v areálu domácího pivovaru v Humpolci. Rozhledna bude součástí nově budovaného zákaznického centra pivovaru. Konstrukce ...
 • Statické řešení konstrukcí dřevěných halových objektů 

  Koch, Filip
  Předmětem bakalářské práce je navržení a posouzení zastřešení skladovací haly. Práce řeší 4 odlišné typy střešních konstrukcí pro halu o půdorysných rozměrech 12 x 24 m. Pro každou konstrukci je stanovena geometrie, zatížení, ...
 • Statické zajištění zámku 

  Kulla, Lukáš
  Cílem práce bylo statické zajištění zámku v Miroslavských Knínicích. Bylo nutné zámek prozkoumat z několika ohledů a najít znaky porušení. Následně analyzovat a navrhnout vhodné zajištění jednotlivých částí. Rozdělit do ...